Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

МИСИЯ И ПРОЦЕСИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

ПИРАМИДАЛНИЯ МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

            

МИСИЯ

            

ПОТРЕБИТЕЛИ 

            

ФУНКЦИИ

 

 

Процеси в системата

Мисията и организационните процеси се намират в постоянна и неразривна връзка.

 

Мисия

Процеси

 

Визия

Управление на качеството

 

 

Цели

 

Управление на знания

 

 

Намерения

 

Управление

на взаимоотношения

 

 

Политика

 

 

 

В съвременните организации на съответните йерархични нива се реализират основно три организационни процеса:

 

                     Процес  Управление на качеството

Фиксира се чрез визията и целите на организацията и се реализира от стратегическото ниво с помощта и активното участие на по-долните нива.

 

                    Процес  Управление на знания

Осъществява се чрез дейности записани в целите, намеренията и програмите на организацията от тактическото и оперативното нива, с цел увеличаване интелектуалния актив.

           

                   Процес  Управление на взаимоотношения

Рамкира се от политиката на организацията и касае взаимоотношенията между протичащите процеси и техните вътрешни и външни потребители.

 

Мисия на системата

 

 

За изграждане стратегия на организацията, системният подход изисква разработка на следните компоненти:

 

                    Стратегически модел

Позициониране и избор на направленията на развитие на организацията

 • Мисия – изходна точка за построяване на  бизнес-системата;

 • Визия - идентификация на организацията и нейната бизнес среда;

 • Вектор на развитие на организацията;

 • Видение за бъдещето на организацията;

 

        Първична идентификация на организацията

Осъществява се в качеството на начална точка за изясняване мисията на организацията. Включва:

 • Изясняване ценностите и очакванията на собственици, мениджъри и персонал;

 • Определяне базовите компетенции (уникални технологии и професионални навици), създаващи за организацията конкурентни преимущества.

 • Определяне социално значимите сегашните и бъдещи потребности, които организацията удовлетворява или може да удовлетворява.

 • Определяне основните възможности и заплахи от страна на външната среда.

        Делово кредо

Явява се основополагаща концепция за дейността на организацията, разкриваща принципите и идеалите с всички заинтересовани страни. Включва:

 • Кой, с каква цел и по какъв начин може да бъде партньор на организацията;

 • На каква основа се предвижда да се изграждат отношенията с конкурентите;

 • Какво ще получат от бизнеса собствениците и акционерите;

 • Какво ще получат от бизнеса и организацията мениджърите;

 • Какво ще получи от организацията персонала;

 • В какви области може да се осъществи сътрудничество с обществени организации;

 • Как ще се изграждат отношенията с държавата.