EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

ТРИСЛОЕН МОДЕЛ ПО JIS TRQ 0005:2005

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

ПРЕМИИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

МОДЕЛ ПО ISO 9001:2000

ПРЕМИЯ БОЛДРИДЖ

МОДЕЛ ПО ISO 9004:2008

ТРИСЛОЕН МОДЕЛ ПО JIS TRQ 0005:2005

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА JIS TRQ 0005:2005 

Предпоставки за появата на JIS/TRQ 0005:2005

 

Предпоставки за появата на JIS/TRQ 0005:2005

 

Основни акценти на JIS/TRQ 0005:2005.

Основни акценти на JIS/TRQ 0005:2005

1. Устойчивото развитие (или ръста) на организацията се базира на определена стратегия, както и на постоянно обучение и иновации.

2. Стратегията се разработва на три нива (корпоративна, бизнес, продуктова). Всяко ниво има своя специфика. Системата за мениджмънт на качеството (СМК) се явява инструментът, с който се реализират всички стратегии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Организационен профил (ОП) – аналитичен документ, отговарящ на въпроса, какво представлява организацията от гледна точка на пазарните позиции, ключови компетенции, конкурентни преимущества и ключови фактори за успех.

 

 

4.      Трислоен модел на системата за управление на качеството (СМК):

  • Постоянни подобрения на продуктите (услугите);

  • Постоянни подобрения на системата за управление на качеството;

  • Иновации в системата за управление на качеството.

5.      Възприемането на организацията от всички заинтересовани лица. Балансът на интересите на страните се разглежда  като естествен базис на корпоративната стратегия.

6.      12 принципа на системата за мениджмънт на качеството (СМК). Системата за управление на качеството се разглежда като най-важен инструмент за реализация на всички стратегии.

Трислоен модел на JIS/TRQ 0005:2005

                     3 –то ниво  на JIS/TRQ 0005:2005   Постоянни подобрения на продуктите

Най-ниското ниво на модела представлява в същност жизнения цикъл на продукта (ЖЦП).

 

8.      Мениджмънт на ресурсите

8.1. Общи положения

8.2. Сътрудници на организацията

8.3. Партньори

8.4. Инфраструктура

8.5. Производствена среда

8.6. Финансови ресурси

8.7. Интелектуални ресурси

Трислоен модел на JIS/TRQ 0005:2005

 

9. Жизнен цикъл на продукцията (ЖЦП)

9.1. Общи положение

9.2. Маркетинг

9.3. Изследване и разработка

9.4. Планиране процесите от жизнения цикъл на продуктите

9.5. Проектиране и разработка

9.6. Доставки

9.7. Обезпечаване на продукцията

9.8. Контрол и изпитания на продукцията

9.9. Продажба на продукцията

9.10. Доставка на продукцията и след продажно обслужване

9.11. Мониторинг и измерване процесите от ЖЦП

 

10. Подобряване на системата за управление на качеството

10.1. Подобряване

10.2. Вътрешен аудит

10.3. Анализ от страна на ръководството

 

                      2 – ро ниво  Постоянни подобрения на системата за управление на качеството

Това ниво се явява управленска надстройка и много от елементите му съвпадат с елементите на ISO 9004:2000.

 

6. Система за управление на качеството

6.4. Планиране на система за управление на качеството

6.4.1. Идентификация профила на възможностите на организацията (ОП)

6.4.2. Създаваща се система за управление на качеството

6.5. Разработка и внедряване на система за управление на качеството

 

7.Отговорност на ръководството

7.1. Задължения на ръководството

7.2. Ориентация към потребителя

7.3. Отговорност пред заинтересованите страни

7.4. Политика в областта на качеството

7.5. Отговорност, пълномощия и обмен на информация

 

11. Разбиране желанията на потребителите и другите заинтересовани страни

11.1. Общи положения

11.2. Удовлетвореност на потребителите

11.3. Удовлетвореност на сътрудниците

11.4. Партньорство

11.5. Доверие на инвеститорите/акционерите

11.6. Влияние на обществото

 

                      1 –во ниво  Иновации в система за управление на качеството

 

4. Устойчиво развитие

4.1. Устойчиво развитие

4.2. Системата за управление на качеството за реализация на бизнес стратегията

4.3. 12 принципа на система за управление на качеството

 

5. Придобиване на знания и иновации

 

12. Иновации в система за управление на качеството

12.1. Стратегически анализ от страна на ръководството

12.2. Самооценка