e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ВУЗ КАТО ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧАВАЩАТА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

КОМПЕТЕНТНОСТ

 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Единственият източник на конкурентни преимущества за 

      компанията се явяват съдържащите се в нея знания

и способността на компанията да се обучава по-бързо

 от конкурентите.

                                                                        Peter Senge

 

 

През 1990 година Питър Сенге (Peter Senge) публикува работата си “Пета дисциплина” (The Fifth Discipline), като с това полага началото на концепцията за обучаваща се организация (learning organization).

 

Според Сенге обучаващата се организация е място, в което:

 • Хората постоянно разширяват своите възможности за създаване на резултати, към които те се стремят;

 • Израстват нови широко мащабни модели за мислене;

 • Хората постоянно се обучават на това, как да учат заедно.

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

За много организации се оказва невъзможно да се адаптират към динамично променящата се външна среда, поради неспособността  да се обучават. Питър Сенге подкрепя тази теза по следния начин “Компанията може да обучи всичките си специалисти в Харвард, да изхарчи милиони за специално техническо образование, но въпреки това остава “сляпа, глуха и тъпа”, притежавайки сътрудници с блестящи способности”.

 

Определение на обучаваща се организация

Организация, способна за целенасочено, непрекъснато развитие, която постоянно разширява възможностите си за създаване на собствено бъдеще.

 

Организация, която е способна самостоятелно да изработва стратегия и тактика на своето поведение в зависимост от състоянието на самата организация и от настъпващите промени в бизнес средата.

 

Същност на обучаваща се организация

 

 

 Същност на обучаваща се организация

 

            Индивидуално обучение

 

Индивидуално или групово обучение по програма (четене на книги, слушане на лекции изпълнение на тестове и т.н.).

 

То се състои от две основни части – получаване на знания и получаване на навици. Двете части са еднакво важни в бизнеса и реалния живот. Залитането в едната или другата страна неизбежно води до невъзможност за използване резултатите от обучението в практическата дейност.

 

          Организационно обучение

 

Промени в организацията, водещи до предоставяне възможност на сътрудниците да прилагат на практика притежаваните от тях знания. Обучение чрез поставяне на въпроси, получаване на доказателства, обсъждане на изводи, основани на обобщен практически опит.

 

   Основна идея

Организация на екипи, на които се поставят две задачи:

 • Решаване на проблеми или изпълнение на проект;

 • Обучение в процеса на изпълнение на задачата, като полученото знание става достъпно за всички участници и получените резултати се съхраняват за следващо използване.

Резултати за обучаващата се организация

 • Обучават се по-бързо от конкурентите;

 • Обучават се вътре в организацията (един от друг и в екипи);

 • Обучават се извън организацията (при доставчиците и потребителите);

 • Обучават се по вертикала (от върха до основите на организацията);

 • Задават правилни въпроси и прилагат обучението в действие;

 • Прогнозират бъдещето, създават сценарии и се обучат чрез тях;

 • Прилагат на практика това, което са научили, и се обучават в практиката;

 • Обучават се по-бързо от променящата се външна среда;

 • Обучават се в области, където по-рано не са се обучавали.

Подходи за внедряване на обучаваща се организация

 • Системното решаване на задачите предвижда в организациите да се подкрепя и поощрява дейността, свързана с наблюдаване и подобряване на основните бизнес процеси;

 • Обучението от собствения опит включва системен анализ на успехите и неудачите в дейността, както и отчитане на уроците, които трябва да се имат предвид в бъдещата работа.

 • Използване на външни оценки и мнение на консултанти се явява средство за натрупване на полезни знания и за провеждане на бенчмаркинг вътре в организацията;

 • Ползването на чужд опит се провежда чрез планирано търсене на информация за успехите на други организации.

 • Постоянната връзка с клиентите усъвършенства знанията за подобряване на процесите;

 • Експериментиране на нови подходи за подобряване на дейността, чрез реализиране на съответни проекти;

 • Разпространение на нови знания от тези подразделения и групи които са ги разработили;

 • Измерване на обучението – системни действия, които са планирани и използват показатели отчитащи промени в поведението.