e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТКА НА ТЕСТОВЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ТЕСТОЛОГИЯ

ТЕСТОВА СИСТЕМА

ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТКА НА ТЕСТОВЕ

 

Базови критерии за уточняване нивото на теста

В теорията на обучение са възприети 5 нива за усвояване на учебния материал, които са базирани на таксономията на Блум.

 

 

Базови критерии за уточняване нивото на теста

 

        Възприемане

 • На теоретичните източници и методологически основи

 • На основните идеи на класиците, касаещи дадената наука или отрасъл;

 • На основните подходи и концепции;

 • На основните класификации и видове.

 

      Разбиране

 • Смисъл и значение на базисните понятия и категории;

 • Принципи на функциониране;

 • Същност на съвременните подходи

 • Предназначение и функции на елементите на системата;

 • Структури и механизми на взаимодействие;

 • Характерни особености;

 

       Прилагане 

 • Определяне на реални образци по принципи, характеристики и параметри;

 • Даване на общо описание на обекти, явления, по зададени параметри и характеристики;

 • Класифициране на обекти по зададени критерии;

 • Използване на стандартни инструменти за анализ;

 • Разрешаване на ситуации по зададен алгоритъм и изходни данни;

 • Избиране на оптимален вариант на основа съвременни подходи и методики;

 • Използване на информационни ресурси и програмни приложения за конкретна професионална област;

 

Примери:  съставяне на баланс, разработка на маркетингов план, организация на мероприятие,  и т..н.

 

       Анализ

 • Самостоятелен анализ на явления, факти и обекти;

 • Провеждане на сравнителен анализ и съпоставяне;

 • Определяне на състояние по самостоятелно определени параметри;

 • Определяне на преимущества, недостатъци и ограничения;

 • Определяне на критерии и параметри за оценка;

 

Примери:  оценка финансовото състояние на фирма; анализ на причините за възникнал проблем

 

      Творчество

 • Класифициране на обекти по самостоятелно определени критерии;

 • Разработка на сценарии за развитие;

 • Формулиране на изводи, предложения и решения в условия на неопределеност;

 • Самостоятелно намиране и използване на релевантна информация.

 

Примери:

 • Определяне тенденциите за развитие на икономиката;

 • Предлагане на правилно управленско решение;

 • Разработка на сценарий за антикризисно развитие;

 

                 Прилагане на критериите

 

Курс

Ниво

Социално-хуманитарни и естественонаучни направления

І или ІІ ниво

Общопрофесионално направление

ІІІ или ІV ниво

Специални курсове

ІV или V ниво

 

 

Етапи на разработване на тест

Препоръчително е при определяне етапите за разработване на тест да се използва цикъла на Деминг.

 

 

 

Етапи на разработване на тест

 

 

 

      Планиране

На този етап се извършва избор на подхода за тестване и целите на тестването.

 

Подходи за тестване

 

                 Критерийно ориентиран

Интерпретацията на резултатите се извършва по веригата:

Задание – отговор – изводи за съответствие на зададения критерий;

 

                      Нормативно ориентиран

Интерпретацията на резултатите се извършва по веригата:

 Задание – отговор – изводи за знанията на изпитвания;

 

                     Цели на тестване

 • Предварително тестване – за определяне знанията на обучаемия в началото на обучението;

 • Формиращо тестване – за определяне прогреса в обучението;

 • Диагностично тестване – за определяне проблеми и трудности в обучението;

 • Крайно тестване – за определяне резултатите от обучението.

 

      Разработка

 

Съставяне на тестовите задачи. Първоначалното количество тестови задачи трябва да превишава уточненото крайно количество, тъй като част от задачите могат да бъдат отхвърлени.

 

Съставянето на тестови задачи се извършва съгласно технологична матрица, в която са включени различни типологии тестови задачи:

 

                    Задачи с избор на правилен отговор (един или няколко)

В основата на този тип се залагат принципите на противоречие, противоположност, еднородност, съчетаване, градиране.

 

                     Задачи с открита форма

При този тип готови отговори не се задават – изпитвания трябва сам да даде отговор.

 

                     Задачи за установяване на съответствие

Такива задачи позволяват да се провери взаимовръзката между:

 • Определения и факти

 • Същност и явления;

 • Обекти и техните свойства;

 • Закони и формулирането им.

 

                      Задачи за установяване на правилна последователност

Такива задачи проверяват знания за определена последователност от действия, необходими за получаване на краен резултат или познаване хронология на събития.

 

                     Псевдозадачи

Последователност от задачи по определена тема, в които отговора на текущата задача, зависи от отговора на предходната.

 

 

       Проверка

 

                    Апробация на тестовите задачи

Апробация на задачите се извършва с група обучаеми (избрани на случаен принцип), като резултатите се подлагат на анализ.  

 

                    Уточняване на времето необходимо за тестване

На практика се използват различни подходи, но съществуват препоръки за определяне на максимално време:

        началното училище  20-30 мин;

        средно училище 30-60 мин;

        ВУЗ  30-90 мин.

 

                    Проверка на качеството на тестовите задачи

На този етап се бракуват задачи, които при апробацията са се оказали твърде сложни или лесни.

Бракуват се също така задачи, които не отговарят на зададените критерии.

 

        Действие

 

                   Стандартизация на теста

Формира се пояснителна записка към теста, в която се указват:

 • За кого е предназначен теста?

 • Срок за провеждане на тестването  (в зависимост от целта);

 • Време за провеждане на тестването;

 • Инструкция по провеждане на тестването (за преподавателя);

 • Инструкция за попълване на теста (за изпитваните);

 • Инструкция за проверка на тестовите задачи;

 • Критерии за оценяване (скалата за оценка се определя от разработчика);