e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИНЦИПИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

СТАНДАРТ ЗА E-LEARNING КОНТЕНТ SCORM

ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕНТ

 

ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

Проектирането на учебния процес включва дизайна на електронните образователни ресурси ЕОР, необходими за обучение.

 

Практически всички модели на педагогически дизайн включват фазите проектиране, разработка, проверка и даже апробация на образователните ресурси.

 

Ниво на образователен контекст

 

        Анализ на обучаемите 

 • Анализ на стила на обучение – предпочитани начини за възприемане и обработка на информацията.

 • Анализ на мотивацията – осъзната важност на обучението и осъзната възможност за успех.

 • Базови знания по предмета – това с което обучаемите имат определени знания.

 • Учебни способности – начини, по които обучаемите могат да се обучават самостоятелно – учебни материали и ръководства, които ще са им необходими в процеса на обучение.

 

        Анализ на преподавателите

 • Област на знание  - определяне съдържанието на обучение. Може да варира от просто обозначаване на учебната дисциплина до подробен учебен план с описани информационни източници.

 • Цели на обучение - описание знанията и уменията, които обучаемите трябва да владеят след завършване на курса.

 • Времеви и пространствени ограничения – общо количество часове, количество сесии, продължителност в недели или месеци, наличие на помещения, възможност за посещаване на лекции на определени места и т.н.

 • Оценка – подробно описан начин на оценяване.

         Ниво на изисквания към образователен контекст

Информацията, събрана на ниво образователен контекст, позволява да се определят:

 • Изискванията към нивото на образователния контент;

 • Изискванията към дизайна на учебната дейност;

 • Изисквания към електронните ресурси.

           Изисквания към обучението

 • Използване на времето – провежда ли се учебната дейност синхронно или асинхронно, има ли определени дати за начало и край на курса и т.н.

 • Използване на пространството – учебната дейност се осъществява чрез лично общуване или дистанционно обучение.

 • Групиране на обучаемите – обучаемите работят индивидуално, на двойки, групи или класове.

 • Ръководство: пряк диалог или използване на обратна връзка.

           Изисквания към ЕОР

 

                      Контент

Съвкупност от идеи, съобщения и кодифицирани знания които се предават на обучаемите.

Контента се определя от типа на данните и трябва да съответства на педагогическата стратегия за процеса на обучение.

 

                      Структура на контента

Дава обща представа за това как могат да бъдат структурирани отделните елементи на контента.

 

                      Достъп

Определя навигационните пътища с помоща на които се осъществява достъпа до електронните ресурси.

 

                      Навигация

Реализира връзките между отделните части на учебното съдържание , като позволява на обучаемия да преминава от една в друга част.

 

Ниво на проектиране на образователен контекст

На ниво проектиране се използват определените изисквания и се приемат решения, както по учебната дейност, така и по мултимедийните приложения.