Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО

 СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА 

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА

 СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

             

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

             

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

             

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА

 СИСТЕМИТЕ

 

 

Системата се характеризира с цялостност, структура, съставни елементи, предназначение, процес на трансформация, функции, входове и изходи.

 

Изисквания към системата

 • Да реализира процес на трансформация на входните сигнали в изходни.

 • Да се състои от множество  взаимосвързани елементи.

 • Промяната в някой елемент да води до или да е резултат от промяна в друг елемент

 • Да  има предназначение или цел.

 •  Да има фиксирани граници.

 •  Да може да се разбива  на  подсистеми.

Характеристики на системата

 • Системите могат да съществуват само в този случай, когато силата на съществените  (системообразуващи) връзки между елементите на системата са по-големи, отколкото тези с обкръжаващата среда.

 • Елиминирането на елемент от системата или появата на нов елемент винаги водят до изменение на системните връзки и на системата като цяло.

 • Изменението на връзките между елементите води до изменение на параметрите на системата.

 • Елементите са така свързани, че общо за системата възниква поне едно качество, което не е свойствено за нито един  от елементите.

 • Функциите, изпълнявани от системата, са насочени към изпълнение на целта, за която системата е създадена.

 • Системата взаимодейства с външната среда и функционира под въздействието на случайни фактори.

Основни признаци на системата:

 • Цялостност, свързаност или относителна независимост от средата или другите системи. С изчезване на свързаността изчезва и самата система, макар елементите на системата да останат и някои от взаимоотношенията им да се запазят.

 • Наличие на подсистеми и връзки помежду им, т.е наличие на структура на системата. С изчезване на подсистемите или връзките помежду им може да изчезне и самата система.

 • Възможност за обособяване или абстрахиране от тези фактори на външната среда, които слабо влияят на достигане целите на системата.

 • Наличие на връзка с външната среда за обмен на ресурси.

 • Подчиненост на цялата организация на системата на някаква цел.

 • Свойствата на системата се различават от свойствата на елементите.

Представяне на системата

В математиката системата е прието да се разглежда като подредена двойка S = (A, R), където

 • A - множество елементи на системата;

 • R - множество отношения между елементите от множеството А.

При това терминът “отношение” се използва в най-широк смисъл - като връзка, зависимост, организация, структура, образец и др.