e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

TQM  ПРИНЦИПИТЕ ВЪВ ВУЗ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВУЗ

 

TQM  ПРИНЦИПИТЕ ВЪВ ВУЗ

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ВУЗ

 

ПОДХОДИ И СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВУЗ

 

ОТКРИТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

МОДЕЛ НА ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

TQM  принципите и ВУЗ

В повечето водещи бизнес концепции TQM  принципите се повтарят или леко са променени, което говори за тяхната устойчивост и значимост.

 

Всеки от принципите е важен сам за себе си, като в комбинация те представляват сила, която движи развитието на организациите.

 

За тяхното внедряване и ефективно използване е наложително използване на конкретни информационни технологии. Много са примерите, при което водещи университети прилагат тези принципи в своята дейност и развитие.

 

 

TQM принципите и ВУЗ

 

 

Ориентиран към клиентите подход  във ВУЗ

Във времето този принцип променя съдържанието си – от удовлетворяване на обучаемия към създаване ценности, които спомагат за неговото професионално развитие. Прилагането на CRM концепцията  дава възможност за организиране на съвременно ниво взаимоотношенията с обучаемите.

 

            Ключови преимущества:

 • Нарастваща печалба и пазарен дял, получавани посредством гъвкава и бърза реакция на пазарните промени.

 • Лоялност на настоящите и завършили студенти, водеща до развитие бренда на ВУЗ.

            Действия по реализиране на принципа:

 • Проучване потребностите и очакванията на потребителите на образователни услуги предлагани от ВУЗа;

 • Осигуряване на съответствие между целите и задачите на  ВУЗ, от една страна, и потребностите и очакванията на обучаемите, от друга;

 • Разпространение на информация вътре във ВУЗ за потребностите и очакванията на заинтересованите от дейността страни – преподаватели, студенти, работодатели, общество;

 • Измерване на удовлетвореността на обучаемите и резултатите от извършваните действия;

 • Управление на взаимоотношенията с бъдещите, настоящите и завършилите студенти ;

 • Осигуряване на балансиран подход към студентите и другите заинтересовани страни.

Извод за ВУЗ

Ако един ВУЗ няма потребители на предлаганите от него образователни услуги, то няма да го има и него. Много по-голяма вреда в случая нанася преподавател, който преподава това, което знае, а не това което е необходимо, от преподавател, който знае малко, но се съобразява със съответните потребности.

 

При засилената конкуренция, от жизнено за ВУЗа значение стават подходите и средствата, които използва за:

 • Популяризиране образователните услуги, които предлага;

 • Динамична промяна на услугите, в съответствие с изискванията на пазара;

 • Нивото на знания, които предлага на обучаемите студенти;

 • Синхронизация на предлаганите знания с изискванията на работодателите и световните тенденции.

 

Лидерство във ВУЗ

В цялата човешка история  лидерството  се явява основен принцип, водещ до успех на всяко начинание.  След като бе загубена илюзиите, че машините и автоматизацията ще решат проблемите, днес никой не отрича ролята на хората в бизнес развитието и мястото на лидерите в този процес.

 

Нещо повече, днес ние говорим за лидерството, като за

 • стил на управление на бизнеса;

 • основен актив на организацията.

 

             Определение за лидерство

Терминът leadership в английски език означава поведение на ръководителя, подбуждащо подчинените му да мобилизират силите и способностите си за постигане на поставените задачи.

 

Лидерство = (отговорност + пълномощия)  х (сила + знание)

           
              Характеристики
 • Задължителен елемент на системата за качество във ВУЗ;

 • Ориентация към силни и отговорни личности;

 • "Пусков механизъм" на системата, благодарение на който всички технически елементи, концепции и принципи започват да живеят.

 • Многоаспектно социално явление. Феноменът на лидерството се проявява във всякакви повече или по-малко организирани групи, стремящи се към постигане на обща за групата цел.

 • Метод на работа, имащ за цел да  помогне на преподавателите да изпълняват работата си по най-добрия начин (Деминг).

 • Ключ, който открива пътя към успех в бизнеса (Джуран).

            Компоненти на лидерството

С представата за лидерство е тясно свързана концепцията за отговорността. Тя може да бъде поета само доброволно и към нея е задължително да бъдат предоставени съответните пълномощия. При това е важно да се съблюдава баланс между тези два компонента на лидерството.  Мониторинг и регулиране на този баланс се явява една от централните задачи на ВУЗ.

 

          Извод за ВУЗ

Колкото повече лидери има в един ВУЗ, толкова е по-голяма лидерската му позиция на пазара на образователни услуги. Това изисква всеки водещ дисциплина преподавател да:

 • Има фиксирани задължения и отговорности, така балансирани, че да му позволяват ефективно да управлява съответната образователна услуга;

 • Управлява предоставени му ресурси за реализиране на услугата;

 • Ръководи и подпомага развитието на екипа с който работи;

 • Притежава свобода за промени в учебните програми и начина за реализиране на конкретния учебен процес.

Участие на персонала на ВУЗ

Преподавателите от  всички нива представляват същността на ВУЗ и тяхното пълно приобщаване дава възможност, знанията им да бъдат използвани в негова полза.

