e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ТЕСТОВА СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ТЕСТОЛОГИЯ

ТЕСТОВА СИСТЕМА

ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТКА НА ТЕСТОВЕ

 

Тестова система

 

 

Тестова система

 

 

 

        Тестване – процес на оценка  съответствието на индивидуалния модел на знание на обучаемия към експертен модел на знание.

 

Главна цел на тестването – откриване на несъответствие на двата модела, а не измерване нивото на знания.

 

Основни понятия за тестови системи

 

     Тестова задача – ясна и точна задача, определяща предметната област и изискваща еднозначен отговор или изпълнение на определен алгоритъм от действия.

 

      Тест - набор от взаимосвързани тестови задачи, позволяващи да се оцени съответствието на знанията на обучаемия с експертния модел на знания в предметната област.

 

      Тестово пространство - множество тестови задачи по всички модули на експертния модел на знания.

 

      Пълен тест - подмножество на тестовото пространство, осигуряващо обективна оценка на съответствието между индивидуалния модел и експертния модул на знания.

 

      Ефективен тест –  оптимален по обем пълен тест.

 

 

Цели на тестовите системи

 • Систематизация на знанията;

 • Развитие на навици за анализ на информацията;

 • Формиране в обучаемите умения и навици за изследователска дейност;

 • Стимулиране на мотивация за учене, на база резултатите от учебната дейност;

 • Овладяване от обучаемите на учене, свързано с диагностика на знания и умения.

 

Препоръки за тестовите системи

 • Точно да се формулират целите на тестването

 •           * Определението на междинно ниво на знания;
            * Определяне на резултатите от знания;
            * Повторение на
  определени учебни материали;
            * Решаване на
  определен проблем.


   

 • Да се помни, че при увеличаване броя на задачите съдържащи се в теста се увеличава неговата надеждност;

 • Да се отчита, че теста трябва да включва по възможност задачи от различен тип и вид, при което се повишава неговата надеждност;

 • Да се има предвид, че използване на отговори „ да или не” намалява надеждността на теста;

 • Да се формулира всяка задача максимално просто;

 • Да не се включват в теста цитати от книги;

 • Да не се използват в теста провокационни въпроси;

 • Да се избягват въпроси, на които може да бъде отговорено на база обща ерудиция без специални знания, получени при изучаване на съответната дисциплина;

 • Да не се използват в теста задачи, касаещи незначителни детайли или изключения;

 • Да се използват в теста диаграми, фигури, таблици и други  информационни обекти, поясняващи задачата;

 • Поставената задача да не дава възможност за много отговори;

 • Да се формулира всяка задача или въпрос на ясен език, разбираем от изпитвания.