e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

СТАНДАРТ ЗА E-LEARNING КОНТЕНТ SCORM

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИНЦИПИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

СТАНДАРТ ЗА E-LEARNING КОНТЕНТ SCORM

ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕНТ

Същност на SCORM

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) е част от стратегия, наречена ADL (Advanced Distributed Learning) инициирана от Министерството на отбраната и Министерството на труда на САЩ през 1997 г.

 

Определение на SCORM

Еталонен модел на преносим контентен обект -  модел, който съдържа набор от взаимно  свързани технически стандарти, спецификации и насоки. Те са разработени, за да отговорят на изискванията на системите за управление на обучението.

 

Явява се стандарт за контент за e-learning курсове.

 

               Курс – набор от обекти описани по определен начин.

 

Цел на SCORM

 • Да стандартизира и модернизира начина, по който се предоставят обучение и квалификация.

 • Да се разшири обучението, базирано на технологии, като по този начин се реализират икономии и ефективност.

Възможности на SCORM

 

                   Достъпност: възможност за търсене и достъп до обекти, намиращи се на различни места и доставянето им самостоятелно или в множество;

 

                   Адаптивност: възможност за настройка на обучението към индивидуални или групови изисквания;

 

                   Ефективност: възможност за съкращаване на времето и стойността на доставка на знания за обучаемите;

 

                  Интероперабелност: възможност за пренасяне на обекти, създадени с един набор средства за разработка или платформа, на други и използването им без изменение;

 

                   Защита на инвестиции: изменението на технологиите не води до необходимост от преработка на обектите;

 

                  Повторно използване на обектите: възможност за многократно използване на обекти при създаване на курсове и гъвкавост при използването им различен контекст.

 

Развитие на SCORM

С развитието си SCORM продължава да усъвършенства техническите основи на електронното обучение чрез стандартизиране в следните основни  насоки:

 • Дефиниране на многократно използваеми учебни обекти;

 • Разработване на нови модели на съдържание;

 • Разработване на модели за оценяване на обучаемите;

 • Създаване на нови модели за дефиниране на последователности от учебно съдържание;

 • Създаване на цифрови хранилища на знания.

Съдържание на SCORM

 

 

Съдържание на SCORM

 

 

     Книга 1: Общи положения (Overview) – представя философията на SCORM, като основно внимание се обръща на обектния модел на обучение.

 

     Книга 2: Модел за създаване на контента CAM (Content Aggregation Model) – описва вътрешната структура на учебен курс по SCORM

 

     Книга 3: Среда за възпроизвеждане RTE (Run-time Environment) – описва начина на взаимодействие на  SCORM обект със системата на обучение.

 

     Книга 4: Последователности и навигация SN, (Sequencing and Navigation) – описва логиката на обучение заложена в SCORM учебен курс (адаптивно обучение)

 

Еволюция на SCORM

 

Създавене на SCORM-съвместим електронен курс

 

1. Създаване на сценарии за курса (Instructional Design

 • Определяне целите на обучение и типовете знания;

 • Подбор на стратегията за обучение и методиките за доставка на знания в съответствие учебните цели;

 • Формиране на последователни събития за обучение;

 • Подбор на медийни средства за представяне на знания.

2. Формиране на учебни объекти

 • Определяне учебните цели на входните и изходни компетенции за всеки обект;

 • Определяне степента на интепактивност на обекта с обучаемия;

 • Определяне степента на интерактивност със системата (изпращане и получаване на информация);

 • Подбор на материали и медийни ресурси, влизащи в състава на обекта;

3. Създаване на SCORM обекти

 

Обект Asset - служи за  електронно представяне на текст, изображения, видео и друга полезна информации, която може да бъде доставена на обучаемия чрез мрежата.

 

Обектът Asset се използва, когато не е предвидено негово взаимодействие със системата. Изискването е обекта да може да се предава чрез HTTP

 

Обект SCO -  Web документ, реализиращ в хода на своето изпълнение взаимодействие със системата за обучение, с цел предаване, и получаване на различни данни, чрез използване на специален API.

Използва се за:

 • Тестване;

 • Симулации;

 • Интерактивни практикуми

 • Специализирани игри и т.н.