 

Те съставляват голяма част от интелектуалния капитал на ВУЗ и от тях пряко зависят крайните резултати.

 

 

 

Ключови преимущества от участие на преподавателите
 • Разбиране на важността на собствения принос и роля в резултатите на ВУЗ.

 • Осъзнаване на собствената роля и отговорност при решаване на проблемите.

 • Оценяване на собствените показатели в сравнение с поставените цели и задачи.

 • Активно търсене на възможности за повишаване на собствената компетентност, знания и опит.

 • Стремеж към свободен и без ограничения обмен на знания.

Компоненти на принципа за участие на преподавателите

 

           Организационна култура - култура на организацията, базирана на съвкупност от ключови ценности и образуваща общ контекст на всичко което се извършва в нея. Организационната култура бе призната като ключов фактор в развитието на организациите, благодарение на успехите на японските корпорации в края на ХХ век.

 

Развитата организационна култура се явява стратегическо конкурентно преимущество на ВУЗ, което не може да бъде откраднато или копирано

 

           Управление на знания - концепция, която се използва за обучение, фиксиране, обмен и използване на знания.

 

Управление на среда, в която знанието може да се, открива, фиксира, обменя, извлича, потвърждава, предава, приема, адаптира и използва.

 

           Обучаваща се организация - организация, способна за целенасочено, непрекъснато развитие, която постоянно разширява възможностите си за създаване на собствено бъдеще.

Според създателят на концепцията Питър Сенге обучаващата се организация е място, в което:

 • Хората постоянно разширяват своите възможности за създаване на резултати, към които те се стремят;

 • Израстват нови широкомащабни начини за мислене;

 • Хората постоянно се обучават на това, как да учат заедно.

             Електронно обучение - процес на обучение в електронна форма чрез мрежата Интернет или Интранет с използване на специална система за управление процеса на обучение.

 

        Интранет – среда, която осигурява  ефективното внедряване и развитие на посочените по-гори компоненти.

 

             Изводи за ВУЗ

Най-ценния актив за всеки ВУЗ са неговите преподаватери. От успешното им мотивиране, грижи за развитието им и управление на знанията им в голяма степен зависи качеството на предлаганите образователни услуги и развитието на ВУЗа, като цяло. За целта е необходимо:

 • Прилагане на концепцията за открит мениджмънт;

 • Създаване на обратни връзки студенти – преподаватели; преподаватели - ръководство;

 • Намиране на подходящи методи и средства за стимулиране на преподавателите, според вложения труд и компетентност;

 • Въвеждане на конкурсното начало  при определяне на лидерски позиции (преподаватели по дисциплини, ръководители на звена и т.н);

 • Стимулиране на екипна работа;

 

Процесен подход в работата на ВУЗ

Тече революция на концепциите   и една от опорите на тази революция е процесният подход. Той фигурира във всяка една от водещите концепции и от успешното му внедряване в голяма степен зависят постиганите от ВУЗ резултати.

   

          Същност на процесния подход във ВУЗ

Дейността на всеки ВУЗ представлява верига от свързани помежду си процеси - от маркетинга и планирането до реализацията на образователните услуги. 

 

Желаният резултат се достига по-ефективно, когато дейността и съответните ресурси се управляват като процес. (ИСО 9000:2008).

Базира се на факта, че управлението е непрекъсната серия от взаимосвързани действия или функции, които се представят като процеси.

 

             Ключови преимущества на процесния подход във ВУЗ:

 • Възможност за намаляване на разходите и за съкращаване на жизнения цикъл на образователната услуга за сметка на по-ефективно използване на ресурсите;

 • Подобрени, съгласувани и прогнозируеми резултати;

 • Концентриране върху възможностите за подобрения и избор на приоритети.

 • Използване на език за описване на дейностите, достъпен и понятен за всички, имащи отношение към процеса. Това позволява да се разрушат бариерите, обусловени от различия в терминологията, статуса вътре във ВУЗ и т.н.

 • Възможност за проста и нагледна интерпретация на дейностите, което съществено облекчава прозрачността на информационните потоци и възможността за проследяване.

 • Определяне на зони на отговорност и работни зони, което съществено опростява формулирането на изискванията към преподавателите, претендиращи за изпълнението на дадена дейност.

 • Бърз, лесен и надежден начин за определяне на контролните и критичните точки в процеса. Облекчението възниква благодарение на разбивката на процесите на подпроцеси.

 

         Пример за учебен процес

 

Процесен подход в работата на ВУЗ

 

Изводи за ВУЗ

При реализиране на процесния подход във ВУЗ могат да се очакват следните резултати:

 • Взаимообвързаност на резултатите от отделните десциплини с крайния резултат на предлаганата образователна услуга;

 • Контрол на  резултатите в процесната верига – всеки следващ процес се явява потребител на предходните и изисква необходимото качество, за да може и той да достигне зададените показатели.

 • Обща заинтересованост от достигане на заложените показатели;

 • Прецизиране на десциплините и преподавания в тях учебен материал;

 • Премахване на дисциплини, които не влияят върху заложените показатели.

