e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВУЗ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВУЗ

 

TQM  ПРИНЦИПИТЕ ВЪВ ВУЗ

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ВУЗ

 

ПОДХОДИ И СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВУЗ

 

ОТКРИТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

МОДЕЛ НА ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Идеята за съвременното висше образование е базирана на създаване на добавена стойност, т.е. създаване на някаква допълнителна ценност за обучаемия, която той е готов да заплати. Резултатът от създаване на добавена потребителска стойност в образованието е прието да се нарича образователна услуга от ВУЗ.

 

Характеристики на  ВУЗ

 • Преход от чисто образователно към комплексно мислене при решаване на проблемите.

 • Основната цел на управлението се премества от организация на учебния процес към разширяване на мащаба на предлаганите образователни услуги, в т.ч и количествена оценка на развитието на тези услуги.

 • Целите на ВУЗ са ориентирани по-скоро навън, отколкото вътре в организацията.

 • По-голямо внимание се отделя на потребителската стойност (определяна от пазара), отколкото на образователната стойност (определяна от възможностите на ВУЗ).

 • Интернационализация на висшето образование.

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВУЗ

 

 

Базови фактори, оказващи влияние върху ВУЗ

 

Теория на хаоса и ВУЗ

Предмет на ново научно направления, занимаващо се с анализ на случайностите в крупни организирани системи.

 

           Според теорията:

 • В повечето организации обикновените, ежедневни събития носят случаен характер и следователно са непредсказуеми.

 • От вяра във възможностите за предсказване на бъдещи събития и контрол над тях от страна на ВУЗ, трябва да се премине към повишаване гъвкавостта на организациите, развитие на способностите им към адаптация, без да се губи връзката с потребителите и външната среда.

 • Необходима е преориентация на ВУЗ от подробно планиране и твърд контрол към екипна работа и управление на общите процеси, а не на рутинните дейности.

Глобализация  и ВУЗ

Глобализацията се явява изключително важен фактор в развитие на ВУЗ по следните причини:

 • Изчезват образователните бариери между страните;

 • Откриват се нови образователни пазари;

 • Конкуренцията добива изключителни размери;

 • Образователни ресурси и хора се  преместват между държавите с небивала скорост;

 • Повече от половината доходи и сътрудници на големите ВУЗ са с произход от други държави.

 • Интернет създава възможности за виртуално образование, без значение на географското разположение. 

 Информационни революции и ВУЗ

Информационната революция се явява радикална промяна в инструменталната база, начините за предаване и съхранение на информацията, достъпни за активната част от населението.

 

Приема се, че досега човечеството е преминало през четири информационни революции:

 

Писменост Книгопечатане Електричество Компютър Информационна супермагистрала

 

Следващата революция е информационната супермагистрала, началото, на която поставя Интернет. За нея Бил Гейтс казва следното в книгата си "Път в бъдещето":

" ....ерата на персоналните компютри предизвика истинска революция, която засегна милиони хора. Тя ни заведе там, където не сме могли и да си въобразим.  Днес ние се отправяме в нов велик път. Никой не може да предвиди къде ще попаднем този път, но аз съм уверен, че тази революция ще засегне още по-голямо число хора и ще придвижи обществото далеч напред. Кардинални промени ще настъпят преди всичко в общуването между  хората."

 

 

Информационни революции и ВУЗ

 

Цифрова революция - появата на компютрите предизвика процес, който наричаме понякога цифрова революция. Този процес обхваща прехода от аналогова към цифрова техника за съхраняване на данни, предаване и представяне на информацията.

 

Мултимедийна революция – явява се част от петата информационна революция и се базира на обектните мултимедийни технологии. Нейното развитие  предвещава кардинални промени в общуването и взаимоотношенията на хората в т.ч. в образованието.

 

Информатизация на обществото - Организиран социално-икономически и научно-технически процес по създаване на оптимални условия за удовлетворяване на информационните потребности и реализация правата на гражданите,  властите и организациите.

 

MPEG стандарти – семейство стандарти за дигитализация, компресия и и управление на мултимедийни данни.

 

Движещи сили на ВУЗ

 

Три сили, поотделно и заедно, поставят съвременните ВУЗ  в нова среда. Това са силите на клиентите, на конкуренцията и на промените (customer, competition, change).

 

Клиенти на ВУЗ

Масов обучаем  може да съществува само при дефицит в предложенията. Днес такъв обект липсва. Съществува конкретен обучаем, който има индивидуални изисквания и може да си позволи да задоволява личните си потребности за получаване на необходимите му знания.

 

Индивидуалните обучаеми (физически лица или промишлени фирми) изискват индивидуален подход. Те очакват:

 • Образователните услуги  да са проектирани според техните потребности;

 • Обучението да е  съобразено с техния график;

 • Условията на заплащане да са удобни и да съответстват на техните възможности.

Конкуренция и ВУЗ

Конкуренцията е реалност и е навсякъде. Падат ограничителните бариери, постявани от държавата.  

 

Малките ВУЗ ще бъдат изтласквани от големите на пазара на образователни услуги, а те от международните със световна известност ВУЗ.

 

 Млади, динамично развиващи се ВУЗ създават нови правила за водене на обучение и играят съществена роля в пазарните отношения.

 

                  Конкурентноспособност на ВУЗ

Това е система за управление, подчинена на принципа на маркетинга, която се базира на следните принципи:

 • Откриване на конкурентните преимущества и създаване на система за управлението им;

 • Способност да се издържи на конкуренцията в избрания пазарен сегмент.

 •  Използване на нови методи на мениджмънт;

 • Технологично превъоръжаване;

 • Внедряване принципите на самообучаваща се организация;

 • Ориентация към иновации;

 • Ориентация към  потребителя;

 • Организация на работата на ВУЗа  в съответствие с TQM принципите

                    Обекти на конкурентноспособност на ВУЗ  

 1. Учебно – методическите материали;

 2. Съвременни образователни технологии

 3. Професорско-преподавателския състав

 4. Студенти и завършили специалисти;

 5. Системата за управление на качеството

       Промени и ВУЗ

Превръщат се в нормално състояние за съвременното висше образование. Динамично развиващата се бизнес среда и появата на качествено нови концепции и технологии изискват от ВУЗ промени, водещи до бързо и ефективно адаптиране към новите условия.