Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

ТЕХНОЛОГИЧНА АРХИТЕКТУРА

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИЯТА

АРХИТЕКТУРА НА ДАННИТЕ    

АРХИТЕКТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ТЕХНОЛОГИЧНА АРХИТЕКТУРА

 

Технологична архитектура (архитектура на инфраструктурата)

За технологичната архитектура понякога се използват такива термини като  " архитектура на инфраструктурата", "платформена архитектура", или "ИТ-архитектура".

 

Технологичната архитектура се явява фундамент върху който се разполагат останалите архитектури. Тя заедно с архитектурата на приложенията осигурява реализацията на бизнес процесите на организацията.

 

 

Технологична архитектура (архитектура на инфраструктурата)

 

Предназначение на технологичната архитектура

Осигуряване на надеждни ИТ услуги, предоставяни в рамките на цялата организация и координирани централизирано.

 

Същност на технологичната архитектура

Технологичната архитектура определя набор от принципи и стандарти, които  осигуряват ръководства за избор и използване на такива технологии като апаратни средства, операционни системи, системи за управление на бази данни, работа с Интернет, програмни езици, комуникационни мрежи и т.н.

 

Инфраструктурните услуги обикновено са стандартизирани в рамките на една организация и използват едновременно няколко приложни системи, които осигуряват изпълнението на бизнес процесите.

 

Структура на технологичната архитектура

Технологичната инфраструктура на организацията обикновено се разполага на няколко нива. Включването на  конкретна технология на дадено ниво се основава на приети в организацията принципи за изграждане на архитектурата.

 

Структура на технологичната архитектура

 

 

ИТ услугите, които се прдоставят на организацията като цяло се явяват комбинация от корпоративна и публична инфраструктура.

 

ИТ услугите на ниво подразделения са ориентирани към специфичните потребности на съответното звено.

 

Архитектурни компоненти на инфраструктурата

Съществуват различни варианти на класификация на технологиите и услугите, които се отнасят към технологичната архитектура.

 

Според META Group

 

Архитектурни компоненти на инфраструктурата

 

Базови технологии – използват се практически от всяка информационна система.

Приложни технологии – специфични за конкретния бизнес.

Според Gartner

Технологичната архитектура включва шест архитектурни компонента (услуги), във всяка от които се използват определено количествотехнологични "строителни блокове" (bricks).

 

Архитектурни компоненти на инфраструктурата -Gartner

 

Услуги за управление на данни

Приложни услуги

Програмно осигуряване на междинния слой  (middleware).

 

Изчислителна инфраструктура

Мрежови услуги

  • Локални мрежи – протоколи, кабелни системи, топология;

  • Глобални мрежи – транспорт и  протоколи;

  • Технологии за достъп – потребители с отдалечен достъп, емулация на терминали и шлюзове, безпроводни технологии за локални и глобални мрежи, интегрирани срдства за предаване на данни и звук, средства за сигурност, средства за видеоконференции;

  • Гласови технологии – глас/данни върху IP-протокол, гласова поща;

  • Мрежово апаратно осигуряване – концентратори, комутатори, маршрутизатори и др.

Услуги за сигурност