e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

МОДЕЛ НА ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВУЗ

 

TQM  ПРИНЦИПИТЕ ВЪВ ВУЗ

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ВУЗ

 

ПОДХОДИ И СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВУЗ

 

ОТКРИТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

МОДЕЛ НА ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Обобщен модел на обучителен процес

Основна функция на ВУЗ е да акумулира и по определен начин да поднася знания на обучаемите. Тази функция може да бъде успешно реализирана при използване подходящ модел на обучение, който ясно изразява визията на ВУЗа.

 

 

 

 

 Обобщен модел на обучителен процес

 

 

Авторите на учебни материали получават основно необходимите им знания от информационното пространство – Интернет ресурси, книги, публикации и т.н.

 

Чрез различни подходи и средства (модел на Нонака) те трансформират  получените данни, информация и знания във вид на учебен материал, който представят на обучаемите.

 

Ефективността на предоставяните знания (учебен материал)  и опит ( социализация)  се оценява чрез таксономията на Блум.

 

Модел на информационното пространство

 От информационното пространство авторите на учебни материали и обучаемите получават данни информация и знания, които обработват по подходящ начин за да получат необходимите им скрити знания:

 • Данни – събиране и структуриране;

 • Информация – обобщаване и анализ;

 • Знание – анализ, синтез и създаване на концепции за решаване на конкретни проблеми.

Понятията данни, информация и знания все още са дискусионни и недостатъчно ясно определени в науката Информатика. Дадените по-долу определения са използвани от  при изясняване на тезите, предмет на настоящата тема.

           

           Данни – структурирани сведения, получени чрез измерване, наблюдения, анализ и други познавателни процеси, които са представени във форма, подходяща за съхранение. Данните са  резултат от процеса на структуризация на сведения.

 

Информация – обработени с някаква цел данни, понижаващи степента на неопределеност на конкретна ситуация. Понятието информация има смисъл само в процеса на предаване от източник към приемник във вид на съобщения.

 

Модел на информационното пространство

 

 

Знания – опит, преминал процес на рефлексия и концептуализация. В индивида знанието може да се открие във вид на компетентност. Сведения, които не са се превърнали в осмислена компетентност, се явяват или информация (не са намерили приложение в практиката), или опит (използвани са несъзнателно в практиката).

 

Спирала на Нонака

Според Nonaka,  скритото и явното знание не са изцяло разделени, а взаимно се допълват. Те взаимодействат помежду си в съзидателните дейности на хората.

 

Нонака и Такеши предполагат, че знанието се създава чрез трансформиране на скрито в явно знание и обратно, по четири начина  - социализация, екстериализация, интернализация, комбинация.

 

 Те считат, че знанието се формира спираловидно, чрез използване в съвкупност от четирите основни начина. 

 

Спирала на Нонака

         

           Социализация

Процес на предаване на опит с цел създаване на скрито знания. Ключът към придобиване на скрито знание е опитът (физически и ментален). Реализира се трансфер на скрито знание от човек към човек чрез наблюдение, имитация, практически опит, генериране на мисловни (ментални) модели.

 

Примери:

 • Авторът придобива скрито знания чрез използване на информационни материали, в комбинация с наблюдения, имитация, практика;

 • Ученикът придобива умения на своя учител чрез наблюдение, повторение и практика;

 • Служителите в компания получават нова информация и навици пряко по време на работата си.

 Екстернализация

 Екстернализацията на скрито знание  е процес на създаване на явно знание, най-често използван на стадий концепция на нов продукт (макар че екстернализацията може да се прояви при всякакъв вид дейност). Концепциите се представят чрез използване на метафори, аналогии, модели и т.н.

 

Примери:

 • Авторът оформя скритото в себе си знание в учебни материали, чрез използване на модели, аналогии, метафори и други.

 • Служителят достига до идея за оптимизиране действията, които извършва на работното си място.

    Комбинация

Процес на създаване на явно знания чрез събиране на скрито знание от различни източници.  Извършва се структуриране на концепции чрез прилагане на категории, сортиране, комбиниране на концепции, размяна на явно знание (документи), комуникация.

 

Примери:

 • Авторът преоформя (кодифицира) същината на оформеното в него знание, като създава учебни материали чрез използване на сортиране, добавяне, комбинация и категоризация.

 • Служителят оформя идеята за оптимизиране на работното си място в предложение до ръководството.

              

Интернализация

 Процес на предаване на знания чрез вербализация или визуализация (диаграми, таблици) във вид на документи, инструкции, отчети, уроци и т.н.

 

Генериране на скрито знание  посредством “учене чрез правене”, нови мисловни модели

 

Пример:

 • В процеса на обучение се прехвърля явното знание от учебните материали в индивидуално скрито знание на обучаващите се.

 • Предложението на служителя е одобрено от ръководството и чрез подходяща инструкция се разпространява до останалите служители.  

Таксономия на Блум

Бенджамин Блум (Benjamin Bloom), психолог от Университета в Чикаго, предлага таксономията, като метод за оценка ефективността на обучение. Той разработва йерархия на мислителните умения, в която по високите нива на мислене включват всички познавателни умения от по-долните нива.

 

Възприемане ( в оригинала е знание)

Тази категория означава запомняне и възпроизвеждане на учебния материал – от конкретни факти до цялостни теории. Възпроизвеждат се термини, конкретни факти, методи и процедури, основни понятия, правила и процедури.

 

Таксономия на Блум

 

 

Разбиране

Тази категория означава възможност за:

 • Преобразуване на учебния материал от една форма в друга;

 • Интерпретация на учебния материал;

 • Прогнози за развитие на явления и събития.

Прилагане

Тази категория означава:

 • Умение за използване на учебния материал в конкретни условия и нови ситуации;

 • Прилагане на правила, методи, понятия, закони, принципи, теории в нови ситуации;

 • Демонстриране на правилно прилагане на методи и процедури.

          Анализ
Тази категория означава:

 • Умение за декомпозиция на учебния материал на отделни елементи, така че структурата му да бъде ясно формулирана;

 • Извличане на части от цялото и определяне на взаимовръзките между тях, като на тази база:

* Откриване на грешки и пропуски в логиката на разсъждения;

* Откриване на различия между фактите и и следствията;

* Оценяване значимостта на данните.

 

Синтез
Тази категория означава:

Умение за комбиниране на елементите , така че да се получи цяло, което е по-ефективно и оптимизирано.

 

Съответстващите учебни резултати предполагат дейност с творчески характер за създаване на нови схеми и структури, включващи:

 • Разработка на план за провеждане на експеримент;

 • Използване на знания от различни области при решаване на проблеми.

 • Създаване на авторски продукти

Оценка
Тази категория означава:

 • Умение за оценяване на материали (твърдения, художествени произведения, изследователски данни), като оценката се базира на:

                 * Ясни критерии;

                 * Съответствие на изводите с наличните данни;