EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

 

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА JIS TRQ 0005:2005

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

ПРЕМИИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

МОДЕЛ ПО ISO 9001:2000

ПРЕМИЯ БОЛДРИДЖ

МОДЕЛ ПО ISO 9004:2008

ТРИСЛОЕН МОДЕЛ ПО JIS TRQ 0005:2005

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА JIS TRQ 0005:2005

 

Принципи на модела JIS/TRQ 0005:2005

При разработката са възприети като база принципите за мениджмънт на качеството, лежащи в основата на стандартите от серията ISO 9000. Като резултат са формулирани 12 принципа, които съответстват на тенденциите в съвременния мениджмънт.

 

 

1.      Създаване ценности за потребителя ISO 9000 (Creating customer value)

Организацията  трябва да създава  продукция (услуга), ценността, на която се признава от потребителя.

 

2.      Ориентация към обществените ценности (Focus on social value)

Организацията трябва да носи отговорност пред обществото в частта на етиката на бизнеса, безопасността и защитата на околната среда.

 

3.      Лидерство в развитието ISO 9000 (Visionary leadership)

Лидерът е длъжен:

  • Да определи визията и отчетлива политика;

  • Да ръководи и мотивира хора;

  • Да води организацията в избраната посока;

4.      Разбиране на ключовите компетентности (Understanding core competence)

Организацията е длъжна да осъзнава ключовите  компетентност, които притежава или трябва да притежава, състоящи се от технологии, производствени мощности и организационен климат.

 

5.      Въвличане на персонала ISO 9000 (Involvement of people)

Организацията трябва да умее да използва знанията, навиците, творческите и други способности на хората в тяхната дейност.

 

6.  Сътрудничество с партньорите ISO 9000 (Collaboration with partners)

Организация трябва да сътрудничи с партньорите с цел създаване на общи ценности  и постигане удовлетвореност на потребителя.

 

7.   Всеобща оптимизация ISO 9000 (Total optimization)

 Организацията трябва да изгражда възможно най-оптималните системи, стремейки се към съвършенство на всеки процес.

 

8.Процесен подход ISO 9000 (Process approach)

Организацията трябва да определи процесите, необходими за създаване на ценности, да оцени тяхната взаимовръзка и да ги управлява, прилагайки тези процеси в рамките на система.

 

9.Приемане на решения базирани на факти ISO 9000 (Factual approach)

Организация е длъжна да приема решения, базирани на факти.

 

10.Лични и организационни знания (Organizational and personal learning)

Организацията трябва да поощрява натрупване на знания от персонала, да умее да използва знанията на персонала, като че ли са собственост на организацията.

 

11.Оперативност (Agility)

Организацията трябва оперативно да приема решения и да действа, отговаряйки на промените в обкръжаващата я среда.

 

12.Автономност (Autonomy)

 Организацията трябва да приема решения и да действа в съответствие със собствените ценности.

 

Проф. Й. Изука прави полезна класификация  на базисните принципи в доклада си на 49-тия ежегоден Конгрес EOQ (25-27 април 2005 г., Анталия, Турция). Тази класификация позволява по-задълбочено да се разберат взаимовръзките на разглежданите принципи:

 

Принципи на модела JIS/TRQ 0005:2005

 

Етапи на самооценка

 

1. Идентификация на организационния профил.

2. Определяне критериите за оценки и тяхната тежест.

3. Провеждане оценка (самооценка).

4. Определяне силните и слаби страни, както и необходимостта от подобрение и иновации.

 

Етапи на развитие на организацията

 

План / внедряване 

 

Резултати 

 

1

Планиране с недостатъци и/или планът не се изпълнява

Очакваните резултати не се дос­тигат. Слаби позиции в сравнение с конкурентите

 

2

Внедрени са и се изпълняват процедурите, в съответствие с препоръките на ISO 9001,

 

Очакваните резултати, като цяло се изпълняват. Компанията се намира някъде в средата на конкурентния списък.

 

3

Организационния профил е ясно определен. Планът, ориентиран към изпълнение на необходимите мероприятия е разработен и се изпълнява. 

 

Достигат се очакваните резултати. Компанията се намира в средата на списъка на “добрите”.

 

 

4

Организационния профил е ясно определен. Планът, ориентиран към изпълнение на важни мероприятия е разработен с отчитане на ефективността. Изпълнява се. 

Очакваните резултати се достигат по най-ефективния начин Компанията влиза в списъка на водещите участници на пазара.

 

 

 

5

Разработен е иновационен план, който позволява лесна корекция при промяна в пазарната ситуация.

 

 

 

Очакваните резултати се достигат по най-ефективния начин независимо от промените в пазарната конюнктура. Компанията се явява лидер на пазара.