Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

ПЛАНИРАНЕ АРХИТЕКТУРАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

АРХИТЕКТУРНО ОПИСАНИЕ

 

МНОГОМЕРНОСТ НА АРХИТЕКТУРНОТО ОПИСАНИЕ

 

ПЛАНИРАНЕ АРХИТЕКТУРАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Метод за планиране архитектурата на предприятието

Методът EAP (Enterprise Architecture Planning) е разработен от Стивън Спивак и е изложен в книгата Steven H. Spewak. Enterprise Architecture Planning. N.Y.: John Wiley&Sons Inc., 2003).

 

Структура на метода за планиране архитектурата на предприятието

 

 

Структура на метода за планиране архитектурата на предприятието

 

Ниво 1 – приемане на решение за реализация на архитектура на предприятието и определяне на необходимия за реализацията инструментариум.

 

Ниво 2 – определяне на точката за отчитане на предстоящите промени и формиране на график за извършване на прехода.

 

Ниво 3 – определяне на техническите детайли на архитектурата (данни, приложения и технологии);

 

Ниво 4 – изготвяне на план за реализация на архитектурата.

 

Етапи на реализация на  метода за планиране архитектурата на предприятието

 

Етап

Резултати

1

Инициализиране на планирането

цели, методи, инструментариум, екип, презентации, работен план

2

Предварително бизнес - моделиране

предварителен функционален бизнес-модел

3

Снимка на организацията

пълен функционален бизнес-модел

4

Описание на текущите системи и технологии 

каталог на информационните ресурси, системни решения

5

Архитектура на данните

Определяне на същностите, ER-модел, матрица същности-функции, отчет  архитектура на данните

6

Архитектура на приложенията

определяне приложенията, матрица  на приложенията, анализ на реализуемостта, отчет архитектура на приложения

7

Технологична архитектура

разпределени данни/приложения, отчет на технологичната архитектура

8

План за реализация

Последователност от инициативи, план на прехода, цени и преимущества, фактори за успех и препоръки

9

Заключително планиране

Заключителен отчет, презентация

10

Преход към реализация           

Усъвършенстване на политиките, стандартите, процедурите, детайлизация на проектните планове

 

1. Етап  Инициализиране на планирането  

 

Стъпка 1

Цел  - запознаване на участниците в проекта с  областта и целите на планиране на архитектурата.

Резултат:

 • Списък на съгласувани и утвърдени цели;

 • Списък на участващите в проекта подразделения на организацията.

Основни задачи:

 • Преглед на организацията и определяне на контекста и (системните входове/изходи);

 • Оценка на благоприятни  и неблагоприятни фактори (например, съществуващите информационни системи не отговарят на изискванията, необходима е интеграция на данните, налични са неуспешни ИТ проекти и т.н.);

 • Определяне на целите и тяхната реализуемост;

 • Изготвяне на списък на подразделенията, които ще бъдат засегнати от промените  - ИТ-стратегия и корпоративна култура.

Стъпка 2

Цел – изследване на организацията, чрез срещи с мениджмънта и определяне вариантите на нейното развитие.

 

Резултат -  съгласувана и утвърдена визия на организацията, ползваща се с поддръжката на мениджмънта.

 

Основни задачи:

 • Изучаване на всички изходни материали за бизнеса (доставчици, клиенти, продукти, сътрудници, цели и т.н. );

 • Определяне на заинтересованите лица, за които се създава архитектурата;

 • Анализ на организации, успешно създали свои архитектури;

 • Създаване на визия на организацията, включваща ИТ-средата и обезпечаваща изпълнение на целите.

Стъпка 3

Цел създаване на ръководство за работа в съответствие с методологията.

 

Основни задачи:

 • Формулиране на принципите и изискванията към методологията;

 • Оценка на съществуващите в организацията методи и стандарти;

 • Изучаването на съществуващите в практиката подходи;

 • Приемане на решения за изпълнителя (вътрешни ресурси или външен консултант);

 • Създаване на ръководство, съответстващо на нуждите на организацията;

 • Разработка на съдържанието на отчетите за всеки от следващите етапи.

