e Learning

©Христо Тужаров, 2009 

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧАВАЩАТА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ВУЗ КАТО ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧАВАЩАТА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

КОМПЕТЕНТНОСТ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Принципи на обучаваща се организация

По мнение на Питър Сенге, съществуват пет основни дисциплини (принципи), чрез прилагането на които организацията може да стане обучаваща се.

 

Използването на тези пет принципа в дейността на организацията осигуряват трите фактора за постигане на конкурентноспособност:

 

  • Компетентност – знания и способности на сътрудниците, които изискват постоянно развитие;

  • Концепции – идеи, модели, подходи, технологии и начини на действие, които изискват постоянни иновации;

  • Контакти – връзки и отношения вътре и вън от компанията, които изискват постоянно усъвършенстване.

 

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧАВАЩАТА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

        

            Екипно обучение.

Екипното обучение се явява жизнено важно, тъй като екипите, а не отделните личности се явяват основна обучаваща единица в съвременните организации. Доказано е, че при екипно обучение се получават по-високи резултати и всеки участник се развива по-бързо.

 

От съществено значение за постигане на високи резултати се явява способността на членовете на екипа да достигнат състояние на съвместно мислене.

         

            Системно мислене

Съвкупност от знания и инструменти, които са предназначени за възприемане на целостта на явленията.  Те позволяват на служителите да откриват закономерности  в сложни системи и да приемат решения за тяхното оптимизиране.

Системното мислене включва изграждане на концептуални структури, обхващащи обем от знания и технологии, получени в течение на много години.

 

 

           Когнитивни модели

Без сами да знаят това, дълбоко в съзнанието си хората съхраняват интелектуални модели, които активно влияят на техните убеждения и вярвания.

 

Откриването, създаването и използването на тези модели, оказва сериозно влияние върху цялостното състояние на организацията и нейното развитие.

 

        Когнити́вност (лат. cognitio, познание, изучаване, осъзнаване)

Термин, означаващ способност към умствено възприемане и преработване на външна информация

 

Терминът в по-широк смисъл означава появата и създаване на знание и концепции, свързани с това знание, изразени както в мислите, така и в действията на човека.

 

            Лично майсторство

Характеризира се със усъвършенстване на личността, достигане на майсторство, създаване на особена система за учене. Предполага достигане на определено равнище на професионализъм от служителите на организацията. 

 

Готовността и способността към обучение на организацията не могат да бъдат по-високи от тези на членовете на самата организация. За постигане на съответствие са необходими действия, които  насочват ценностните ориентири на служителите  към тези на организацията.

 

             Общ поглед в бъдещето

Обща за всички картина на бъдещето, която дава мотивация за обучение и активно участие в дейността и развитието на организацията. Тя трябва да бъде стратегически обоснована, например чрез дърво на целите и BSC-метода.