e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

УТОЧНЕНА ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ТАКСОНОМИИ В ОБУЧЕНИЕТО

ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ

ТАКСОНОМИЯ НА КРАТУОЛ

УТОЧНЕНА ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ

НОВА ТАКСОНОМИЯ НА МАРЦАНО

 

През 1999 г.  Андерсон и Красвол  публикуват обновена версия на таксономията на Блум. В нея е направен опит да се поправят някои грешки на първоначалната таксономия.

 

Характерни особености на уточнената таксономия на Блум

                *„какво” – съдържание на мисленето; 

               *„как” – процедури използвани при решаване на проблеми                                                                                                                                  

 • Определя категориите на измереното знание (какво) - фактическо, концептуално, процедурно и метакогнитивно. 

 •  Включва (както при Блум) шест йерархично разположени категории – запомняне, разбиране, използване, анализиране, оценяване, създаване.

 •  Всяко ниво на знание може да взаимодейства с всяко ниво на когнитивния процес, така че обучаемите да могат да помнят фактическо или процедурно знание, да разбират концептуално или метакогнитивно знание или да анализират метакогнитивно или фактическо знание.

 

 

Когнитивни процеси в уточнената таксономия на Блум

 

Процесс

Пояснение

Помнене – Извличане на необходимата информация от паметта

 

Познаване 

 

Отговори на въпроси от типа „правилно-неправилно”

Избор на обект между редица подобни на него. 

Припомняне

Изброяване на факти, събития, явления 

Разбиране – представяне на собствено мнение за изучавания материал

 

Интерпретация

Преразказ на някаква информация със собствени думи. 

Привеждане на примери

Търсене и обяснение на примери, потвърждаващи факти, събития, явления

Класификация

 Разпределяне на информацията по групи

Обобщение.

Извеждане на общи характеристики, признаци и т.н.

Умозаключение

 Анализ на информация, представена в някаква форма и представяне на изводи. 

Сравнение

Провеждане на сравнителен анализ на явления и процеси 

Обяснение

Използване на диаграми, схеми за представяне на информация 

Прилагане – използване на процедура

 

Изпълнение

Изпълнение на експеримент

Прилагане

 Внедряване на експеримента

Анализиране – отделяне от понятието на няколко части и описване на това, как тези части са свързани с цялото.

 

Диференциация

 Съставяне на списък на най-важните факти;

Категоризиране на фактите и разработване на схеми и диаграми. 

Организация

 Съставяне на схеми и диаграми, показващи мястото на явлението, процеса в неговото обкръжение. 

Оценяване – разсъждения, на база критерии и стандарти

 

Проверка

Проверка на логиката и аргументите. Намиране на  критерии. 

Критика

Намиране на най-добрия метод и доказателства.

Търсене на аргументи за и против. 

Създаване  – съединяване на части, с цел създаване на нещо ново. Определяне на компонентите на новата структура.

 

Генериране

Съставяне на списък от критерии.  

Използване на няколко хипотези за обясняване на явлението, процеса.

Създаване на алтернативни хипотези, базирани на критерии. 

Планиране

Създаване на план график за реализиране на идеята.

Производство

Реализиране на идеята. 

 

Знания в уточнената таксономия на Блум

 

          Фактическо знание – базова информация

 • Познаване на терминологията

 • Знание на специфични детайли и елементи

          Концептуално знание – отношение между частите на голяма структура, позвояващо им да действат като единно цяло. 

 • Знание на начините за класификация и категоризиране.

 •  Знание за принципите и начините за обобщаване.

 • Знание за теории, модели и структури

           Процедурно знание – как да се  направи нещо

 • Владеене на специфични навици, и алгоритми

 • Владеене на специфични техники и методи.

 • Знание за това, кога трябва да се прилагат съответните процедури.

 

           Метакогнитивно знание – знание за това, как се извършва мисленето като цяло и собственото мислене в частност. 

 • Стратегическо знание

 • Знание за когнитивни задачи. Включва съответно контекстно и условно знание.

 • Самопознаване