Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

TOGAF примерни принципи

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

АРХИТЕКТУРНИ ПРИНЦИПИ

TOGAF примерни принципи

АРХИТЕКТУРНИ СТАНДАРТИ

АРХИТЕКТУРНИ МОДЕЛИ

 

Название

Съдържание

Принцип на използване 

Формулираните принципи за управление на ИТ са приложими за всички случаи и подразделения на организацията.

Максимална полза

Решенията в областта на ИТ се приемат изхождайки от максималната полза за организацията като цяло. 

Участие на всички

Управлението на информацията е дело на всеки.

Непрекъснатост на бизнеса

 Дейността на предприятието трябва да е осигурена, независимо от възможни грешки в работата на ИТ. 

Общо използване

С предимство се ползват приложения, приложими в мащаба на цялата организация, а не на отделни звена. 

Съответствие  на законодателството

Управлението на ИТ не трябва да противоречи на използваното законодателство и приетите регламенти. 

Отговорност на  ИТ-службата

ИТ-службата се явява отговорна за ИТ-ресурсите и изпълнител на процеса за удовлетворяване на изискванията на бизнеса. 

Защита на интелектуалната собственост

Осигуряването на защитата на интелектуалната собственост на предприятието се реализира на ниво архитектура. 

Данните се явяват  актив

Данните в ИТ-системите на организацията имат определена ценност и трябва да бъдат управлявани, общи и достъпни за потребителите с отчитане техните права за достъп. 

Осигуряване на качеството

Всеки елемент на ИТ трябва да участва в осигуряване на качеството.

Общи метаданни

Метаданните трябва да бъдат единни в рамките на предприятието и достъпни за всички потребители. 

Безопасност на данните

Данните трябва да бъдат защитени от неавторизирано използване и разпространение.

Технологична  независимост

Приложното ПО не трябва да зависи от оборудването и системното ПО. 

Простота на използване

Приложенията трябва да облекчават изпълнението на бизнес задачите, за сметка на единен интерфейс, минимизиране на спецификата, интеграция на системите, и т.н. 

Обоснованост и своевременност на  промените

Изменения в информационната система и приложенията се извършват само в съответствие с изискванията на бизнеса. 

Взаимодействие

Компонентите на програмното и апаратно осигуряване трябва да осигуряват интеграция в съответствие с общи стандарти.

Минимизация на разнообразие

Намаляване броя на различни варианти на използвани платформи, продукти и версии.