Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМИ ЗА РАБОТА СЪС ЗНАНИЯ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

ВИДОВЕ  ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

           

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ

           

СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОФИСА

           

СИСТЕМИ ЗА РАБОТА СЪС ЗНАНИЯ 

           

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА  РЕШЕНИЯ 

          

СИСТЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО НИВО

 

 

 

Информационна система за работа със знания

Информационни системи, които се базират на изкуствения интелект (ИИ) и служат на оперативното ниво в организацията при вземане на неструктурирани решения.

 

Използват се също от потребители, професионално работещи със знания: учени, инженери, лекари, адвокати и др., като ги подкрепят в техните усилия да създават нови знания, при работата им за организацията или обществото.

 

                   Изкуствен интелект – способност на информационната система към действия, които биха се нарекли интелектуални, ако се извършват от човек.

Първоначално идеята за ИИ е била да се създадат машини, които се държат интелигентно.

 

Двата пътя на развитие на изкуствун интелект са :

 • Разбиране на естествения език 

 • Умението за анализиране на проблема и неговия логичен завършек (решаване).

Системите за работа със знания, наречени още експертни системи използват достиженията на втория клон на изкуствения интелект – способността да се намират решения на проблеми.

Експертна информационна система (Expert System)

Информационна система, трансформираща опита на експерти в евристични правила в някаква област на знанието.

 

Експертна информационна система

 

        Идея за експертна система

Да се получат от експерти съответните знания и след   зареждането им в паметта на компютъра да се използват всеки път, когато това е необходимо.

 

       Характерни особености експертна система

 • Използват знанията натрупани от експертите в дадена област за решаването на проблеми в организацията.

 • Използват се в качеството на съветващи системи, като предлагат приемливи решения за практическо използване.

 • Проследяват разсъжденията, на които се базира предлаганото решение (в много от случаите това е по-важно за потребителя от самото предлагано решение).

 • Обикновено предлагат на потребителя да приеме решение, което превъзхожда неговите възможности, т.е. той не може да стигне самостоятелно до него.

       Архитектура на експертна система

Основни компоненти в експертната система са базата от знания; интерфейсния модул, които осигурява комуникация между потребителя и системата посредством езици като SQL, и потребителския интерфейс.

Архитектура на експертна система

                                Потребителски интерфейс на експертна система

Използва се за въвеждане и извеждане на информация, както и за въвеждане на команди, съдържащи параметрите, определящи процеса на обработка на информацията.

 

                Методи за въвеждане на информация:

 • меню;

 • команди;

 • естествен език;

 • собствен интерфейс.

              В експертните системи се предвижда възможност за получаване на информация не само във вид на решение, но и във вид на обяснения.

 

                               База знания

Съдържа факти описващи предметната област, както и логическата взаимовръзка между тези факти. Централно място в нея се заема от правила, които определят какво трябва да се прави в конкретна ситуация.

 

                Състав на правилата:

 • условие (изпълнимо или не);

 • действие (изпълнимо при определени условия).

Всички видове знания в зависимост от спецификата на предметната област и квалификацията на инженера по знания могат да бъдат представени във вид на семантически модели.

 

                               Интерпретатор — извършва в определен порядък обработката на знанията получени от базата знания.

 

              Обработка на знанията = последователно разглеждане на съвкупността от правила

Ако условието е налице à Изпълнение на конкретно действие à Представяне на вариант за решение

 

                                 Модул за създаване на системата -  създава йерархия от правила.

 

                   Области на използване на експертна система - военни приложения, медицина, електроника, изчислителна техника, геология, математика, космос, селско стопанство, управление, финанси, бизнес, и т.н.