Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД НИВОТО НА РЕАЛИЗАЦИЯ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ

             

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО

             

РОЛЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО

             

УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД НИВОТО НА РЕАЛИЗАЦИЯ

             

УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНА ВРЪЗКА

             

УПРАВЛЕНИЕ С ПРОГНОЗИРАНЕ

             

ПРЕВАНТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Нива на управление

Нива на управление

 

Евристична дейност в управлението

Формулиране на нови идеи, концепции, решения и т.н. В управлението тя се изразява в разработката на нови планове, технологии, форми на организация на труда.

 

Процесите в тази дейност биват аналитични и конструктивни.

 

Аналитични процеси в управлението

Събиране, изучаване и анализ на необходимата за приемане на решения информация.

 

Конструктивни процеси в управлението

Подготовка, обсъждане и приемане на управленски решения.

 

Евристична дейност, автоматизация на управлението

Трудна за формализиране и от там за автоматизиране дейност. В случая е по-коректно да се говори за автоматизирана поддръжка на дейността.

 

Използвани средства:

Принцип на работа:

При приемане на решения основен фактор се явява наличието на опит в аналогични ситуации, който се предоставя чрез изброените системи.

 

Административна дейност в управлението

Непосредствено управление действията и поведението на  производственната система. Тя включва организация на комуникация между различни участници в процеса на управление и в най-общ случай предполага издаване на разпореждания и контрол за тяхното изпълнение.

 

Тази дейност може в определена степен да бъде формализирана.

 

Административна дейност, автоматизация на управлението

Използват се разнообразни системи, обеспечаващи и координиращи съвместната дейност на няколко участника в процеса на управление. Към тях могат да бъдат отнесени системите groupware и workflow, както и средствата за работа с електронни форми.

Основните принципи заложени в системити от този тип са:

  • Формиране на единно информационно пространство;

  • Упростяване на процеса на обмен на информациея;

  • Оптимизация и администриране дейността на сътрудниците.

Операторска дейност в управлението

Една част от управленските дейности са рутинни и представляват набор от стереотипни, повтарящи се операции, необходими за информационно осигуряване на производствените процеси. Основно тези операции са свързани с документиране на управленската дейност (оформяне, регистрация на документи, обработка на корреспонденция и т.н.).

 

Операторската дейност се формализира сравнително лесно.

 

Операторска дейност, автоматизация

Поддържа се от разнообразни средства за автоматизация:

  • Разработка на документи (текстови и таблични процессори, средства за подготовка на презентации и т. н.);

  • Системи за обработка на транзакции (OLTP - On-line Transaction Processing);

  • Системи за управление на бази данни (СУБД);

  • Системи за управление на документи (EDMS - Electronic Document Management System).