e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

КОМПЕТЕНТНОСТ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ВУЗ КАТО ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧАВАЩАТА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

КОМПЕТЕНТНОСТ

 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Компетентност

Знания или навици, които влияят на създаването на краен резултат.

 

Управление на компетентност

Съвкупност от действия, насочени към получаване на необходими знания и навици на обучаемите  в съответствие с потребностите на пазара на образователни услуги в зададено направление и с зададени темпове.

 

Най - общо и с отчитане динамиката на средата, може да се твърди, че компетентността днес може да бъде оценена съгласно дадените по-долу количествени показатели:

 

Компетентност

 

Классификация на компетенциите от Европейската асоциация на университетите

 

Классификация на компетенциите

 

 

          Инструментални компетенции

 • Способност към анализ и синтез;

 • Способност към организация и планиране;

 • Базови общи знания;

 • Коммуникативни навици;

 • Елементарни компютърни знания;

 • Навици за управление на информация;

 • Способност за решаване на проблеми;

 • Способност за приемане на решения.

          Междуличностни компетенции

 • Способност към критика и самокритика;

 • Способност към работа в екип;

 • Междуличностни навици;

 • Способност за работат в екип обслужващ няколко дисциплини

 • Способност за взаимодействие с експерти от други предметни области

 • Способност за възприемане на разнообразие и междукултурни различия;

 • Способност за работа в международен контекст;

 • Привързаност към етични ценности.

         Системни компетенции

 • Способност за прилагане знания на практика;

 • Способност към обучение;

 • Способност към адаптация в нови ситуации;

 • Способност за генериране на идеи;

 • Способност за лидерство;

 • Разбиране на културата и обичаите на другите страни;

 • Способност към самостоятелна работа;

 • Способност към разработка и управление на проекти;

 • Способност към инициативност и предприемачество;

 • Отговорност за качество;

 • Воля за успех.

Преимущества от управление на компетенциите 

 • Повишаване качеството на изпълняваните работни задачи;

 • По-ефективно внедряване на иновации;

 • Концентрация на идеи и необходими навици към необходими проекти;

 • Голямо внимание към най-важните дейности на ВУЗ;

 •  Постоянно развитие компетентността на преподавателите (обучение) позволява да се развият принципите и методите на обучаваща се организация.