Системен подход в работата на ВУЗ

Днес се признава, че системният подход е  най-подредената и надеждна основа за управление на сложни взаимно свързани дейности.

 •  Той позволява да се откриват и анализират съставните компоненти на системата, както и техните взаимовръзки.

 • Системният подход стои в основата на създаването на подходяща стратегия, от която директно зависи устойчивото развитие на ВУЗ.

 • Правилното и успешно прилагане на системния подход създава основата, върху която се  изгражда “сградата”, наричана ВУЗ.

     Ключови преимущества на системния подход във ВУЗ

 • Идентификация, разбиране и управление на взаимо­свързаните процеси, което допринася за ефективността на ВУЗ при постигането на целите му.

 • Откриване на процесите, които по-най-добър начин водят до постигане на желаните резултати. Възможност за съсредоточаване на усилията върху критичните за успеха процеси.

 • Създаване на доверие в заинтересованите страни към резултатността и ефективността на ВУЗ.

 

Системен подход в работата на ВУЗ

 

Изводи за ВУЗ

Без подходяща стратегия, отговаряща на динамичната заобикаляща го среда, всеки ВУЗ , колкото и да са добри преподавателския състав и наличните ресурси е обречен на провал.

 

Благодарение на стратегията се постига:

Постоянни подобрения във ВУЗ

Идеята за постоянни подобрения в дейността на ВУЗ се отнася до процесите, качеството на продуктите и системата за мениджмънт.

 

Тази идея активно се разработва след 50-те година на ХХ век от Деминг, Файгенбаум, Джуран, Кросби, Исикава, Тагучи и други водещи в областта на качеството специалисти.

 

Днес постоянните подобрения се считат като едно от основните средства за повишаване на конкурентноспособността на ВУЗ.

 

Подобренията трябва да бъдат заложени в структурата и характера на ВУЗ, а постоянните подобрения да са цел на всеки поотделно и на организацията като цяло.

 

     Ключови преимущества от постоянни подобрения във ВУЗ

 • Нарастване на конкурентните възможности благодарение на развитието на организацията;

 • Гъвкаво реагиране на динамичната външна среда.

            Компоненти на  принципа за постоянни подобрения във ВУЗ

           Цикъл на Деминг - цикълът на Деминг показва пътя към подобрения. Той стои в основата на много от съвременните концепции за развитие на бизнеса.

 

Известен e още като PDCA - Планиране (Plan) Изпълнение (Do) Проверка (Сheck) Действие (Act)

 

           Бенчмаркинг -  с термина "бенчмаркинг", се обозначава един от инструментите за усъвършенстване на дейността.  Названието на метода произхожда от английските думи "bench" (ниво, височина) и "mark" (маркер) и се трактува различно - "опорен маркер", "еталонно сравнение" и т. н.

 

Това е метод за непрекъснато усъвършенстване на дейности от всякакъв вид и ниво чрез сравнение с еталон. При това еталонът не остава постоянен. Той съответства на измененията на външните и вътрешните условия.

 

          Бенчмаркинг = търсене на нови идеи + адаптацията им + прилагането им.

 

          Ситуационен модел - подобренията трябва да се извършват в съответствие с динамично протичащите промени и развилите се обстоятелства, както и с отчитане на особеностите на конкретния ВУЗ.

 

          Реинженеринг - радикално  преустройство на ВУЗ, което позволява да се осъществи пробив в пазара на образователни услуги и значително да бъдат изпреварени конкурентите.

 

Това означава фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на ВУЗ.

 

Приемане на решения базирани на факти във ВУЗ

От възможността на ВУЗ да взема правилни решения зависи в голяма степен доколко той може да бъде конкурентоспособен на пазара и да се адаптира към динамично променящата се външна среда. Тези решения трябва да бъдат базирани на факти, обработени чрез използване на съвременни информационни технологии.

 

       Ключови преимущества:

 • Вземаните решения са базирани на знания, синтезирани от информация, получена в резултат на анализ на минали, настоящи и прогнозируеми данни;

 • Осигуряване чрез анализ на достатъчна точност и достоверност на използваните данни и информация;

 • Достъпност на данните за тези, на които са необходими.

 

Взаимноизгодни отношения с партньорите  на ВУЗ

Взаимно изгодните отношения с партньорите са от съществено значение за успешното развитие на ВУЗ. Те са в пряка зависимост от концепцията за управление на вериги за доставка (М. Портър) и по-точно от възможностите на ВУЗ да усвои основните й принципи, да ги внедри и да ги прилага ефективно.

 

Обединяването на множество ВУЗ във вериги за съвместна дейност, при съблюдаване на принципа за взаимна изгода създава много добри възможности за всеки от участниците - да добавя стойност във веригата, да ползва допълнителни ресурси, както и да прилага бенчмаркинг при усъвършенстване на дейността си.  

 

     Ключови преимущества:

 • Нараства възможността за добавяне на стойност във всички брънки на веригата за формиране на знания и предлагане на образователни услуги;

 • Гъвкави и бързи съгласувани съвместни действия при промени на пазара;

 • Оптимизация на разходи и ресурси.