e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ОТКРИТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВУЗ

 

TQM  ПРИНЦИПИТЕ ВЪВ ВУЗ

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ВУЗ

 

ПОДХОДИ И СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВУЗ

 

ОТКРИТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

МОДЕЛ НА ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Същност на откритото образование

Система за организиране и развитие на образованието, осигуряваща целенасочена, контролируема, интензивна, самостоятелна творческа работа на обучаемия чрез възможност за избор:

  • на програма, преподавател, график и форма на обучението;

  • в едно или няколко учебни заведения;

  • независимо от местожителството на обучаемия;

с осигуряване възможност за  обучение “цял живот” по индивидуална траектория.

 

           Открито дистанционно образование (ОДО)

Качествено нов вид обучение, възникнало в края на XX в. като резултат от интеграцията на съвременни образователни методики и маркетингови методи за взаимодействие с потребителите в комплексна учебна технология, осигуряваща преодоляване на такива бариери между студенти и преподаватели, като разстояние, заетост, възраст и т.н.

 

Характерни черти на откритото образование

 

Отваряне към бъдещето

Предполага нови подходи в обществознанието. За изходно начало се взема не системата в нейното статично състояние, а човек с неговата неповторимост като постоянен източник на стихийност, неподреденост  и в същото време  – източник на развитие.

 

Свободен достъп до информационните ресурси на човечеството

Премахват се пространствено - временните ограничения в  ползване на различни източници на информация чрез използване на информационни мрежи.

 

Свободно избираема стратегия на образование

Всеки човек може да се обучава в удобно за него време и място, по индивидуален план, притежавайки комплект от специални средства за обучение и възможност за контакт с преподавателя.

 

Личностна ориентация на процеса на обучение

Поставя си за цел да бъдат изградени такива качества на личността, които осигуряват успех в професионалната дейност и успешно съществуване в условията на информационното общество.

 

Модулност

Откритото образование се базира на модулния принцип. Всяка отделна дисциплина или ред дисциплини, които са усвоени от обучаемия дават цялостна представа за съответната предметна област.

 

            Икономическа  ефективност

Относително низка себестойност на обучение, която се осигурява за сметка на:

  • Използване по концентрирано и унифицирано съдържание на учебния материал;

  • Осигуряване обучението на значително количество обучаеми.

             Нова роля на преподавателя

На него се възлагат такива функции, като:

  • Координиране на познавателните процеси;

  • Корекции в преподаваната дисциплина;

  • Консултиране при съставяне на индивидуален учебен план;

  • Ръководство над учебни проекти и т.н.