EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

МОДЕЛ ПО ISO 9001:2000

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

ПРЕМИИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

МОДЕЛ ПО ISO 9001:2000

ПРЕМИЯ БОЛДРИДЖ

МОДЕЛ ПО ISO 9004:2008

ТРИСЛОЕН МОДЕЛ ПО JIS TRQ 0005:2005

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА JIS TRQ 0005:2005

 

 

Същност на стандарта ISO 9001:2000

ISO 9001:2000 заменя стандартите ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 версия 1994г. Напълно е изменена структурата на стандарта, като вместо делене на изискванията на 20 елемента са въведени  5 основни раздела:

Модел на стандарта  ISO 9001:2000

 

Модел на стандарта  ISO 9001:2000

 

                     Глава 5. Отговорност на ръководството - стандарт  ISO 9001:2000

 • Да информира организацията за важността на това да се   удовлетворяват очакванията на потребителя, както и да изяснява законодателните и регулитивни изисквания;

 • Да формулира политика и поставя цели за качество;

 • Да анализира  системата за управление на качеството (СМК);

 • Да осигурява достъпност на ресурси;

 • Да гарантира, че политиката по качество:

           * съответства на целите на организацията;

          * включва задължение да се следват намеренията и постоянното повишаване ефективността на системата за управление на качеството;

           * осигурява основа за реализиране и актуализиране на целите по качество;

           * е известна на сътрудниците и е разбираема от тях;

           * преразглежда се с цел постоянно съответствие.

 • Да планира системата за управление на качеството:

           * гарантирайки, че целите по качество са установени за всички важни функции и нива на организацията; при това целите      

               трябва да са измерими и да съответстват на  политиката по качество;

           * гарантирайки, че планирането се изпълнява в съответствие с общите изисквания към системата за управление на качеството;

           * гарантирайки запазване на системата за управление на качеството при промени;

 • Да разпределя отговорностите и пълномощията на сътрудниците и да ги информира за това;

 • Да назначи представител на ръководството за отговорник по качеството;

 • Да провежда периодичен анализ на системата за управление на качеството:

           * гарантирайки, че е в постоянна годност, адекватност и ефективност;

           * използвайки резултатите от одит, данни от обратна връзка с потребителите и т.н..

 

                     Глава 6. Управление на ресурситестандарт  ISO 9001:2000

 

         Управление на персонала

 • Определяне и поддържане на необходимата компетентност на персонала;

 • Осигуряване на обучение и проява на загриженост за удовлетвореността на персонала;

 • Разясняване на сътрудниците важността на тяхната работа и нейното влияние върху качеството;

 • Водене отчет за нивото на образование, квалификация, навици и опит на сътрудниците

Управление на инфраструктурата

Определяне, обезпечаване и поддържане на необходимата инфраструктура:

 • Здания, работни места и оборудване;

 • Инструментариум (в това число и програмното осигуряване)

 • Осигуряващи системи (връзки, транспорт, системи за  безопасност и т.н.)

Управление на производствената среда

Определяне и управление на производствената среда:

 • Температура;

 • Влажност;

 • Запрашеност;

 • Осветеност и т.н.

                     Глава 7. Производство на продукта - стандарт  ISO 9001:2000

 • Планиране на производството;

 • Оптимизиране на процесите, свързани с потребителя;

 • Проектиране и разработка на продукти;

 • Доставки;

 • Производство на продукта и оказване на услуги;

 • Проверки с контролно-измервателно оборудване.

                    Глава 8. Измервания, анализ и подобрения  - стандарт  ISO 9001:2000

       Цел

 • Контрол за съответствие на продукта;

 •  Контрол за съответствие на системата за управление на качеството (процеси);

 •  Постоянно повишаване ефективността на системата за управление на качеството;

       Методи

 • Методи за контрол и измерване, вградени в процесите;

 • Вътрешен аудит.

        Действия

 • Коригиращи;

 • Превантивни.