Стъпка 4

Цел – преглед на наличните компютърни ресурси и оценка на инструментариума за създаване на ЕА.

 

Основни задачи:

 • Определяне изискванията към инструментариума;

 • Определяне изискванията към апаратурата;

 • Оценка на алтернативите за съхранение на данните от проекта;

 • Избор на подходящ програмен инструментариум;

 • Разработка  на регламенти и процедури, за използване на продуктите;

 • Разработка на шаблони за отчети, екрани и т.н.;

Стъпка 5

Цел – създаване на проектен екип.

 

Основни задачи:

 • определяне квалификационни изисквания за всяка от фазите по създаване на ЕА;

 • оценка на разходите за труд на всяка от фазите по създаване на ЕА;

 • определяне на броя участници;

 • спецификация на ролите и областите на отговорност за всеки член на екипа;

 • подбор на членовете на екипа;

 • обучение на екипа (методологии и инструменти);

 • избор на външни консултанти и определяне на направленията, в които ще работят.

2. Етап  Предварително бизнес моделиране

Цел -  да се предостави пълна и изчерпателна база от знания на всички участници в проекта при определяне на архитектурата и плана за изпълнение.

 

Бизнес моделирането се извършва на два етапа:

 • Изграждане на предварителен бизнес модел;

 • Изграждане на цялостен бизнес модел.

  2.1. Предварителен бизнес модел

Определя функциите, дава тяхното описание и идентифицира организационните единици - изпълнители на функциите. Провежда се в 3 стъпки:
 

Стъпка 1
Цел - документиране на организационната структура.

 

Резултат - актуализирани организационни диаграми, списък на ролите, оценка на броя на персонала.

Основни задачи:

 • Определяне на организационните диаграми и тяхното включване  в набора инструменти;

 • Идентифициране на дейностите в рамките на организационните единици;

 • Генериране на отчети за постигнатите резултати.

   

Стъпка 2
Цел  - определяне структурата на бизнес модела (идентификация и бизнес функции)


Резултати - функции, всяка от които:

 • има име;

 • има кратко описание;

 • е резултат от дейността на най-малко една организационна единица.

Основни задачи:

 • Определяне на приоритетни дейности и бизнес процеси;

 • Функционална декомпозиция на процесите;

 • Развитие на функционалната декомпозиция до нивото на бизнес операциите;

 • Изграждане на функционално йерархично дърво;

 • Оценка на качеството на декомпозицията и подобряването и;

 • Сравнение на функциите и изпълняващите ги организационни единици, изграждане на съответната матрица.
   

Стъпка  3
Цел – документиране на бизнес модел и разпространението му за проверка.


Основни задачи:

 • Генериране на отчети за бизнес модела;

 • Разпространяване на отчетите  и презентирането им;

 • Събиране на коментари и предложения.

       2.2. Цялостен бизнес модел

Дава отговори на следните въпроси:

 • Каква информация се използва при изпълнение на функциите?

 • Кога функциите се изпълняват?

 • Къде и от кого се изпълнява функциите?

 • Колко често функциите се  изпълняват?

 • Какви подобрения са възможни?

3. Етап Снимка на организацията

 

Стъпка 1

Цел - планиране, подготовка и провеждане на интервюта с цел набиране на необходимите за бизнес моделирането данни.

Основни задачи:

 • Изготвяне на  списък от анкетираните (с определяне на датите и часовете на анкетиране, Разпределяне на анкетьорите по дейности и бизнес процеси (функционални зони),

 • Разработване на форми за управление на интервюто и записване на резултатите.

 • Изготвяне на инструкции за  анкетьорите (цели и задачи, кой, кога, къде, какви проблеми и и т.н.),

 • Ако е необходимо, изменения в плана за ЕА.

Стъпка 2

Цел – създаване на бизнес-модели;

 

Стъпка 3

Цел - распространение и анализ на бизнес-моделите.

 

4. Етап Описание на текущите системи и технологии

Документиране на всички използвани в организацията системни и технологичните платформи, т.е. създаване на каталог на информационните ресурси IRC ((Information Resource Catalog).

