Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА - IOM

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

ЗРЯЛОСТ НА АРХИТЕКТУРАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Зрялост на информационните технологии

Оптимизация на ИТ инфраструктурата

Методика за оптимизация на ИТ

МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

ЗРЯЛОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИТ

CobiT модел на зрялост

МОДЕЛ НА ЗРЯЛОСТ BI

 

 

Microsoft Infrastructure Optimization Model 

 

Infrastructure Optimization Model (IOM) е разработен на база съществуващите модели на Gartner Group и MTI.

 

Моделът е насочен към оптимизация на ИТ инфраструктурата чрез различни набори услуги, административни процедури и процеси, базирани на продукти и решения на Microsoft.

 

      Предназначение на IOM

  • Интеграция на ИТ и бизнеса;

  • Повишаване приложимостта на ИТ;

  • Връщане на инвестициите в ИТ;

  • Намаляване на стойността на притежаване на ИТ.

      Съдържание на IOM

  • Съдържа оценъчни показатели за зрелостта на ИТ, привързани към технологии и процеси;

  • Предлага препоръки по използване на ИТ за повишаване нивото на зрялост;

  • Съществува помощен софтуер за оценяване нивото на зрялост и постъпкови процедури по избор на технологии за неговото повишаване.

      Нива на зрялост на IOM

На база изследването на Gartner за степените на автоматизация на ИТ инфраструктурата, са определени четири основни състояния на нейната зрялост:

  • базово

  • стандартизирано

  • рационално

  • динамично

 

БАЗОВО

СТАНДАРТИЗИРАНО

РАЦИОНАЛНО

ДИНАМИЧНО

Значение  на ИТ

Губещ модел

В съответствие с направените разходи

Съоветстващо на бизнеса

Стратегически ресурс

Приложения

Разпокъсани, несвързани приложения и платформи

Стандартизиране, гъвкави бизнес приложения

Адаптивна платформа, управляваща основните  бизнес приложения и процеси

Напълно  сервиз-ориентирана динамична платформа за приложения

ИТ управление

Скъпо управление

 

 По ефективни

 разходи

Съответстващо на бизнеса

Прогнозиране и промени

ИТ инфраструктура

Неуправляема ИТ инфраструктура

 

Управляема ИТ

 инфраструктура

с ограничена

автоматизация

Управляема ИТ

инфраструктура

с пълна

автоматизация

Пълна

автоматизация  на управление,

 

       Критерии за зрялостна IOM

 

Критерии за зрялостна IOM

 

 

 

Базово

 

Стандартизирано

 

Рационално

 

Динамично

 

Управление на достъпа

 

 

Липсва общ модел и общ каталог

 

управление на потребителските данни

 

Глобален каталог

Централизирана  система  за управление на данните

Използване на делегирани пълномощия

 

Управление на конфигурации и промени

 

Липсват стандарти за оборудване и ПО, както и стандарти за управление

 

Управление на обновяванията

Мониторинг на критическите сървъри

Управление на мобилни устройства

 

Автоматизация на управление разпространение­то на ПО

Оптимизация на съвместимостта на приложенията

Многослоен модел на управление

Система за анализ

Управление  на приложенията за мобилни устройства

Напълно автоматизиран процес на управление

 

Мрежови служби и информационна сигурност

 

Липса на стандарти

 

Базови мрежови услуги

Антивирусна защита на клиентски компютри

Централизирана защитна стена

 

Управлявана защитна стена на сървърите и работните станции

Защитен отдалечен достъп

 

Напълно автоматизиран процес на управление

Използване на карантина при отдалечен достъп

Резервно копиране и възстановяване на данни

 

Отсъствие на формализирани процедури

 

За критични сървъри

 

За всички сървъри

 

За всички сървъри и работни станции

Организация на ИТ-процеси

 

Отсъствие на координация между подразделенията на ИТ

 

Реактивен модел на решаване на проблеми

Стабилна работа на ИТ

Проактивност

Измеряемост

Дълбока защита на Web-приложенията

Оптимизация на разходите

Управление на качеството

 

Подмножества на IOM

 

Освен нива на зрялост в модела  се определят и три нива на ИТ инфраструктурата.

 

Подмножества на IOM

Всяко ниво на инфраструктурата е разделено на технически направления.Тежническите направления имат градация по нива на зрялост от базово към динамично.

              Процеси на оптимизация на базовата инфраструктурата - СогеIO

Описва нивата на зрялост и съответстващите им услуги на тази част от инфраструктурата, която отговаря за:

  • Автентификация на потребителите и достъпа,

  • Управление на работните станции и техния жизнен цикъл,

  • Защита от грешки и други служби, които отговарят непосредствено за работата на работните места,

  • Сървъри (независимо от тяхната роля),

  • Сигурност и мрежови комуникации,

  • Процеси на управление.

             Технически направления за оптимизация:

              Application Platform IO (инфраструктуна на приложните платформи

Описва нивата на зрярост и съответстващите им услуги на тази част от инфраструктурата, която отговаря непосредствено за сървърите за приложения (Line-of-Business Applications, LOB) и процесите по разработка на подобни решения.

 

                 Задачи на тази оптимизация се явявят:

  • Структуриране на съхранението на данните в организацията и тяхната обработка за нуждите на бизнеса ;

  • Управление сървърите за приложения;

  • Интегриране на корпоративните системи с цел осигуряване на автоматизация и непрекъснатост на бизнес процесите;

                    Технологични направления за оптимизация:

             Business Productivity IO (инфраструктура на ефективността на бизнеса) т

Описва нива на зрялост  и съответните им услуги на тази част от инфраструктурата, която отговаря за автоматизация на бизнес процесите и подпомага производителността на персонала и съвместната работа на сътрудниците.

 

За повишаване производителността на работа се препоръчва развитие на услуги за:

  • Съвместна работа на сътрудниците – портални решения за управление на процесите по съхраняване, версионност,съвместна работа, утвърждаване и движение на документи;

  • Събиране и визуализация  на различни типове информация – форми, списъци, новини, съобщения, календари, праекти  за промените;

  • Унификация на средствата за взаимодействие на сътрудниците по различни въпроси;

  • Анализ и своевременна реакция на промени както във външната, така и във вътрешната среда.