e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА E-LEARNING УСЛУГИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА E-LEARNING УСЛУГИ

 

Система за управление на E-Learning услуги

 • Явява се неразделна част от системата за управление на ВУЗ.

 • Обединява различните компоненти на управление в единно цяло.

 • Определя ортанизационната структура, областите на отговорност, политиките, процедурите, стандартите и ресурсите.

 • Обезпечава качеството на образователните услуги – увереност на ръководството в това, че услугите са управляеми и потребителите получават това, което очакват.

Стъпки за реализиране на системата за управление на E-Learning услуги

 • Допълване на системата за управление на ВУЗа  с процеси за управление на е-Learning услуги , информационна сигурност, финанси и т.н.

 • Създаване на производствени процеси за оказване на е-Learning услуги  в съответствие с е-Learning  стандартите  в т.ч. планиране, предоставяне и поддръжка на услугите, средства за управление и контрол, процеси на взаимоотношения и т.н.

 • Формализиране и кодифициране на общи процеси по разработка и управление на документацията, обучение, вътрешни проверки, анализи, коригиращи и предупреждаващи действия, подобрения;

 • Внедряване на концепцията за стандартен процес, неговото приспособяване към изискванията на потребителя, управление на версиите му.

 

Компоненти на система за управление на E-Learning услуги

 

 

Компоненти на система за управление на E-Learning услуги

 

      Каталог на услугите

Описва всички предоставяни E-Learning услуги и техните основни характеристики.

 

         Действия по разработка на каталога 

 • Определяне на услугите, които са необходими на съответните потребители;

 • Уточняване на ресурсите необходими за оказване на услугите;

 • Установяване йерархия на услугите;

 • Определяне на поддържаните бизнес функции и тяхната връзка с E-Learning процесите, както и редурсите, необходими за поддръжката им.

        Съдържание на каталога

Обикновено каталогът включва:

 • Класификатор на услугите с описание и нива на обслужване;

 • Основни правила на взаимодействие с потребителя;

 • Стандартни пакети на сервизно обслужване;

 • Категори работни места;

 • Методика за ценообразуване;

 • Критерии за оценка на включените E-Learning услуги.

        Споразумение за нивото на услугата  SLA

 

        Включва:

 • Описание на E-Learning услуги;

 • Условия за предоставяне;

 • Показатели за нивото на услугата;

 • Сигурност;

 • Отчетност за нивото на обслужване;

 • Процедура за управление на промените.

        Параметри на услугата

 

            Външни:

 • Време на предоставяне;

 • Показатели за ниво на качество;

 • Количествени показатели.

             Вътрешни:

 • Себестойност на услугата;

 • Икономически модел;

 • Разходи в труд;

 • Ниво на компетенция на преподавателите;

 • Операционни карти.

Функционална блок-схема на заявка и изпълнение на e-Learning услуги