 

Изграждането му включва следните стъпки:

 

Стъпка  1
Цел – определяне на видовете данни и формите за тяхното събиране.


Основни задачи:

 • Определяне на видовете данни по приложения;

 • Определяне на видовете данни по входове и изходи, файлове и бази данни;

 • Идентификация  на технологичните платформи и определяне на декомпозицията им по видове (например принтери - матрични, лазерни, езици - С++, PHP и т.н.);

 • Проектиране на формуляри за събиране на данни;

 • Изготвяне на подробни инструкции за попълване на формуляри.

Стъпка 2
Цел - да събира данни за IRC, и тяхното въвеждане (попълване на форми), както и сравнение на приложения и функции.


Основни задачи:

 • Събиране на системна документация;

 • Съпоставяне на приложения и бизнес функции и на тази база формиране на съответна матрица;

 • Съпоставяне на приложения и технологични платформи и формиране на съответна матрица;

 • Въвеждане на информация със съответния инструментариум.

Стъпка 3
Цел -
интегриране и верификации информацията по текущи приложения и технологични платформи, както и разработка на  потокови диаграми за всяка система.

 

Резултати  - проверени IRC и пакет отчети  за IRC, както и предложения за подобряване на база проведените обсъждания.

Стъпка 4  

Цел – подготовка  за
управление и поддръжка на IRC.

 

Резултат – регламент за поддръжка, политики и процедури по поддръжка на IRC.

5. Етап архитектура на данните

Идентифициране и определене на  основните типове данни в подкрепа на бизнес функциите. Архитектурата на данни е представена с използване на ER-модел и се състои от същности, всяка от които има атрибути и връзка с други същности.

Етапът се състои от 4 стъпки:

Стъпка 1
Създаване на списък с кандидати за същности.

Цел -  да се идентифицират всички потенциални същности, необходими за поддръжка на  бизнеса.

 

Основни задачи:

 • Разпределение на бизнес модела по членове на екипа (в контекста на дейността и на бизнес процесите);

 • Обучение на всеки участник;

 • Формирането на общ списък на кандидатите за същности в предприятието.

Стъпка 2
Определяне на същности, атрибути и връзки.

Основни задачи:

 • Създаване на стандартните определения и описание на всяка същност.

 • Осигуряване на графични илюстрации на взаимодействието на същностите;

 • Създаване на  ER-модели.

Стъпка 3
Съпоставяне на бизнес функциите със определените същности;

 

Цел - да се сравняват същностите с бизнес функциите и приложенията.

 

Резултат - матрица същности - функции и матрица същности - приложения.

 • За всяка функция от по-ниско ниво на детайлизация вида на на всяка от същностите;

 • Приложенията се сравняват със същностите по входове, изходи, файлове и БД.


Стъпка
 4   

Анализ на резултатите.

 

Цел -  подготовка, разпространение и анализ на  отчета по архитектура на данните.

 

6. Етап Архитектура на приложенията

Определят се основните видове приложения, необходими за управление на данните и функциите за подпомагане на бизнеса.

 

Стъпка 1
Създаване на списък с кандидати за приложения.

 

Цел -  да се идентифицират всички възможни приложения и създаването на списък,  със специален акцент върху приложенията, които могат да подобрят бизнеса или дава конкурентно предимство.

Стъпка 2
Определяне на приложенията.


Цел – Да се представи всяко приложение със стандартно описание (определение) и създаване на  графична схема на архитектура на приложението.

 

Основните задачи:

 • Разпределяне на приложения между членовете на екипа;

 • Определяне на всяко приложение (с включване на  име, номер, цел, общо описание и възможните ползи за бизнеса);

 • Опростяване на сложни приложения и ликвидиране на излишество;

 • Разработка на предварителни предложения относно прилагането на съществуващия на пазара софтуер и технологични платформи;

 • Създаване на схема на архитектура на приложения;

 • Оценка на качеството на архитектурата на приложенията (разбираемост, пълнота и реализуемост,  стабилност).

Стъпка 3
Съпоставяне на приложения и функции

 

Цел - да се идентифицират бизнес функции, които се поддържат или се изпълняват от приложенията.

