Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

МЕТОДИКА TOGAF

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

МЕТОДИКИ ЗА РАЗРАБОТКА НА АРХИТЕКТУРА

МОДЕЛ НА ЗАХМАН

АРХИТЕКТУРА НА GARTNER

МЕТОДИКА TOGAF

МЕТОДИКА MODAF

ФЕДЕРАЛНА АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕ FEA

 

Методика TOGAF

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) е рамков модел, насочен към развитие архитектурата на предприятие. Може да се използва безплатно от всяка организация, която желае да разработи свои собствени модели в тази област.

 

TOGAF е разработена и се поддържа от консорциума The Open Group, работещ заедно с Architecture Forum

 

ТOGAF стартира с  Версия 1 през 1995 г., като се основава на  архитектурния рамков модел за управление на информацията (TAFIM), разработен от американското министерство на отбраната (DoD).  Стъпвайки на тази здрава основа, членовете на Open Group Architecture Forum разработват последователни версии на TOGAF, които публикуват за свободно ползване.

 

Предназначение на методиката TOGAF

Според авторите на TOGAF, методиката се явява средство за разработка на архитектура  на информационни системи.

 

Основно предназначение – да се ускори и облекчи процеса на разработка на архитектура на конкретна организация, като при това се осигури възможност за бъдещо развитие.

 

Съдържание на методиката TOGAF

Целта на разделяне на спецификацията TOGAF на части е да се даде възможност на  различни области на специализация да бъдат разглеждани  детайлно. Въпреки че всички части работят заедно, като цяло, също така е възможно да се избират някои от тях, като се изключат други.

 

Има седем основни части на   TOGAF:

 

      PART I - Въведение

В тази част се обясняват основните понятия на архитектура на предприятието и по-специално на подхода TOGAF. Съдържа определения на термините,  използвани от TOGAF и подробно описание на промените между различните версии.

 

      PART II  - TOGAF ADM (Architecture Development Method)

Описва се стъпка по стъпка, подхода за развитие на архитектурата на предприятието.

 

      PART III  - ADM насоки и техники

Тази част съдържа набор от насоки и техники за използване при прилагането на  TOGAF ADM.

 

      PART IV - Съдържание на архитектурната рамка

Тази част описва съдържанието на TOGAF рамковия модел, включвайки  структуриран метамодел за архитектурни артефакти, както и употребата на архитектурни градивни елементи (building blocks) 

 

      PART V - Таксономии и инструменти

В тази част се разглеждат подходящи таксономии и инструменти, за категоризиране и съхраняване  на резултатите от архитектурната дейност в предприятието.

 

      PART V - Референтни модели

Тази част предоставя набор  от архитектурни референтни модели ,които включват архитектурните основи на  TOGAF   и Интегриран информационен инфраструктурен референтен модел

 

      PART VII  - Architecture Capability Framework

Тази част обсъжда организацията, процесите, уменията, ролите и отговорностите, които създават и поддържат функциите на архитектурата на предприятието.

 

Структура на методиката TOGAF

В състава на модела TOGAF влизат два основни компонента:

 • Методика ADM (Architecture Development Method) - определяща процеса за разработка на архитектурата

 • Континуум на предприятието (Enterprise Continuum) - комплекс от свързани средства, включващ набор от строителни блокове (шаблони), която дава възможност на разработчиците на архитектурата да използват модели и процеси, от които могат да бъдат събирани готови решения, подобно на детската игра конструктор.

Структура на методиката TOGAF

 

 

       Методика за разработка на архитектура ADM

Главен компонент на TOGAF се явява методиката за разработка на архитектурата  (Architecture Development Method,), Описва процесите за адаптация и реализация на архитектура на предприятие, специфична за дадената организация.  

 

Методика за разработка на архитектура ADM

 

                    Предварителна фаза Адаптация към организацията

 • Откриване на заинтересованите от реализацията на архитектурата лица;

 • Обсъждане със заинтересованите лица на задачите, решаването, на които се цели с архитектурата на предприятието;

 • Изработване на ръководещите архитектурни принципи (Architecture Guiding Principles);

 • Описание на процесите и критериите за наблюдение реализацията на архитектурата на предприятие.

                    Фаза А  Визия на архитектурата

 • Определяне на границите на проекта;

 • Уточняване визията на архитектура на предприятието (Architecture Vision);

 • Изясняване на целите по създаване на архитектура на предприятие;

 • Идентифициране главните задачи на бизнеса и съответните процеси, които трябва да поддържа архитектурата на предприятието;

 • Създаване на документа Архитектурно задание (Statement of Architectural Work),  който очертава областите на действие и представлява план на архитектурното задание.

                    Фаза B Архитектура на бизнеса

 • Детайлизиране на базовата и целева архитектури, очертани в документа Визия на архитектурата;

 • Моделиране на бизнес-процесите, на бизнес-обектите и на прецедентите;

 • Реализиране на други методики за създаване на архитектурата на предприятие;

 • Анализ на желаното състояние.

                    Фаза С Архитектура на данните и архитектура на приложенията

Архитектура на данните и архитектура на приложенията

 

                    Фаза D Архитектура на технологиите

 • Анализ на черновите варианти на архитектурата;

 • Завършване етапа на детайлизация на архитектурата;

 • Анализ на ръководещите принципи на архитектурата;

 • Формиране на различни гледни точки.

                    Фаза Е – Възможности и решения

 • Изясняване на възможностите, предлагани чрез целевата архитектура;

 • Описание на потенциалните решения;

 • Анализ на приложимостта и практичността на отделните алтернативи на решения;

 • Създаване на артефакти, като: Стратегия на реализацията и миграцията, План за реализация от високо ниво, Списък на проектите.

                    Фаза F Планиране на миграцията  

 • Определяне на приоритетите на проектите за реализация;

 • Детайлизирано планиране и анализ на процесите на миграция;

 • Обновяване на проектите;

 • Детайлизиране на План за реализация;

 • Утвърждаване на спецификациите;

 • Формулиране на конкретни условия и препоръки за всеки от проектите за реализация.

                    Фаза G   Управление на реализациите

 • Изготвяне на договори за реализация на архитектурата;

 • Създаване на решения съвместими с архитектурата;

 • Мониторинг на изпълнение на решенията.

                    Фаза H Управление на промените в архитектурата

 • Управление на промени в основната архитектура;

 • Създаване на Изисквания към архитектурното задание, което установява целите за следващи цикли на реализация на архитектурата.

      Континуум  на предприятието TOGAF

Континуум (continuum) на предприятието съхранение на ресурси /модели, шаблони, решения и други активи/ които могат да се използват като строителни блокове в процеса на реализация на архитектурата на предприятието.

Континуум на предприятието е аналогичен на справочна библиотека за тези, които реализират архитектура на предприятие.

                Базова Архитектура,

Базовата  архитектура (Foundation Architecture) включва:

 • Набор от общи служби  и функции, обединени в Технически Еталонен Модел (Technical reference model – TRM);

 • Набор от елементарни архитектурни елементи, които се използват като "строителни блокове" при създаване на конкретни решения;

 • База данни от стандарти (Standards Information Base).

 • База данни от ресурси, включващи описание на архитектурните принципи, примери за реализация, както и специализирания език ADML

          Йерархия на базовата архитектура

 

В модела TOGAF архитектурата на предприятие се разглежда като континуум от архитектури – от максимално обобщени до максимално специализирани.

 • Общосистемна архитектура - описва общи принципи, характерни за всички предприятия;

 • Отраслова архитектура - описва принципи, характерни за предприятия от един отрасъл;

 • Архитектура на предприятието - описва принципи, характерни за конкретно предприятие.