Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМЕН ПОДХОД

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

СИСТЕМЕН ПОДХОД

             

СИСТЕМНИЯ АНАЛИЗ КАТО НАУКА

             

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА

 СИСТЕМИТЕ

             

ВИДОВЕ СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

            

СИСТЕМЕН АНАЛИТИК

 

 

Системен подход

Подход за изследване и управление на обекти, който ги разглежда като система, в която са определени елементите, вътрешните и външни връзки, влияещи на функционирането на системата, като целите на всеки елемент се формират в зависимост от общото предназначение на системата.

 

Предпоставки за възникване на системния подход

 • Обобщаване опита на специалистите по изследване на операции;

 • Развитие на общата теория   на системите, теорията на автоматичното регулиране и управления и кибернетиката, които предоставят методологичен апарат за обединяване в единно цяло разнородни управленчески задачи.

Днес е общопризнато, че системния подход се явява най - подредената и надеждна основа за управление на сложни взаимосвързани дейности, позволяваща да се откриват и анализират съставящите системата компоненти, както и техните взаимовръзки.

 

При системен подход към изследване на организационни системи се изхожда от факта, че всяка организация се явява система, всеки от елементите, на която има свои определени и диференцирани цели. В съответствие с това задачата на управлението се свежда до интегриране на системообразуващите  елементи,

 

Същност на системния подход

 • Формулиране целите и изясняване тяхната йерархия до началото на всяка дейност, свързана с управлението, особено с приемане на решения;

 • Реализиране на поставените цели при минимални разходи, чрез използване сравнителен анализ на алтернативните пътища и методи и осъществяване на съответен избор.

 • Количествена оценка (квантификация) на целите, методите и средствата за тяхното достигане, базирана на всестранно изучаване възможните и планираните резултати от дейността.

Ключеви преимущества на системния подход

 • Идентификацията, разбирането и управлението на взаимо­свързаните процеси като една система допринася за ефективността на организацията при постигането на целите й.

 • Откриване на процесите, които по-най-добър начин водят до постигане на желаните резултати. Възможност за съсредоточаване на усилията върху съответните процеси.

 •  Създаване на доверие в заинтересованите страни към резултатността и ефективността на организацията.

Действия за реализиране на системния подход

 • Структуриране  на система за достигане целите на  организацията по най-ефективен път.

 • Разкриване взаимозависимостите между процесите на системата.

 • Установяване на целите и определяне начина на взаимодействие между елементите на системата.

 • Непрекъснато подобряване на системата посредством измервания и оценки.