Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

 

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

 КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ИНФОРМАЦИЯ

ДАННИ

 

 

Компонентен модел на информационна система

Всяка информационна система включва четири базови компонента, които във взаимодействие помежду си реализират процес на трансформация на входни данни в изходна информация, необходима на заинтересованите страни за реализация на конкретни цели.

В информационната система  се реализират  процеси , чрез използване на съвременни информационни  технологии, при организация, зададена със съответни стандарти и с активното участие на заинтересованите страни.

 

 

Процеси в информационната система

Основна задача, която се решава в рамките на науката информатика е създаването на подходи, методи и средства за прехвърляне на нещата от реалния в компютърния свят. Тази задача се решава от приложни процеси - приложен софтуер, който управлява реализирането на информационни процеси, така подредени, че да изпълнят конкретна задача.

       

       Примери: продажба, доставка, регистрация и т.н.

                    Бизнес процеси

Съвкупност от една или повече свързани помежду си процедури или функции, които съвместно реализират някаква задача на бизнеса, обикновено в рамките на една организационна структура, описваща функционални роли и отношения.

Процесът стои в основата на жизнеността на всяка система. За да се специфицира:

 • Се определя визията на системата;

 • Се прави дърво на целите в системата;

 • Се определят процесите, които реализират тези цели;

 • Се определят функциите и дейностите, които ги реализират;

 • Се разчитат ресурсите необходими за тяхната реализация.

                   Приложен процес

Приложно програмно осигуряване, което реализира основните функции и процедури на бизнес процеса, обикновено във взаимодействие с бази данни. Реализира се в рамките на компютърна система или компютърна мрежа с подходящ програмен инструментариум.

                   Информационни процеси

Процеси по обработка на данни и и извеждане на информация, които изпълнявани в определена последователност и зададени условия, реализират конкретен приложен процес.

 

Технология в информационната система

 

Информационна технология (information technology, IT ) представлява съвкупност от средства и методи за обработка и предаване на данни или първична информация с цел получаване на информация с ново качество (информационен продукт) за състоянието на обекта, процеса или явлението.

 

        Цел на информационната технология

Производство на  информация, удовлетворяваща  информационните потребности на човека.Технологията дава начина за организация и изпълнение на даден процес.

 

        Изисквания към информационната технология:

 • Да осигури разделяне на процеса по обработка на информацията на стандартизирани и унифицирани етапи (фази), операции и действия;

 • Да осъществява целенасочено управление на информационните процеси;

 • Да включва целия набор от средства за постигане на поставената цел;

 • Да има регулярен характер.

компоненти на информационната технология

 

Базови информационни технологии

Информационни технологии, върху които се базира създаването на осигуряващи и приложни информационни технологии (компютърна техника, компютърни мрежи, операционни системи, софтуерни платформи, GRID технологии )

 

Осигуряват решаване на отделни части от една задача. Служат за създаване на приложни информационни технологии.

 

Осигуряващи информационни технологии

Осигуряват реализацията на базовите и приложните информационни технологии (стандарти, елементна база, CASE, инструментален софтуер).  

 

Приложни информационни технологии

Формират се на основа на базовите информационни технологии и се реализират с помощта на осигуряващите информационни технологии. Предназначени са за реализиране на механизми, обезпечаващи информационната сигурност.

 

Организация на информационна система

 

Организация на информационна система

 

Управлението на информационната система се реализира на база редица организационни дейности. Те зависят от:

Мисията на системата – в зависимост от поставените цели, се задоволяват очакванията и потребностите на заинтересованите страни.

Стандарти, регламентиращи дейността – международните и вътрешни стандарти , регламентират дейностите в рамките на системата.

 Информация – първичната информация (пазарна, технологична и т.н. ) , получавана на входа на системата, която определя действията на системата в конкретни ситуации.

 Ресурси – осигуряват необходимите за функциониране на системата персонал, средства и технологии.

 В резултат на създадената организация от информационната система се следните резултати:

Полезна информация – нивото зависи от спецификата на организацията и поставените цели.

Подготвени специалисти – те реализират политиката на системата. Явяват се интелектуален капитал, който осигурява развитието и просперитета и.

Информация за обществото – съобщения , публикации и други информационни материали, укрепващи доверието в организацията.

Потребители на информационна система

Потребители на информационна система

       Краен потребител (end user)

 

Човек, който използва информационната система за решаване на сложни задачи. Той най-добре познава задачата, която трябва да се реши и съвременното развитие на програмния инструментариум му дава възможност да я реализира чрез собствено програмно приложение.

 

Доскоро за един потребител, колкото и добре да познаваше работата с компютър беше немислимо да създава собствени приложения. С появата на езиците от четвърто поколение и CASE средствата стана възможно потребител, който няма опит в програмирането, да създаде сложно приложение за кратко време, естествено при положение, че притежава необходимите качества.

     Нива на професионално израстване (пример)

Нива на професионално израстване на програмисти

За постигане професионално ниво е желателно да се преминат фазите на обучение и на четирите посочени нива.

 

Първо ниво (активен потребител) - това е нивото на преминаване на бариерата от пасивен към активен потребител. Необходими са базови знания за:

 • Подходите и средствата за прехвърляне нещата от реалния в компютърния свят;

 • Структуриране на едно реално приложение от съответна предметна област;

 • Техники за разработка на приложение, които се явяват базови за следващите фази.

            В повечето от случаите това “потребителско ниво” е достатъчно, за създаване на напълно завършени и функционални приложения, подпомагащи работата в съответната предметна област.

 

Второ ниво (приложен програмист) - това е нивото, на създаване сравнително сложни многопотребителски приложения, комуникиращи с различни програмни среди. На това ниво приложенията се изграждат с помощта на програмни обекти, създадени на по-горните нива.

 

Трето ниво (програмист) – професионално ниво за работа в областта на програмното осигуряване при разработка на големи и сложни проекти.

 

 Четвърто ниво (системен програмист ) - високо професионалното ниво за програмисти. Работа по създаване на системни продукти и програмен инструментариум за по - ниските нива.