e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА E-LEARNING СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

E-LEARNING СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА E-LEARNING СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

 

ОБЛАСТИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

Advanced Distributed Learning (ADL)

Advanced Distributed Learning (ADL) е инициатива , стартирана през 1997 година от Департамента за отбрана на САЩ и Офисът за политика в науката и технологиите към Белия дом.

 

       Мисия на ADL

Да направи възможен достъпа до най -висококачествено образование и обучение , съобразено с индивидуалните нужди на обучаемите, доставено възможно най -ефективно по всяко време до всяко място

 

         Цел на ADL

Да ускори разработването на мащабни динамични и ефективни системи за обучение и да стимулира пазара не тези продукти . Това би довело до задоволяване на нарастващите нужди за обучение на правителството, образователните среди и индустрията.

 

        Базис на ADL

Като основа за постигането на тези цели служи Sharable Content Object Reference Model (SCORM).

 

Целта на този модел е да подпомогне създаването на многократно -използваемо учебно съдържание под формата на „учебни обекти ”, в рамките на обща техническа макро -рамка за компютърно и уеб –базирано обучение.

 

SCORM описва тази техническа макро -рамка чрез предоставяне на хармонизиран набор от насоки, спецификации и стандарти , базирани на работата на няколко различни организации.

 

Основните технически детайли на SCORM могат да се намерят в три отделни документа или книги :

 • Модел за обединяване на съдържание (Content Aggregation Model – CАМ ),

 • Среда за доставяне (Run-Time Environment – RTE)

 • Дефиниране на последователности и навигация (Sequencing & Navigation – SN).

 

Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for Europe (ARIADNE)

Фондацията ARIADNE е създадена да развие резултатите , получени по европейските проекти.

 

ARIADNE и ARIADNE II, по които са създадени инструменти и методологии за създаване, управление и многократно използване на компютърно-базирани педагогически елементи и телематично–подпомогнати учебни програми.

 

        Цели на ARIADNE

 • Подпомагане на сътрудничеството между образователните институции с цел създаването и съвместното използване на единен Европейски Образователен Пул;

 • Запазване на доминиращата роля на социалните и граждански аспекти на образованието в превес над чисто маркетинговите;

 • Поддържане и запазване на многоезичността в образованието и използването на национални /регионални езици;

 • Изграждане на международен консенсус по въпроса кои елементи на ИТ - базираното образование е необходимо да се стандартизират, и кои да останат локални.

 

Фондацията предоставя директно на своите членове следните образователни технологии и методологии :

 • Многоезично индексиране на учебно обекти;

 • Капитализиране , споделяне и многократно използване на учебни обекти;

 • Създаване на учебни обекти (авторство на специфични материали);

 • Запис на социално -географски профили на потребителите;

 • Създаване на социално -географски насочени учебни програми;

 • Селектиране и композиране на учебни обекти при създаването на насочени учебни програми;

 • Проектиране на уеб -базирани курсове за дистанционно обучение;

 • Добри практики при използването на интерактивни технологии за комуникация;

 • Добри практики при управлението на малки , средни и големи курсове за отворено /дистанционно обучение.

Aviation Industry CBT Committee (AICC)

 

Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee (AICC) е международна асоциация на професионалистите , занимаващи се с технологично - базирано обучение.

 

AICC разработва принципи за авиационната индустрия , в областта на създаването, доставянето и оценяването на компютърно -базирано обучение и свързаните с него технологии.

 

Основните задачи на AICC са следните :

 • Да подпомага авио -операторите в разработването на принципи , които спомагат икономичното и ефективно реализиране на компютърно -базиранообучение .

 • Да разработва принципи , осигуряващи взаимодействие между елементите , изграждащи системите за компютърно -базирано обучение и учебните ресурси .

 • Да предостави свободен форум за дискусия относно технологиите за компютърно -базирано обучение и др .

IMS Global Learning Consortium

 

IMS – Instructional Management Systems
           

       Мисия на IMS

Да поддържа прилагането на стандартите за електронно обучение в глобален мащаб.

 

IMS е некомерсиална организация , която включва повече от 50 члена от всички сфери на електронното обучение – производители на хардуер и софтуер , образователни институции, издатели, правителствени агенции, системни интегратори , доставчици на мултимедийно съдържание и др .

 

Консорциумът предоставя неутрален форум , в който членовете с конкурентни бизнес -интереси и различни гледни точки си сътрудничат за да задоволят изискванията на реалните потребители за взаимодействие и многократно използване.

