Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНА ВРЪЗКА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ

             

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО

             

РОЛЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО

             

УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД НИВОТО НА РЕАЛИЗАЦИЯ

             

УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНА ВРЪЗКА

             

УПРАВЛЕНИЕ С ПРОГНОЗИРАНЕ

             

ПРЕВАНТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Управление с обратна връзка

Управлението с обратна връзка осигурява функционирането на динамична саморегулираща се система. То събира данни за състоянието и изходите на системата, сравнява ги с целите на системата и ако е необходимо, прилага коригиращи мерки.

Управление с обратна връзка

           Процес (обект)—преобразува входните сигнали в изходни.

 

           Датчик—следи за състоянието на обекта.

 

        Компаратор—сравнява данните от датчика със зададените и подава отклонението от зададената стойност на изпълнителния орган.

 

         Изпълнителен орган—на база данните от компаратора изработва управляващо въздействие за обекта.

 

Тази форма на управление е общоприета в бизнеса и промишлеността. Типично е използването на компютъризирана система за осигуряване информация за менажерите, които на база предоставената информация изпълняват управляващи функции и вземат решения.

 

Мениджърска система за управление с обратна връзка

Двойката регулатор-обект рядко се среща в бизнеса (често се среща в  производството).  В информационните системи ролята на регулатора се изпълнява от менажерите на организацията.

 

Мениджърска система за управление с обратна връзка

 

Управлението в организациите обикновено се осъществява на няколко нива.

 

Регулаторът на обекта на оперативно ниво подава информация за обекта и изработва управляващи въздействия (предлага решения) към регулатора на мениджърското ниво (получава информация от няколко регулатора на оперативно ниво). Подаваната информация може да бъде от­носно отклонения от желаното  състояние или относно сумарно въздействие.

 

Данните и информацията, подавани на регулатора (менажера), трябва да бъдат кратки, прости и лесни за разбиране. Обща грешка е компютърните системи, които генерират тези данни, да създават обемисти отчети, от които е трудно да се намери нужната информация.

 

Пример: Данните и информацията трябва да се подават своевременно на регулатора в два варианта:

  •  периодични отчети — за отклонения от зададените стойности;

  •  оперативни отчети — за предприемане на коригиращи действия.

 

Пример: Всеки регулатор (мениджър) има своя сфера на действие и се очаква той като най компетентен по въпроса в организацията да предприема правилни коригиращи въздействия, ръководейки се от зададената му стратегия. Обикновено има лимит на въздействие. Когато този лимит бъде прехвърлен, той се обръща към по-горното ниво.