e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

ПОКОЛЕНИЯ E-LEARNING

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННОТО  ОБУЧЕНИЕТО

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ  НА E-LEARNING

 

ПОКОЛЕНИЯ E-LEARNING

 

Е LEARNING 2.0

 

Web 2.0

 

Поколения E-Learning

 

 

Поколения E-Learning

 

 

u-Learning (ubiquities learning)

Повсеместно, всеобхватно обучение, което се развива на база разнообразни съвременни технологии. Такова обучение позволява на обучаемите да използват мобилни мрежи и WiBro технологии, за да записват и изучават образователен контент с високо качество.

 

u-Learning прави възможно осъществяване на съвместни образователни и социални дейности с хората от цял свят.

 

Това ново направление в  електронното обучение се развива в  Република Корея, която се явява един от световните лидери в използване на информационни технологии в образованието. Това се потвърждава с решението на ЮНЕСКО да присъди наградата за използване на информационни и комуникационни технологии в образованието за 2006 година на Корея.

 

WiBro – безпроводен широколентов достъп до Интернет за предаване на глас, данни и мултимедийна информация .

 

 М-learning

M-Learning,  определя се като е-learning, базиран на мобилни средства за комуникация. Могат да бъдат посочени следните преимущества на м-Learning  за образованието: 

 • Достъпност;

 • Мобилност;

 •  Интерактивност ;

 •  Отсъствие на зависимост от място и време.

 E-Learning

Развитието на е-Learning в определена степен е свързано с еволюцията на методите, използващи Web за поддръжка на обучението. От тази гледна точка в литературата се разглеждат основно три поколения е-Learning - 1.0, 1.3, 2.0. Въпреки, че трите поколения е-Learning използват различни подходи и методики за обучение, практически тяхното прилагане обикновено се явява комбинация, зависеща от конкретната ситуация.

 

E-Learning 1.0

 • Използва дизайн на контента, подобен на моделите за традиционно обучение;

 • Обучението се реализира чрез синхронни курсове, доставяни в рамките на виртуален учебен курс или чрез асинхронни курсове.

 • За управление на процеса се използва LMS;

                      Предназначение - е-Learning 1.0 решенията се използват в тези случаи, когато обемът на контента е голям, аудиторията е достатъчна и нейните потребности са известни.

 

E-Learning 1.0 може да се използва и в случаи на сертификационно обучение или обучение с висока значимост на грешките.

 

             E-Learning 1.3

 • Предназначен за бързи разработки (rapid e-learning);

 • Процеса на обучение е разбит на по-малки части;

 • При разработка на контента обикновено се използват шаблони;

 • За управление на процеса на обучение се използва LCMS

 • При необходимост се използва виртуални класове или обсъждания, като част от общия процес на обучение.

                   Предназначение - е-Learning 1.3 може да се използва за бързо целево обучение или за предаване на информация за нови продукти, процедури, системи и т.н.

 

            E-Learning 2.0

Базиран е на инструменти, в които се комбинира:

 • Проста разработка на контента;

 • Разпространение чрез Web 2.0;

 • Вградени средства за съвместно обучение и работа;

Обучението се реализира чрез:

 • Достъп до контент, който се създава както от експерти, така и от самите обучаеми;

 • Общуване с колеги чрез социални мрежи.

Реализира се органично съвместяване на трудова дейност и обучение в един процес, управляван от самия обучаем.

 

                   Предназначение е-Learning 2.0 може да бъде използван за най-различни учебни задачи.

 

Той е особено полезен в тези случаи, когато контентът не може да бъде ефективно формализиран без големи финансови разходи за анализ и разработка, поради голямото количество информация, която постоянно се променя и възпроизвежда в процеса на работа.

 

 Характеристики

E-Learning 1.0

E-Learning 1.3

E-Learning 2.0

Основни компоненти

Курсове

LMS – системи за управление на обучението

Средства за разработка

Свързани компоненти

LCMS – системи за управление на учебен контент

Средства за бърза разработка

Wikis (Уики )

Социални мрежи  (Social networking and bookmarking tools )

Blogs (Блогове )

Add-ins (надстройвани компоненти)

Mash-ups (приложения, даващи достъп до няколко БД)

Права

Отгоре надолу, еднопосочни

 

Отгоре надолу, съвместна работа

Отдолу нагоре, инициатива на обучаемите, взаимообучение

Време за разработка

Дълго

Бързо

Няма

Размер на контента

60 минути

15 минути

1 минута

Време за достъп

До работа

В почивките

По време на работа

Виртуални срещи

Клас

По покана,     в часове за работа

Между обучаемите или с експерти

Процес на  обучение

Всичко на един път

За няколко влизания

Когато е необходимо

Достъп до  контента

LMS

Интранет

Web 2.0

Инициатор

Преподавател

Обучаем

Сътрудник

Създател на  контента

Автор, дизайнер на контента

Експерт по тематиката

Всеки