e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

ПРИНЦИПИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИНЦИПИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

СТАНДАРТ ЗА E-LEARNING КОНТЕНТ SCORM

ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕНТ

Квантоване на учебно съдържание 

Разбиване на учебния материал на обекти – минимални по обем и затворени по съдържание.

 

Квантоване на учебно съдържание 

 

Информационни обекти

Неделим цифров обект (термин, действие, литературен източник, картина, рисунка,  видеоклип, звуков запис и т.н.), без самостоятелна образователна ценност, който може да бъда използван в обучаващите обекти от най-ниско ниво ( теми). Подлежат на идентификация и класификация.

 

Учебни обекти

Всяка единица, цифрова или не, която може да бъде използвана за преподаване, обучение, квалификация.

(IEEE) — Learning Objects Metadata (LOM) Working Group (2002).

 

В e-Learning се използват само цифрови обекти, които са идентифицирани и класифицирани.

 

Характеристики на учебните обекти

 • Може да бъде много малък, доста малък, или не съвсем малък;   

 • Могат да бъдат вмествани един в друг – малките обекти наследяват свойствата и метаданните асоциирани с техните сродници от по-високи нива;

 • Колкото учебните обекти са по-малки, толкова учебното средство генерирано с тях е по зърнесто.

 

Контентни обекти

Списък за достъп до учебните обекти, който се реализира чрез хипервръзки.

 

Пълнота на учебно съдържание 

 

 

Пълнота на учебно съдържание 

 

Всеки модул трябва да включва следните компоненти

 • Теоретично ядро

 • Контролни въпроси по теория

 • Примери

 • Задачи и упражнения за самостоятелно решаване

 • Контролна работа

 • Контекстна справка

 • Исторически коментар

 

Нагледност на учебно съдържание 

Визуализацията на учебния материал е от съществено значение за неговото осмисляне и разбиране.

 

Визуалните начини за представяне на информация играят важна роля в мислителните процеси по следните причини:

 • С използването на графични схеми е по лесно да се разбере изучавания проблем;

 • Графиката помага нагледно и разбираемо за преподавателя, а в последствие и за обучаемите да си представят структурата на решаваната задача;

 • Когато информацията е представена графично е по-лесно да се генерират нови идеи;

 • Графичните образи в човешкия мозък повишават мотивацията  за възприемане на идеи;

 • Използването на графични схеми прави мисленето по-гъвкаво и критично.

 • Съществуват множество проверени във времето начини за повишаване на мисловната активност, като  повечето от  тях включват методи базирани на графични изображения.

 • Дори прост пространствен образ стимулира мозъка за изработване на нови идеи много по- добре, отколкото множество думи.

               

                    Използване на онтология при представяне на учебно съдържание

 Използване на онтология при представяне на учебно съдържание

 

 

Онтологията се счита за едно от най-добрите средства, за представяне на знания. В информатиката онтологията се дефинира като опит за всеобхватно и детайлно формализиране на някаква област на знанието с помощта на концептуална схема.  Обикновено тази схема се състои от йерархични структури от данни, съдържащи съответни обекти, връзките между тях и правилата, приети в тази област. Прилага се като форма за представяне на знания за реалния свят или за части от него.

 

За описване на онтологията съществуват различни езици, като за случая най - подходящ е визуалният подход, който дава възможност нагледно да се формулират и обяснят природата и структурата на явленията.

 

 

Свързаност на учебно съдържание 

Навигацията най-често се реализира с помощта на хипервръзки, най-разпространените, от които са:

 • Терминологичните – отнасят се към речник с понятията и съдържат по-подробно описание на термина (в т.ч. и на различни езици), неговата етимология и различните му форми на използване.

 • Биографични – отнасят се към биографията на личности споменати в учебното съдържание.

 • Илюстровани – изпращат към допълнителни примери или илюстрации.

 • Коментарни – изпращат към мнения и коментари по текущия въпрос.

 • Към външни източници – за връзка с допълнителни информационни материали.

Всеки раздел трябва да е свързан с другите. До него трябва да може да се достигне от менюто за учебно съдържание. От него трябва да е възможно да се продължи към следващия учебен обект от курса, или да се достигне до учебен обект, който има логическа връзка според автора с дадения чрез хипервръзка. Пример за базирана на този привцип е магистърската програма "Корпоративни мрежови среди"

 

Регулиране на учебно съдържание 

Позволява на обучаемия сам да настройва средата за ниво на сложност в зависимост от постигнатите от него резултати.

 

Обучаемият сам определя кои теми да разгледа и тяхната последователност, според знанията си. Учебната среда може да му е в помощ като чрез заложените в нея тестове, определя неговите способности и му подсказва коя тема е най-подходяща за него. За реализиране на тази възможност, е необходимо авторът да създаде повече от един вариант за дадена тема

 

Адаптивност на учебно съдържание 

Обучаемият избира сложността на темите. Това се прави в зависимост от неговите познания и интереси. Ако той има подчертани интереси в дадена област, учебната среда трябва да може да му предоставя допълнителна или по-сложна информация. Този принцип се реализира по два начина: като се даде възможност на автора да въвежда допълнителни теми за дадена методическа единица; или като се маркират всички учебни обекти още при създаването си със степен на сложност. Когато обучаемият избере конкретна тема му се предоставя възможност за избор на ниво на сложност. Въз основа на направеният избор, една и съща тема ще изглежда по различни начини, в зависимост от това, кои учебни обекти  са видими и кои не.

 

Варианти за решаване с използване на подхода:

 • На принципа на системите за подпомагане вземане на решения- база данни + база модели

 • На принципа на задаване като атрибути -  нива на сложност и  нива на професионална насоченост

 

Събираемост на учебно съдържание 

Учебното съдържание е необходимо да е разработено в подходящ формат, позволяващ лесното му комплектоване, добавяне на нови модули, корекции и т.н.

 

Компютърна поддръжка на учебно съдържание 

Осигуряване на възможност  за  реализиране на електронното обучение. Учебното съдържание се управлява от Системи за управление на учебен контент LCMS.

 

Функциите на тези системи могат да се разделят на няколко категории:

 

        Създаване – предоставяне на удобни средства за авторите на материалите. Следене и контрол на версиите при документите.

 

       Управление – множество процеси най-важните от които са:

 • поместване на съдържанието в единно хранилище за данни;

 • следене на версиите на документите;

 • поддръжка защита на достъпа до данните според потребителя;

 • интеграция със съществуващите източници на информация и работещите към момента системи в компанията;

 • управление на потоците от документи.

     Публикуване – автоматично преобразуване външния вид на информацията в зависимост от индивидуалните потребности на съответния потребител.

 

       Представяне – допълнителна функция свързана с предоставяне на възможности за удобна навигация.

 

Стандартизация на учебно съдържание 

 • Стандартизация на форматите за съхранение и търсене на учебна информация;

 • Стандартизация на принципите за изграждане на системи за управление на учебен контент;

 • Стандартизация на форматите за обмен на данните;

 • Стандартизация на информацията за участниците в учебния процес;

 • Стандартизация на елементите на образователния контент;

 • Стандартизация на форматите и принципите за разработка на учебни материали.