EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

 

ЛИДЕРСТВО В EFQM

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

КРИТЕРИИ EFQM

ЛИДЕРСТВО В EFQM

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ В EFQM

СЪТРУДНИЦИ В EFQM

ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ В EFQM

ПРОЦЕСИ В EFQM

РЕЗУЛТАТИ В EFQM

 

 

Критерий 1  Лидерство  EFQM (100 бала)

 

Лидерите на най-добрите организации (формални и неформални) на горните, средните и низките нива на управление:

  • Определят предназначението на организацията;

  • Изработват стратегията за развитието и;

  • Работят за реализация на стратегията.

  • Формират ценностите, необходими за постигане на дългосрочен успех;

  • Култивират тези ценности с помощта на съответни инициативи и личен пример;

  • Участват в дейността по развитие на системата за управление.

 

Подкритерии EFQM:

 

1а. Лидерите определят мисията на организацията, стратегията за развитие и ценностите. Демонстрират с личен пример култура на усъвършенстване.

1b. Лидерите лично участват в разработката, внедряването и постоянното усъвършенстване на системата за управление на организацията.

1c. Лидерите непосредствено работят с потребителите, партньорите и представителите на обществото.

1d. Лидерите укрепват културата на усъвършенстване, като въвличат в този процес всички служители на организацията.

1e. Лидерите определят необходимите промени и работят за успешното им реализиране.

 

Червени пътеки EFQM

 

Червени пътеки

Подкритерии

Комуникации

 

1с – Взаимоотношения на лидерите с външните заинтересовани страни.

1d – Взаимоотношения на лидерите с вътрешните заинтересовани страни.

Корпоративна социална отговорност

 

1a – Мисията, целите и етичните принципи на организацията по отношение на социалната отговорност.

1с – Взаимоотношения с външните заинтересовани страни.

1d – Взаимоотношения с вътрешните заинтересовани страни.

1e – Анализ на промените в обкръжаващата среда.

Творчество и иновации

1а – Поощрение на лидерството

Потребители

 

1с – Участие на лидерите във взаимоотношенията с потребителите

Управление

 

1b – Разработка и реализация на мероприятия по подобряване ефективността на организационното управление

Знания

 

Пазар и изследване на пазара

 

 

Хора (сътрудници)

 

1d – Взаимоотношение на лидерите със сътрудниците

 

Процесен  подход

 

1b – Развитие на системата за управление на процесите и оценяване на собствениците на процеси като част от системата за управление на организацията

Доставчици/партньори

 

1с – Взаимоотношения на лидерите с доставчици/партньори

 

Устойчивост на  организацията

 

1b – Развитие на системата за управление

1с – Инициализация, поддръжка и участие в дейността, насочена към защита на правата и интересите на бъдещите поколения.