e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ВУЗ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВУЗ

 

TQM  ПРИНЦИПИТЕ ВЪВ ВУЗ

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ВУЗ

 

ПОДХОДИ И СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВУЗ

 

ОТКРИТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

МОДЕЛ НА ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Информатизация

 

Информатизация

 

      

         Информационен кризис

Наличие на противоречие между информационна лавина и информационен глад.

 

Развитието на индустриалното общество доведе до парадоксална ситуация - натрупаният грамаден информационен потенциал не може рационално и в пълен обем да се използва от хората, поради ограничени възможности. 

 

       Информационна лавина

Бележи началото си от средата на XX в. Ежедневно започват да възникват нови потоци от информация. Процесът е лавинообразен, като общата сума знания ориентировъчно се удвоява както следва:

 • до 1900 г. - на всеки 50 години;

 • до 1950 г. - на всеки 10 години;

 • до 1990 г. - на всеки 5 години;

 • след 1990 г. – ежегодно;

 • след 2000 г – ежемесечно.

 Причините за това са:

 • Постоянно увеличение броя на периодичните издания в различни области на човешката дейност.

 • Масмедиите

 • Появата и развитието на Интернет

          Компютъризация

Информационният кризис в средата на миналия век поставя обществото пред необходимостта да търси пътища за изход от създаденото положение.

 

Изобретяването на компютъра и неговото скокообразно развитие (удвоява мощността си на всеки осемнадесет месеца), както и паралелното развитие на телекомуникациите и компютърните мрежи послужи като начало на нов еволюционен процес, наричан информатизация. Компютъризацията създава техническата база за развитие на информатизацията.

 

        Информатизация (informatization )

Организиран социално-икономически и научно-технически   процес   по създаване на  оптимални   условия за удовлетворяване на информационните потребности и реализация правата на гражданите,  властите и организациите.

 

Характерни особености:

 • Базира се на формиране и използване на информационните ресурси и информационната култура на гражданите.

 • Отделя се особено внимание на създаване условия за осигуряване пълноценно използване на достоверни, изчерпателни и своевременни знания във всички човешки дейности.

 • Информацията е основен ресурс. Дейността и битието на хората, в голяма степен зависи от тяхната информираност и способност ефективно да използват наличната информация.

 •  Информационните технологии са интегрирани във всички сектори на общество.

 • Технологии, инфраструктури, приложения и услуги са достъпни и пригодни за всеки, по всяко време и  навсякъде, независимо от типа потребител - правителство, бизнес, неправителствени организации или за индивидуално използване.

 • Осигурява системен подход към изграждане на информационното пространство.

 • Дава възможност за по-бързо развитие на страни, намиращи се в начален етап, където въвеждането на революционни нови методологии и технологии става по-лесно и ефективно.

Информатизация на ВУЗ

Информатизацията на ВУЗ е от съществено значение за цялостната информатизация на обществото. От това доколко бързо всеки ВУЗ успее да внедри ефективно този процес в дейността си, зависи както неговото собствено развитие и просперитет, така и реалния му принос към общественото развитие.

 

Информатизация на ВУЗ

 

Информатизацията на ВУЗ зависи от нивото на организационна и информационна култура и от степента на внедряване на водещи педагогически и информационни технологии в предлаганите образователните услуги.

 

информатизация на образованието

 

История на информатизацията  на ВУЗ

 

 • 1960-1984 г.г. - подготвителен (компютърна  грамотност)

 • 1988 г. - машинен (инструментален и програмен)

 • 1992 г. - интеграционен (информационна култура) в мащаба на ВУЗ

 • 1997 г. - телекомуникационен (глобално мислене)

 • 2002 г. – единна информационна среда (образователен Интернет)

 

        Фактори за кризис в класическото (очното) образование

 

 • Неспособност да осигури на всички желаещи възможността за получаване на необходимото им образование;

 • Изоставане на получаваните знания от нивото на развитие на информатизацията и технологиите;

 • Низка адаптивност на образователната система към различните социално-икономически условия (инерционност)

 • Специфичност на образованието, получавано в отделно учебно заведение (локалност)

 • Невъзможност за териториално обезпечаване на образованието (ограниченост)

 Цел  на информатизацията  на ВУЗ

 

Подготовка на обучаващите се за пълноценно и ефективно участие в обществения и професионален живот в условията на информационно общество.

 

 Задачи на информатизацията  на ВУЗ

 • Осигуряване на без конкурсно постъпване във висше учебно заведение;

 • Открито планиране на обучението, т.е. свобода при съставяне на индивидуална програма на обучение чрез избор на набор от дисциплини в рамките на съществуващия стандарт;

 • Свобода в избора на време и темп на обучение, т.е. приемане на студентите във ВУЗ в течение на цялата година и отсъствие фиксирани срокове за обучение;

 • Свобода в избора на място за обучение:

 • Осигуряване на преход от принципа "образование за цял живот" към принципа "образование през целия живот";

 • Преминава  от движение на обучавания към знания към обратния процес – знания доставяни на обучаемия.

 • Осигуряване на личностно ориентиран подход към обучението, тъй като свободното развитие на индивидуалността се явява основополагащ фактор на съвременното общество.