EFQM

© Христо Тужаров, Септември 2008

 

ПРЕМИИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

ПРЕМИИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

МОДЕЛ ПО ISO 9001:2000

ПРЕМИЯ БОЛДРИДЖ

МОДЕЛ ПО ISO 9004:2008

ТРИСЛОЕН МОДЕЛ ПО JIS TRQ 0005:2005

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА JIS TRQ 0005:2005

 

 

Премии в областта на качеството

Световните премии в областта на качеството играят важна роля в усъвършенстване на съвременния бизнес, формирайки философията на TQM (Тотално управление на качеството) и принципите за усъвършенстване на организациите.

 

 

Премии в областта на качеството

 

Определение за премия в областта на качеството

Механизъм, използването на който помага на организациите да разберат и приемат философията на качеството.

 

Премиите не са просто знак за признаване на заслуги, а процедура, подпомагаща организациите да определят своите постижения и недостатъци, своите шансове за успех или задачи за бъдещето.

 

В историята на наградите за качество ключова роля играят четири широко известни  и признати в целия свят премии:

Основни характеристики на премия в областта на качеството

Като правило премиите по качество се учредяват с цел:

 • Развитие на принципите за качество;

 • Определяне на основните изисквания към изграждане на конкурентоспособна организация;

 • Обмен на информация за най-добрите бизнес практики и бизнес стратегии.

Премиите по качество обикновено сe инициират на държавно равнище.

 

Организаторите на конкурсите присъждат премии в различни номинации:

 • За едри промишлени предприятия;

 • За малки и средни компании;

 • За отделни бизнес единици;

 • За обществени и държавни организации – образование, здравеопазване,  и т.н.

Критерии и модели на премиите в областта на качеството

Всяка от премиите се базира на модел, който може да се определи като TQM модел или модел за усъвършенстване.

 

Модел на премия в областта на качеството

Набор от критерии (оценъчни показатели, имащи вътрешни взаимовръзки и обединени в графична схема). Обикновено моделът  включва 6—9 основни критерии, с 6—32 уточняващи подкритерии.

 

Съдържанието на критериите отразява ключови направления в бизнеса, актуални за създаване на конкурентоспособна организация с ефективна система за управление.

 

Критериите и моделите на премиите постоянно се преразглеждат с цел адаптацията им към изменящите се условия за правене на бизнес.

 

Самооценка на организация

Самооценката на организациите по критериите на премията се явява неотделим, предварителен етап на конкурса.

 

Извършване на самооценка от организациите им дава възможност:

 • Да използват моделите на премиите като отделен инструмент за управление.

 • Да получават пълна картина на своята дейност;

 • Да оценяват удовлетворени ли са техните потребители, персонал, доставчици и обществото като цяло и на тази база да определят приоритетните направления за усъвършенстване.

 • Да систематизират и структурират системата за управление;

 • Да  анализират бизнес-процеси и да откриват области, изискващи незабавни подобрения в условия на постоянно променяща се външна среда.

Победители в премиите в областта на качеството

Победителите в премиите получават малко пари и много слава. Премията е признание за високо равнище на развитие на организацията. Тя е символ на :

 • Надеждност за партньорите;

 • Перспективност за акционерите;

 • Удовлетвореност за потребителите;

 • Благонадеждност за обществото;

 • Еталон за конкурентите.

Опитът на победителите се популяризира. Те се задължават да споделят своя опит.  Това помага за развитието на такъв инструмент за управление като бенчмаркинга (съпоставяне с еталон).