 

IMS разработва и насърчава прилагането на отворени технически спецификации за гарантиране на взаимодействието между образователните технологии . Няколко IMS спецификации са се превърнали в световни де–факто стандарти за предоставяне на образователни продукти и услуги. Спецификациите и други публикации на IMS са свободно достъпни за всички заинтересовани.

 

      Областите , в които са разработени спецификации от IMS са следните :

 • Достъпност на информацията за хора с увреждания;

 • Дефиниране на компетентност;

 • Пакетиране на учебно съдържание;

 • Цифрови хранилища;

 • Корпоративни услуги;

 • еПортфолио;

 • Профил на обучаемия;

 • Проектиране на обучението;

 • Метаданни;

 • Въпроси и тестове;

 • Взаимодействие на списъци с ресурси;

 • Запазване на състоянието на споделени ресурси;

 • Просто дефиниране на последователност;

 • Обмен на речникови дефиниции;

 • XML нотация , схеми , WSDL;

 • Докладване за проблеми и предложения;

 • Абстрактна макро - рамка;

 • Описание на ресурси.

       Жизнен цикъл на учебен процес

 

Жизнен цикъл на учебен процес

 

 

IEEE Learning Technology Standards Committee (IEEE LTSC)

Комитетът за стандарти за образователни технологии е учреден от IEEE Computer Society Standards Activity Board за да създава акредитирани технически стандарти , препоръчителни практики и ръководства за образователни технологии.

 

IEEE LTSC координира формално или неформално дейността си с други организации, занимаващи се с разработването на спецификации и стандарти с подобна насоченост . Стандартите се разработват от работни групи, занимаващи се в следните основни насоки:

 • Архитектура и образцов модел

 • Език за описание на цифрови авторски права

 • Компютърно -управлявано обучение

 • Метаданни на учебните обекти

 • Дефиниране на компетентности .

Категориите (и съответно работните групи) в IEEE имащи отношение към разработването на e-learning са дадени в таблицата по-долу:

 

Номер

Наименование

Общи

P1484.1

Структура и справочен модел

P1484.3

Подробен речник

Свързани с обучаемите

P1484.2

Модел на обучаемия

P1484.13

Идентификатори за обучаемите

P1484.19

Качествена система за технологично-базирано обучение през целия живот

P1484.20

Определения за компетентност

Свързани с учебното съдържание

P1484.10

Езици за обмен на данни

P1484.6

Структура на УС

P1484.17

Пакетиране на УС

Данни и метаданни

P1484.12

Метаданни за УО

P1484.9

Локализиране

P1484.14

Семантика и обмен на връзки

P1484.15

Протоколи за обмен на данни

Управление на системите и приложенията

P1484.11

Обучение управлявано от компютър

P1484.18

Профили за платформи и носители

P1484.7

Комуникация между модули и агенти

 

ISO (International Standards Organization)

В организацията съществуват 130 секции от различни страни. Към ISO по инициатива на IEEE са организирани комитетите: ISO Joint Technical Committee 1 (JTC1) и Sub Committee 36 (SC36) работещи по въпросите на обучението.

 

Разработени и и утвърдени са следните международни стандарти:

1. ISO/IEC  24703:2004 Информационни технологии. Идентификатори. Участници;
2. ISO/IEC  19796-1:2005 Информационни технологии в обучението, образованието и тренингите - Управление на качеството, гаранции и показатели - Част 1: Общ подход;
3. ISO/IEC  23988:2007 Информационни технологии. Система за практическо кодиране при използване на информационни технологии за определяне на оценки;

4. ISO/IEC  19778-1:2008 Информационни технологии в обучението, образованието и тренингите - Технология за съвместна работа - работно пространство за съвместна работа - Част 1: Модел на данните за работното пространство за съвместна работа;
5. ISO/IEC 19778-2:2008 Информационни технологии в обучението, образованието и тренингите - Технология за съвместна работа - работно пространство за съвместна работа - Част 2: Модел на данните за обкръжението на работното пространство за съвместна работа;
6. ISO/IEC  19778-3:2008 Информационни технологии в обучението, образованието и тренингите - Технология за съвместна работа - работно пространство за съвместна работа - Част 3: Модел на данните на група за съвместна работа.

 

Връзки и протичащи процеси при стандартизация

Изброените големи организации по стандартизацията с техните проекти и работни групи са свързани една с друга. Често се случва едни и същи специалисти ангажирани с разработката на даден стандарт да работят за повече от една организация. Съществува широк обмен на информация между организациите занимаващи се със създаване на стандарти в областта на електронното обучение. Все пак съществуват разлики между IEEE LTSC, IMS, ISO.