Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО

 СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА 

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА

 СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

             

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

             

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

             

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА

 СИСТЕМИТЕ

 

 

 

Цялостност  на системата

Системата е обект, който може да се разглежда като единно цяло, ограничено във времето и пространството.

 

Декомпозиция на системата

Системата е сложен обект, състоящ се от множество взаимосвързани елементи - подчинени обекти, които изпълняват конкретни функции. Всеки един от тези елементи може да бъде отделен от системата, но тя в този случай ще промени свойствата си.

 

Йерархичност на системата

Системата се изгражда от подсистеми, разположени на йерархичен принцип. Всяка подсистема удовлетворява изискванията за система.

 

Структурност (взаимосвързаност на елементите) на системата

Характеристиките на системата и нейното поведение зависят не само от свойствата на съставляващите я елементи, но и от техните взаимовръзки, тоест от структурата на системата.

 

Интегративност на системата

На база интегрирането на елементи в системата, тя придобива нови свойства, които не са присъщи на нито един от елементите. 

 

Взаимодействие на системата със средата

Системата проявява свойствата си в процеса на взаимодействие със средата в която се намира.

 

Модулност  на системата

Системата се моделира и изгражда на модулен принцип, като всеки от модулите съответства на определен аспект на системата.