Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА 

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

             

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

             

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

             

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

  

 

 

Модел на система

Системата поема входните сигнали и чрез процесите вътре в нея се генерират изходни сигнали. В много от случаите системата може да има междинна памет и управление на функционирането  и. 

Модел на система

Управление на системата

За постигане на системните цели се налага системата да има управление, което да изпълнява следните функции:

Управление на системата

Входове и изходи на системата

Най-общо входовете и изходите на системата могат да  принадлежат към една от следните обобщаващи категории:

Входове и изходи на системата

Подсистеми и системна йерархия

  • Системите са съставени от подсистеми, които взаимодействат помежду си чрез своите входове и изходи.

  •  Системите се изграждат на йерархичен принцип.

  •  Декомпозирането на системите следва дървовидна структура.

  •  Всяка подсистема удовлетворява изискванията за система, като притежава входове, изходи, цели и може би памет и управление.

         Декомпозицията продължава, докато се стигне до основните елементи (черни кутии).

Черната кутия има входове и изходи, но вътрешната и структура се игнорира.

 

Черната кутия е субективен факт:

  • Телевизорът за повечето хора е черна кутия;

  •  За електротехника електрическите елементите са черна кутия;

  •  За електроника полупроводникът е черна кутия и т. н.

            Йерархична схема на система

Представяне на съставните части и декомпозицията на една система, като подсистемите се дефинират чрез функциите, които изпълняват. Не показва взаимовръзките между отделните подсистеми.

 

Йерархична схема на система

Системна среда и граници

Входовете идват от, а изходите се предават на средата на системата.

Системна среда и граници

 

 

 

 

 

 

Обкръжаваща среда на системата - всичко,  което е извън границите на систе­мата, но взаимодейства с нея.

Граница на системата - характеристиките, които очертават обсега на дейс­т­вие на системата и формират нейните граници.