Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИЯТА

АРХИТЕКТУРА НА ДАННИТЕ    

АРХИТЕКТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ТЕХНОЛОГИЧНА АРХИТЕКТУРА

 

Архитектура на информацията

Архитектурата на информацията като част от системната архитектура не включва създаването на бази данни или моделите на всички данни използвани в организацията.

 

По същество става дума за модели за по-общо описание на информацията, необходима на бизнеса, както и за политики и правила за работа с нея.

 

         Архитектура на информацията – процес на организация и представяне на значима за потребителите информация в интуитивно разбираема форма, с използване на съответни средства за каталогизация и навигация.

 

Архитектура на информацията

 

Архитектурата на информацията ВКЛЮЧВА визия, принципи, модели и стандарти, които осигуряват процеса по създаване, използване и поддържане на информация, необходима за реализиране дейността на организацията.

 

Архитектурата на информацията ОПИСВА начините за:

 • Бързо и ефективно вземане на решения, чрез използване на информационни технологии;

 • Разпространение на информация, вътре и извън организацията;

 • Технологиите и методите за работа с различни форми на информацията:

                1. Структурирана информация (релационни и обектни модели);

                2. Полуструктурирана информация (XML стандарти);

                3. Неструктурирана информация във форма на текст, графика, изображения, съпроводена от описателни данни (метаданни и каталози).

 

Модели на информацията

Цел на разработката на модели на информацията се явява  създаването на графично представяне на потребностите на организацията и отделните бизнес процеси от информация.

 

Архитектурните модели описват:

 • Процесите по обработка на информацията (information value chain);

 • Основните информационни обекти, свързани с бизнес събитията;

 • Информационните потоци;

 • Принципите за управление на информацията.

Нива на абстракция на архитектурата на информация

 

     На концептуално ниво

Разработват се модели от високо ниво, описващи информационните потоци между функционалните подразделения в най общ вид. Тези потоци се разглеждат на бизнес ниво без да се уточнява тяхната практическа  реализация.

 

      На логическо ниво

Моделите на информация и данни описват изискванията към информацията във форма и термини, разбираеми от бизнес потребителите.

 

На това ниво се осигуряват средства за:

 • Откриване, анализ, определяне, стандартизация и нормализация на отношенията между бизнес процесите и приложните системи;

 • Идентификация на потоците от информация и съответстващите елементи на данните, които са необходими на организацията.

 • Констатиране на логическите факти, касаещи процесите, информационните потоци и елементи на данните, които организацията е длъжна да поддържа за изпълнение на бизнес операциите;

      На физическо ниво

Описват се конкретните обработки на данните, за получаване на информация при вземане на решения.

 

Резултати от процеса на разработка на архитектурата на информация

 • Документирано описание на съществуващите източници на данни;

 • Модели на данните, описващи тяхното използване от бизнес потребителите;

 • Описание на съществуващите и планирани информационни потоци, включващо съответните интерфейси, алгоритми на преобразуване на данните, както и услуги свързани с предаване на данни;

 • Описание на решенията по управлението на съхранение на данните – от каталози до витрини и хранилища на данни;

 • Използвани технологии и средства за преобразуване и управление на данните;