EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

САМООЦЕНКА ПО МОДЕЛА EFQM

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА RADAR

ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

САМООЦЕНКА ПО МОДЕЛА EFQM

ПРИМЕР ЗА ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕТОДИКАТА RADAR

 

Самооценка по модела EFQM

Възможността за провеждане на самооценка се явява най-важната съставляваща на модела EFQM.

 

Диагностичната самооценка възниква като съставна част на премиите по качество, но скоро се налага като самостоятелен инструмент в бизнес практиката.

 

История на самооценките по модела EFQM

  • Начало – провежда се във вид на вътрешен аудит.

  • Развитие – извършва се диагностика по показатели, което дава възможност на организациите да сравняват резултатите си с еталон – лидери, конкуренти.

  • Днес – диагностичната самооценка се явява неотделима част от дейността по усъвършенстване на организациите.

 

Процес на самооценка по модела EFQM

 

 

В самооценката на практика се реализира методологията за постоянно усъвършенстване на Деминг – цикъла PDCA: Планирай – Направи – Провери – Действай

 

Оценъчни карти за самооценка по модела EFQM

Съществуват множество карти съставени по критериите на модела EFQM, различаващи се по форма, обем и съдържание.

 

Примери:

 

                     Опростена карта, предлагана от EFQM

Състои си от 50 въпроса по критериите на модела.

 

При запълване на картата трябва да определи нивото на организацията по всеки въпрос, като се използва петобална система.

 

Въпроси

Оценка

Свидетелства, потвърждаващи достигнатото ниво

Подкритерий

......................

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1-ви въпрос

 

 

+

 

 

Документи по въпроса

 

 

+

 

 

 

Документи по въпроса

 

                     Карта, използваща оценъчните елементи на RADAR

 

Критерий

.................

Подход

Внедряване

Преглед

Резултати

Оценка

1  2  3  4  5

1  2   3   4   5

1  2  3  4  5

1   2   3   4   5

1-ви въпрос

     +

         +

    +

     +

2.ри въпрос

 +

     +

         +

     +

 

 

 

 

 

 

 

Проформа за самооценка по модела EFQM

Оценъчната карта е удобна за извеждане на резултатите от дейността, но като правило не дава картина на силните и слаби страни на организацията, както и на проблемните области, където трябва да бъдат насочени усилията на организацията.

 

Оценъчните карти се използват от екип, определен да обсъди проблемите на организацията и набележи пътища за решаването им.

За целта екипът използва специализиран инструмент – про-форма, който служи за систематизация и анализ на данните по всеки от 32-та подкритерия.

 

            Характеристики на проформата

  • Обикновено заема 1-2 листа за всеки подкритерий;

  • Задължително съдържа:

     * Полета за анализ на елементите RADAR;

     * Поле за изводи по текущото състояние на организацията;

               * Поле с предложения за усъвършенстване.

  • За групите Възможности и Резултати съществуват отделни варианти на проформа.

 

Проформа за самооценка по група „Резултати”

 

Подкритерий _______________________________________________________________

(6.а, 6b … 9b – всичко 8 про-форми)

 

 

Резултати

Проблеми/Коментарии

Получените резултати …

Удовлетворяват всички заинтересовани страни?

Отразяват всички използвани подходи?

Основани са на количествени и качествени показатели?

Показват положителни тенденции или устойчива динамика на процесите?

Отразяват достигане на поставените цели?

Представени са в сравнение с други организации?

Отразяват причинно-следствени връзки с подходите?

Включват измерване на текущи и прогнозни показатели?

Дават цялостна картина?

 

Силни страни                                           Области за усъвършенстване

1...............                                               1..................................     

 

     

Предложения по усъвършенстване

1.................................

 

 

Проформа за самооценка по група „Възможности”

 

Подкритерий _______________________________________________________________

(1.    а, 1b … 5d, 5.е – всичко 24 про-форми)

 

Подходи

Внедряване

Оценка и преглед

Проблеми/

Коментарии

Използваният подход е:

Обоснован?

Фокусиран на потребностите на заинтересованите страни?

Свързан с политиката и стратегията?

Свързан с другите подходи?

Устойчив?

Иновационен?

Гъвкав?

Измерим?

Подходът се внедрява:

Във всички възможни области?

С използване на целия съществуващ потенциал?

 Достигане на планираните резултати?

Систематично?

Разбираемо и с одобрение на всички заинтересовани страни?

Контролира се и се измерва?

 

Подходът и неговото внедряване:

Регулярно се измерват за ефективност?

Осигурена е възможност за обучение?

Сравняват се с други организации?

Подобряват се на основа изучаване и измерване?

 

 

Силни страни                                                        Области за усъвършенстване

1...............                                                                1..................................

 

Предложения по усъвършенстване

1.................................