e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННОТО  ОБУЧЕНИЕТО

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ  НА E-LEARNING

 

ПОКОЛЕНИЯ E-LEARNING

 

Е LEARNING 2.0

 

Web 2.0

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Модулност на електронното обучение

Възможност от набор независими учебни курсове да се формира учебен план, отговярящ на индивидуални или групови потребности.

 

Нелинейност на електронното обучение                                             

Потребителят има свободата да се обучава в последователност, която той сам си избира. Тя обикновено зависи от неговите познания в съответната област.    

    

Адаптивност на електронното обучение                                        

Настройване на учебното съдържание според нуждите на потребителя и неговия профил, така че да се постигне максималната възможна персонализация. Така се постига оптимизиране на учебния процес. Като водещи параметри, в случая, се използват: предварителните познания на обучаемия, начина му на учене, целите, опита и др.    

                             

Самоуправление  на електронното обучение                                  

Потребителите сами могат да решават как да протече процеса на обучение. Това става следвайки структурата на учебния материал заложена от преподавателя. Обучаемите също така могат и да променят траекторията си според възможностите за възприемане на нов материал по т.нар. нелинеен способ. 

 

Интерактивна обратна връзка в електронното обучение               

Средите за електронно обучение взаимодействат с потребителите, чрез средства за обратна връзка и по този начин ги подпомагат при възприемане на материала и в самото обучение.    

 

Мултимедийно обучение                         

Средите за електронно обучение предоставят богати възможности за използване на мултимедия. Едно от предимствата на мултимедията е, че тя привлича и задържа интереса на обучаемите.         

 

Гъвкавост на електронното обучение

Електронното обучение е достъпно по всяко време, когато потребителят има желание да учи или да намери отговора на специфичен въпрос. Времето за усвояване на конкретни знания не е ограничено.

 

Адекватност на електронното обучение                                         

Възможностите за динамична промяна на учебното съдържание  в online режим, позволяват на обучаемите навреме да разполагат с последните версии на учебното съдържание   и така да получават по-качествено обучение. 

                                                

Лесна поддръжка на електронното обучение                                 

За работа в електронно-обучаваща среда се изисква единствено наличието на браузър.   

     

Екипно обучение                                   

С използването на електронното обучение, става възможно обучаемите да контактуват един с друг и със съвместни усилия да търсят решението на поставените задачи за групова работа. За реализиране на групово обучение средите трябва да разполагат с модули за синхронна и асинхронна комуникация. 

 

Различия на електронната форма на обучение от традиционната:

 

       Обхват на електронното обучение

Едновременно общуване с много източници на учебна информация (електронни библиотеки, бази данни и т.н.) на голяма количество обучаеми.  Общуване чрез чрез комуникационни мрежи на обучаемите и техните преподаватели.

 

        Икономичност на електронното обучение

Ефективното използване на учебни площи и технически средства, концентрираното и унифицирано представяне на учебната информация и мулти достъпа до нея значително съкращават разходите за подготовка на специалисти.

 

      Технологичност на електронното обучение

Използването в образователния процес на  нови информационни технологии, създава условия за по-бързо, ефективно и прагматично усвояване на учебния материал.

 

       Социално равноправие  при електронното обучение

Равни възможности за получаване на образование независимо от местоживеенето, състоянието на здравето и материалната осигуреност.

 

       Интернационалност на електронното обучение

Експорт и инпорт на международните постижения на пазара на образователни услуги.