EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

МОДЕЛ ПО ISO 9004:2008

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

ПРЕМИИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

МОДЕЛ ПО ISO 9001:2000

ПРЕМИЯ БОЛДРИДЖ

МОДЕЛ ПО ISO 9004:2008

ТРИСЛОЕН МОДЕЛ ПО JIS TRQ 0005:2005

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА JIS TRQ 0005:2005

 

Стандарт ISO 9004:2008

 

Стандарт ISO 9004:2008

 

След утвърждаване на  стандарта ISO 9001: 2000, Японския институт по стандарти (JSA) провежда голямо изследване в областта на използването на системите за управление на качествотои и целесъобразността от по-нататъшното им подобряване и развитие.

 

Резултатите демонстрират положителна реакция на най-успешните компании в Япония, САЩ и Европа.  Те служат като база за JSA да подготви нова версия на стандарта - ISO 9004:2008 и да разработи на два нови стандарта по системата за управление на качеството:

 

В същото време редица страни извършват паралелни разработки в областта на мениджмънт на качеството, базиран на концепцията за устойчиво развитие - Франция (AFNOR), Великобритания (SIGMA), Италия (Q-RES), Германия  (VMS).

 

На тази база се разработва документ обединяващ изброените по-горе стандарти в единен международен стандарт за вътрешно фирмен мениджмънт на качеството ISO 9004:2008.

 

В качество на изходна база при разработка на стандарта са използвани:

Предпоставки за появата на стандарта ISO 9004:2008

  • Бизнес-обществото скептически се отнася към стандарт ISO (9004-2000), като практически инструмент за  усъвършенстване, способен да оказва реална помощ на бизнеса при реализиране на устойчиво развитие;

  • Бизнесът се нуждае от концепции, повишаващи нивото му на конкурентоспособност и утвърждаващи иновациите като необходимо условие за усъвършенстване на системата за управление на качеството.

  • На бизнеса е необходима методическа и технологична база за устойчиво развитие на компаниите чрез обучение и иновации.

Същност на стандарта ISO 9004:2008

Като нови моменти в разработвания стандарт могат да бъдат посочени:

  • Определяне и операционно използване във вътрешно фирмения мениджмънт на корпоративна политика и стратегия, базирани върху концепцията за устойчиво развитие;

  • Разбиране и идентификация на потребностите и очакванията на всички заинтересовани страни при формиране на стратегията и стратегическите цели;

  • Самообучение и иновация като главни технологични инструменти за стратегическо развитие, поставяне корпоративната стратегия над процесния подход на ниво производствена структура (нарастване ролята на стратегическия мениджмънт

  • Накратко перспективата за развитие на стандарта може да се сведе до:

* От удовлетвореност на потребителите към удовлетвореност на всички заинтересовани страни;

* От информационни технологии към управление на знания;

* От постоянно подобряване на процесите към иновации, преди всичко в сферата на мениджмънта.