Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

АРХИТЕКТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИЯТА

АРХИТЕКТУРА НА ДАННИТЕ    

АРХИТЕКТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ТЕХНОЛОГИЧНА АРХИТЕКТУРА

 

Архитектура на приложенията

Архитектурата на приложения описва информационните системи, които се използват за управление на данните и поддръжка на бизнес процесите, техния състав и структура, както и предоставяните от тях услуги.

 

Допълнителна предметна област, влияеща на архитектурата на приложенията се явяват моделите на изисквания към информационните системи.

 

 

 

 

 

За всяко приложение, влизащо в състава на архитектурата се дава отговор на следните въпроси:

 • Какъв продукт, услуга се автоматизира;

 • Какви функции се изпълняват;

 • От какви компоненти се състои;

 • С какви други приложения взаимодейства;

 • С какви данни оперира;

 • Къде е разположено приложението (на какво оборудване);

 • Кой е собственика;

 • Кой отговаря;

 • Кой и как използва приложението.

Описание на архитектурата на приложенията

Един от вариантите за описание на архитектура на приложенията се базира на стандарта ANSI/IEEE 1471-2000, Recommended Practice for Architecture Description of Software-Intensive Systems.

 

Архитектурата на приложения се представя на три нива:

 • Viewpoint – гледна точка (аспект), относно която се разглежда архитектурата или дизайна на приложението.

 • View – представяне на някаква част от архитектурното описание на приложението, например функционалната, логическата или отнасящата се към сигурността.

 • Model – модел съдържащ конкретните компоненти и отразяващ връзките между тях.

         Примери за представяне:

 

Функционална гледна точка
            Основни варианти на използване
Домейн гледна точка
            Предметна област
            Потоци данни
            Потоци за управление

Концептуална гледна точка

            Представяне по нива

  Компоненти

  Зависимости

  Рискове

 

Основни елементи на архитектурата на приложенията

Архитектурата на приложенията се занимава с:

 • Идентификация на приложенията необходими на организацията за изпълнение на бизнес процесите;

 • Проектиране, разработка (или закупуване) и интеграция на приложения (информационни системи).

В Архитектурата на приложенията, като правило влизат две основни области:

 • Формиране и управление на портфейл от приложения;

 • Разработка на приложенията;

 

    

       Портфейл на приложенията

Дава представа за това как потребностите на бизнес процесите се осигуряват от набор приложни системи, като определя приоритета на всяка от тях и начина за използването и:

 • Чрез разработка на система;

 • Чрез покупка на готово приложение;

 • Чрез интеграция и използване възможностите на вече налични приложения.

Портфейла приложения описва информационните системи, които реализират функции както вътре в организацията, така и вън от нея. При това се описват и каналите за възможни взаимодействия на потребителите - web-браузъри, графичен интерфейс, мобилни устройства и т.н.

 

       Разработка на приложения

Тази област се разделя на две подобласти – средства и организация.

 

Средства за реализация на разработката на приложения

 • Технологии, които се използват за създаване приложните системи;

 • Функционални изисквания към отделните компоненти;

 • Създаване на интерфейси;

 • Тестване и настройки;

 • Използвани шаблони, ръководства и други.

          Организация на процеса на разработка на приложения

 • Използвани средства за организация;

 • Приет в организацията цикъл на разработка на системите;

 • Контрол на  версиите;

 • Управление на конфигурациите;

 • Средства за проектиране.