 

Основни задачи:

 • За  всяко приложение се формира матрица приложения -функции;

 • Създаване на списък на функции, които не се поддържат от някое приложение (с мотивите)

 • Създаване на матрица приложения - организационни единици.

Стъпка  4
Анализ на приложимостта на съществуващи приложения.

 

Цел - да се определи съответствие на архитектурата на приложенията със съществуващите в организацията приложения.

 

Основни задачи:

 • Сравнение на архитектурата на приложения със със съществуващите системи, определени в IRC.

 • Създаване на таблица за съответствие на архитектурата на приложения със съществуващите приложения.

Стъпка 5
Анализ на резултатите

 

Цел - подготовка, разпространение и анализ на отчета за архитектура на приложенията.

7. Етап  Технологична архитектура

Определя основните видове технологии, необходими за осигуряване на среда за приложенията, управляващи данните.  

 

Стъпка 1
Определяне на техническите принципи и платформи.

 

Цел -  да се формулират общите принципи за техническа платформа, и за определяне на потенциални кандидати за платформа.

Стъпка 2
Определяне на платформи и тяхното разпределение.

 

Цел - на базата на формулираните по-горе принципи, да се определи стратегията за разпределение на приложения и данни.

 

Основни резултати – разпределение на данни и приложения, конфигурацията на техническите платформи, оценка на концептуалната архитектура.

 

Основни задачи:

 • Определяне на местоположението на бизнес функциите;

 • Разпределение на данни и приложения;

 • Определяне на конфигурацията на техническите платформи (работни станции, мрежова архитектура, архитектура на бизнес системи);

 • Оценка на концептуалната техническа архитектура.

Стъпка 3
Сравняване на платформите с приложенията и бизнес функциите.

 

Цел - обосновка на технологичните платформи.

 

Основни задачи:

 • Сравнение на платформите с използващите ги бизнес функции;

 • Създаване на таблици платформи – приложения;

 • Създаване на таблици платформи – бизнес функции.

Стъпка  4
Анализ на резултатите.


Цел - подготовката, разпространение и доклад за извършен анализ на техническата архитектура.

 

8. Етап Разработка на план за реализация

Включва следните основни стъпки:

 

Стъпка 1
Създаване на последователност от реализации на приложенията.

 

Цел - да се определят приоритети и последователност на реализация на приложенията (например приложения, които генерират данни и трябва да бъдат реализирани преди приложения, използващи тези данни).

 

Основни резултати са:

 • Матрица  приложения – данни;

 • Списък на подредени по приоритет приложения;

 • План за изменение и / или замяна на съществуващите системи;

 • Обединяване на приложения в проекти;

Основните задачи:

 • Съпоставяне на приложения и същности (на базата на бизнес функции);

 • Трансформация  на матрицата приложения – същности във вид позволяващ да се определи последователността на реализация;

 • Формиране на критерии (количествени и качествени) за последователността на изпълнение;

 • Извършване на поредица изменения на съществуващите системи и технологии.

Стъпка 2
Оценка на разходите и ресурсите, Създаване на план.
 

 

Стъпка 3
Оценка на стойността и достойнствата на плана.
 

 

Стъпка 4
Идентифициране на факторите за успех и препоръки за тяхното постигане.
 

9. Етап Заключително планиране

Изготвяне на окончателен доклад

 

Основни  стъпки :

 • Планиране на прехода (спецификация на целите на прехода, формирането на преходен план, назначаването на ръководител);

 • Адаптиране на подхода (методология, инструменти);

 • Създаване на реда в работата с компютърни ресурси (покупка на необходимото, гаранции за надеждността на съхранение);

 • Преглед на  архитектурата (ревизия, добавяне на детайли и актуализации);

 • Промяна в организационната структура;

 • Назначаване на персонал;
  Провеждане на обучение;

 • Въвеждане на стандарти за разработване на софтуер;

 • Въвеждане на процедурни стандарти;

 • Разработване на подробни планове за разработка и внедряване на приложения;
  определяне и одобряване на датата на приключване на прехода.