Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО 

 

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ

             

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО

             

РОЛЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО

             

УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД НИВОТО НА РЕАЛИЗАЦИЯ

             

УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНА ВРЪЗКА

             

УПРАВЛЕНИЕ С ПРОГНОЗИРАНЕ

             

ПРЕВАНТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Цел на управлението

Предотвратяване или  коригиране на нежелано състояние на системата, т.е.  съхранение на устойчивото състояние на системата.

 

              Структурно устойчива система - съхранява състояние, което съответства на целите на системата без промени в структурата на системата, при някакво зададено множество от ресурси.

 

Управление, характерни черти

  • Сложност и многообразие;

  • Наличие на голямо число форми и видове;

  • Многостранни връзки с различни явления и процеси;

  • Творчески и интелектуален труд;

  • Трудно се поддава на формализация.

 

Система за управление

 

 

                    Управляваща подсистема

Занимава се с изработването на управленски решения.

Включва множество функции, които в повечето от случаите са взаимосвързани:

                    Управляема подсистема

Явява се изпълнител на приетите от управляващата система решения.

 

Обратна връзка в управлението

Информация за резултатите от управленското въздействие, която се предава от управляемата система на управляващата във вид на разнообразни отчети (документирани и устни). Тази информация помага за оценяване на получените резултати и служи за база при изработвание на нови решения, коригиращи или развиващи предишните.