EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

ПРЕМИИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

МОДЕЛ ПО ISO 9001:2000

ПРЕМИЯ БОЛДРИДЖ

МОДЕЛ ПО ISO 9004:2008

ТРИСЛОЕН МОДЕЛ ПО JIS TRQ 0005:2005

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА JIS TRQ 0005:2005 

Същност на организационното съвършенство

Концепцията за организационно съвършенство, обхваща управлението на процеси, проекти, промени в структурата на организацията, чрез прилагане на информационни технологии, ресурси и знания с цел повишаване на ефективността на бизнеса.

 

организационното съвършенство

 

Концепцията е насочена към непрекъснато усъвършенстване на организацията, като за целта основно внимание се отделя на съгласувано управление на пет ключови компонента от дейността й:

За да постигне съвършенство, организацията трябва:

 

à  да управлява всички производствени и организационни процеси

à да ги усъвършенства постоянно в съответствие с потребностите на организацията

à да реализира усъвършенстването на процесите чрез проекти

à да гарантира успешността на проектите със знания

à да подсигурява за всички тези дейности необходимите ресурси.

 

Само при ефективно и съгласувано управление на изброените компоненти е възможно пълно разгръщане на потенциала на организацията.

 

Ключови компоненти

 

        Управление на процесите

Процесният подход лежи в основата на всички известни  методологии за усъвършенстване на организацията. За управление на процесите е необходимо:

  1. Установени и съгласувани изисквания към характеристиките на произведения продукт между отговорника за процеса и неговите потребители;

  2. Установени и съгласувани изисквания към характеристиките на доставените входни ресурси;

  3. Определени параметри на процеса, който трябва да преобразува вложеното в процеса в изходен продукт, отговарящ на изискванията на потребителите, относно неговите характеристики и качество;

  4. Изградени обратни връзки: процес-потребител, процес-доставчик;

  5. Осигурени възможности за изучаване на процеса;

  6. Вградена система за измерване на параметрите на процеса;

Изброените шест базиснии условия трябва да бъдат реализирани при разработка на всеки процес.

 

        Управление на проекти

Процесите определят дейността на организацията, а проектите се явяват начин за тяхното усъвършенстване.

 

Днес под проект най-често се разбира: временна  организация, предназначена за създаване на уникална продукция или услуга.

Към най-важните проекти, изпълнявани от организациите се отнасят проектите за реорганизация и преустройство на производствените процеси.

 

По съществуващи оценки, до 60% от подобни проекти се оказват неудачни. Причина за това се явява отсъствието на правилен подход и съответен инструментариум за управление на проекти в ситуация, когато едновременно се реализират множество проекти, свързани и често пресичащи се един с други.  

 

Това изисква от организациите паралелно да управляват множество проекти, осигурявайки оптимално разпределение на съществуващите ресурси между тях и интегрирайки ги в ежедневната дейност. Необходимо е интегрирано управление на проекти, ресурси и знания за постигане на общите цели на организацията.

Управление на проекти

        Управление на промените

В днешния динамичен свят организациите не могат да съществуват без да осъществяват непрекъснати промени. За да се извършват ефективно е необходима система за управление на промените, която решава следните задачи:

  • Откриване на потребности от промени;

  • Определяне на начините и средствата за осъществяване на промени;

  • Непосредствено реализиране на промени.

         Управление на знания

Интелектуалният капитал на организациите се явява основен фактор за тяхното успешно развитие и усъвършенстване. За неговото увеличаване и ефективно използване е необходимо да существува система за управление на знанията, позволяваща да се съхраняват, натрупват и използват знания, които са необходими за реализация на стратегическите цели на организацията.

 

Критерий за ефективно управление на знанията може да бъде броят работници, ползващи системата за самообучение и за успешно реализиране на ежедневни задачи, ползвайки най-съвременните идеи и опит.

 

        Управление на ресурсите

Оптималното разпределение на ресурсите играе изключителна роля в съвременните организации. Количеството и разнообразието на ресурсите изисква те да се управляват както индивидуално, според спецификата си, така и общо за реализация на целите на организацията.