Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

АРХИТЕКТУРА НА ДАННИТЕ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИЯТА

АРХИТЕКТУРА НА ДАННИТЕ    

АРХИТЕКТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ТЕХНОЛОГИЧНА АРХИТЕКТУРА

 

Архитектура на данните

В информационните технологии , архитектурата на данни се състои от модели, политики, правила и стандарти, които регламентират кои данни се събират и как се съхраняват, подредени, интегрирани и готови за използване в информационните системи и в организациите.

Архитектурата на данни може да се сравни с дизайна на къща, където всички описания на структурата на къщата  - от избора на материали, размери и стил на стаите и покрива са описани в план.

 

Архитектурата на данните се явява базов компонент на архитектурата на предприятието. Тя е фундамента, върху който се изграждат останалите архитектури. При разработката и трябва да бъде даден отговор на следните въпроси:

 • Каква е структурата на данните?

 • За какви бизнес процеси са предназначени данните?

 • Кой е собственик на данните?

 • Кой отговяря за данните?

 • Кои са потребителите на данните?

 • Какви обеми заемат данните и колко бързо нарастват?

 

 

 

         Причини за използване на таксономия на данните

 • Избягване на дублиране на данни;

 • Систематизиране на готови архитектурни решения;

 • Многократно използване на проверени в практиката архитектурни решения;

 • Уеднаквяване на терминологията използвана при моделиране на данните;

 • Добро средство за обучение в моделиране на данни.

Решавани задачи от архитектурата на данните

В хода на разработка на архитектурата на данните се решават следните задачи:

 • Идентификация и инвентаризация на съществуващите данни, включително определяне на източниците им, процедурите за редактиране и използване, отговорност, оценка на качеството;

 • Съкращаване на излишеството и фрагментарността на данните с цел намаляване стойността на обслужване и повишаване на качеството на данните за сметка на изключване на нееднозначността и противоречивостта на различни екземпляри;

 • Изключване на ненужните премествания и копирания на данните, свързани с наличието на наследени и остарели приложения;

 • Осигуряване достъпност до данните в режим близък до използване в реално време;

 • Интеграция на метаданните с цел цялостно представяне на данните от различни източници;

 • Реализиране на мерки за осигуряване на защитата на данните

Характеристики на архитектурата на данни:  

 • Разбираема на всички нива: всички заинтересовани лица трябва да могат да разберат представените с архитектурата на данни процеси и модели.

 • Гъвкава: архитектурата на данни трябва точно и стабилно да отразява целта, за която е предназначена, както и да бъде достатъчно гъвкава, за да позволява реализиране на бъдещи допълнителни изисквания без съществени модификации.

 • Базирана на стандарти: трябва да са спазени всички приложими стандарти, независимо от това как се е появил на стандарта.

 • За многократна употреба: архитектурата на данните трябва да позволява многократна употреба  в подобни приложение със същия мащаб и функционалност.

 

Етапи на разработка на архитектурата на данни (модел  TOGAF):

 • Разработка описанието на базовата архитектура на данните;

 • Преглеждане и проверка на принципите, еталонните модели, гледни точки и средства;

 • Създаване на архитектурни модели, в том число концептуални и логически модели на данните, модели на управление на данните и модели на отношения, в които бизнес – функциите се съпоставят с операциите над данните (създаване, четене, обновяване и унищожаване);

 • Избор на компонентите на архитектурата на данни;

 • Формален анализ на контролните точки на модела на архитектурата и неговите компоненти, заедно със заинтересованите лица.

 •  Анализ на качествените критерии  (например, производителност, надеждност, безопасност и цялостност);

 • Завършване на архитектурата на данните;

 • Анализ на контролните точки и последствията;

 • Анализ на различията.

 

Базови архитектурни принципи на архитектурата на данните

 

       Избягване дублиране на данните

Един път съхранени, данните могат да се използват многократно в едно или няколко приложения.

 

        Поддържане съответствие на данните

Една естествена последица от премахването на дублирането е, че се намалява възможността от несъответствие при актуализиране на данните.

 

       Независимост на данните и програмите

Промените в структурата на данните или в програмните приложения не са  взаимозависими.

 

       Логически аспект на данните за потребителите и потребителските програми

Представянето на данни е независимо от начина на физическото им съхраняване. Възможни са различни логически представяния на едни и същи данни за различни потребители и програми. 

 

       Обслужване на широк кръг приложения

Веднъж запомнени, данните могат да се обработва по-различни начини и с произволна желана форма, което разширява областта на възможните приложения.

 

       Използване на правила и стандарти

Фактът, че достъпът до данните става само чрез СУБД, позволява на администратора на базата данни да изисква и следи за изпълнението на определени стандарти при представянето на данните от приложенията.

 

        Сигурността на данните

Администраторът на базата данни контролира достъпа до нея. Той може да следи за задаването на кодове за достъп на потребителите, ограничаващи ги само до онези части и функции от базата от данни, които са им разрешени

 

Характеристики за качеството на архитектурата на данните

 

        Концептуална коректност  - предполага, че архитектурата на данните точно отразява бизнес обектите, представляващи интерес за предприятието, Постигането на концептуалната коректност зависи от способността да се представи структурирана информация за бизнес средата на семантичен език, който дава смислено и точно представяне на реалния свят.

 

        Концептуална пълнота  - предполага, че модела на данните съдържа обекти, напълно покриващи обхвата на бизнес домейна, който модел цели да представи. Представата за качеството на модела на данни е тясно свързана с външни фактори, като например държавни и правни мандати, финансови ограничения и заинтересованите изисквания.

 

         Техническа коректност  - означава, че обектите, които се съдържат в модел на данните не нарушават установените правила на синтаксиса на даден език. Синтактичната коректност означава, че включените в модела на данните фигури, линии и символи се използват по предназначение и че модела се придържа към общоприети практики на избраната методология.

 

        Техническа пълнота  - означава, че всички необходими за създаване на модела на данните, компоненти, елементи и детайли са представени на съответните нива на детайлност.

 

         Enterprise интеграция  - предполага, че модела на данните е балансиран с другите елементи на архитектурата на предприятието. Архитектурата на данните е свързана и синхронизирана с бизнеса, услугите и техническите компоненти на архитектурата на предприятието.