Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

 ФЕДЕРАЛНА АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕ FEA

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

МЕТОДИКИ ЗА РАЗРАБОТКА НА АРХИТЕКТУРА

МОДЕЛ НА ЗАХМАН

АРХИТЕКТУРА НА GARTNER

МЕТОДИКА TOGAF

МЕТОДИКА MODAF

ФЕДЕРАЛНА АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕ FEA

 

Концепциите, методите и моделите на архитектури за електронни правителства стоят в основата на развитието на свръхголеми информационни системи. В това направление водещ се явява архитектурния подход FEA - Federal Enterprise Architecture, развиван в САЩ.

 

По заявление на управлението за реализация на програмата FEA (FEAPMO), методология FEA като цяло осигурява: "...общ език и структура за описание и анализ на инвестициите в ИТ, повишава ефективността на съвместната работа и позволява да се преобразува федералното правителство в организация, ориентирана към гражданите, насочена към достигане на високи резултати, отговарящи на изискванията на пазара и в съответствие с програмата на президента на САЩ ".

 

Състав на FEA 

 • Стратегически направления за развитие на архитектурата, в т.ч визия, цели и обекти;

 • Принципи, други ръководни материали, стандарти и речник;

 • Архитектурни референтни модели;

 • Текуща и целева архитектура;

 • Процеси на прехода – планиране на инвестициите, управление на проекти и техния контрол;

 • Архитектурни сегменти за специфични области на дейности;

 • Хранилище за централизирано натрупване и разпределено използване на архитектурни компоненти от различно естество.

 

Методологията FEA включва:

 • Гледна точка, от която се разглежда архитектурата на предприятието (модел на сегмента)

 • Набор от референтни модели, описващи различни гледни точки към архитектурата на предприятие;

 • Описание на процеса на създаване на архитектура на предприятието;

 • Описание на процеса на прехода от старото към новото състояние;

 • Таксономия за класификация на активите, които попадат в областта на действие на архитектурата;

 • Методика за оценка на ефективността от използване архитектурата на предприятие.

Референтни  FEA  модели

FEA се състои от набор от взаимно свързани "референтни модели", имащи за цел да улеснят взаимоотношенията на агенциите, да анализират и идентифицират  дублирането на инвестиции и пропуските, както и възможностите за сътрудничество  между отделните агенции.  

Референтните   модели включват рамка за описание на важните елементи от FEA по общ и съгласуван начин помежду си.

 

Референтни FEA  модели

 

      Модел за измерване на ефективността (Performance Reference Model  PRM)

PRM е стандартизирана рамка за измерване на изпълнението на големи ИТ инвестиции и техния принос за изпълнението на съответната програма.

                   PRM  цели

 • Постигане на ефективност при вземане на решения;

 • Постигане на ясна "пряка видимост" на желаните резултати;

 • Подобряване на постиженията н рамките на традиционни структури и граници.

                PRM структура

Модел за измерване на ефективността

                    PRM  области

 1. Мисия и бизнес резултати

 2. Резултати за клиентите

 3. Процеси и дейности

 4. Технология

      Бизнес модел  (Business Reference Model BRM)

BRM е модел, структуриран в няколко йерархични равнища, представяващи бизнес функциите на федералното правителство.

              BRM структура

Бизнес модел

 

             BRM области

 1. Услуги за гражданите

 2. Начин на доставка

 3. Подпомагане на предоставянето на услуги

 4. Управление на правителствени  ресурси

        Модел на услугите (Service Component Reference Model  SRM)

SRM е функционален рамков модел, класифициращ услугите,  според това как те подпомагат бизнеса и целите за изпълнение. Той служи за идентифициране и класифициране на хоризонтални и вертикални услуги, поддържащи  федералните агенции и техните ИТ инвестиции и активи.

 

                    SRM структура

Модел на услугите

 

 

                    SRM области

1.Обслужване на клиенти :

1.1. Управление на взаимоотношенията с клиенти

1.2. Преференции за потребителя

1.3. Подпомагане, инициирано от клиента

2.Автоматизация на процеси:

2.1. Проследяване и работни потоци

2.2. Маршрутизация и план график

3.Управление на бизнес услуги:

3.1. Управление на процесите

3.2. Управление на организацията

3.3.Управление на инвестициите

3.4. Управление на вериги за доставка

4.Услуги за достъп до активи :

4.1. Контент мениджмънт

4.2. Управление на документите

4.3. Управление на знания

4.4. Управление на записите

5.Услуги за бизнес анализи :

5.1. Анализи и статистика

5.2. Представяне

5.3. Разкриване на знание

6.Вътрешни услуги:

6.1. Управление на данните

6.2. Човешки ресурси

6.3. Управление на финансите

6.4. Активи:

6.5.Разработване и внедряване

7.Услуги за поддръжка:

7.1.Управление на сигурността

7.2. Сътрудничество

7.3. Проучване

7.4.Комуникации

7.5 Системен мениджмънт

7.6 Управление на формуляри

         Модел на данните ( Data Reference Model - DRM)

DRM е гъвкава и базирана на стандарти рамка, която да дава възможност за обмен на информация и повторно използване целите на федералното правителство чрез стандартно описание . DRM предоставя стандартни средства, чрез които данните могат да бъдат описани, категоризирани, и споделени.

                     DRM структура 

 

Модел на данните

 

                     DRM области:

1. Описание на данните - осигурява средства за уеднаквяване на описанието на данни.

2. Контекст на данните - улеснява откриването на данни чрез квалификацията на данни според таксономията.

3. Споделяне на данните - осигурява достъпа и обмена на данни.

        Технически модел (Technical Reference Model -TRM)

TRM е технически рамков модел, който категоризира  стандарти и технологии , с цел да подпомага предоставянето на сервизни компоненти.

                     TRM структура

 Технически модел 

TRM подпомага агенциите със стандартизирана лексика, сътрудничество и оперативна съвместимост