Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ПОТРЕБИТЕЛИ  НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

 

ПИРАМИДАЛНИЯ МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

            

МИСИЯ

            

ПОТРЕБИТЕЛИ 

            

ФУНКЦИИ

 

 

Потребители на информационната система

 

Хора, уреди, организации и други субекти, които активно участват във функционирането на системата и ползват получаваната от нея информация в оперативните си дейности и за вземане на решения.

 

Най общо те се разделят на следните управленчески нива:

 

Потребители на информационната система 

Стратегическо ниво

Включва борда на директорите (висшия мениджърски състав). Занимава се с широко обхватни въпроси по определяне и периодична актуализация на визията и целите на на информационната система в следните направления:

 • Определя дългосрочните тенденции едновременно и в рамките на организацията и във външната среда;

 • Определя необходимите инвестиции и ги влага за развитие на системата;

 • Ползва информацията от системата за вземане на дългосрочни решения;

 • Насочва  способността на организацията да се променя и съобразява с възможностите появяващи се във външната среда  за  средносрочен и дългосрочен период (5-10 години)

 

Управленско (мениджърско) ниво

Включва средния мениджърски състав. Той осъществява наблюдение, контрол, подпомагане вземането на решения и администриране на дейностите в следните направления:

 • Отговаря за формулиране на целите и намеренията, обезпечаващи изпълнението на визията;

 • Отговаря за разработка на оперативни планове за реализация на стратегията, начертана от стратегическото ниво;

 • Не се интересува от детайлите на ежедневните операции, а предимно от месечни или тримесечни показатели.

 • Осигуряват периодични доклади, а не незабавна информация за операциите в организацията. 

 • Предлага вземане на нерутинни решения, базирани на слабо структурирани подходи, за които информационните изисквания не са винаги изяснени;

 • Анализира информацията,  идваща извън организацията, а също и информация идваща от базата данни на операционното ниво;

Оперативно ниво

Включва оперативните мениджъри (ръководители). Ръководи оперативната дейност на организацията в следните направления:

 • Контролира ежедневната дейност по обработка на информацията;

 • Отговаря за събиране и обработка на информацията за по-високите нива на управление;

 • Занимава се с краткосрочно планиране на задачите (наричано още тактическо планиране), а също така и с дейности по организиране, контролиране и вземане на оперативни решения;

 • Дава отговор на рутинни въпроси;

 • Проследява потока на транзакциите през организацията.

 • Обхваща процеси като продажби, приходи, депозити, ведомости, плащания с кредитни карти, поток на материали и т.н.

Изпълнителско ниво

Включва персонала работещ с бази от данни и знания. Изпълнява ежедневните дейности, свързани с инфор­мационните потребности, като въвеждане на данни, извеждане на отчети и информация под различни сечения. Реализира  политиката, определена от по-висшите нива.