Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

ВРЪЗКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА И ИТ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

 

ВРЪЗКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА И ИТ

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БИЗНЕСА

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА РОЛЯТА НА ИТ ЗА БИЗНЕСА

 

МОДЕЛИ НА GARTNER

 

БАЗОВИ ЗАКОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТ

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ

 

Потребностите на бизнеса и реализирането им с помощта на ИТ, най-ясно се обяснява при разглеждане взаимовръзките на бизнес стратегията, ИТ архитектурата и ИТ стратегията.

 

ВРЪЗКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА И ИТ

 

       Бизнес стратегия - идентифицира областите на развитие на бизнеса, както и причините за движение в избраната посока.


       ИТ архитектура -  идентифицира информационните
системи, които са необходими за подкрепа на бизнес стратегията.

 

       ИТ стратегията - показва как тези системи могат да бъдат прилагани в организацията и какви технологии са необходими за това.

 

Значението на взаимовръзката (бизнес, ИТ архитектура и ИТ стратегия) се основава на съвкупност от фактори, основните от които са:

Основни принципи при реализиране на ИТ

  • Получаване на преимущества в замяна на инвестирани средства (Value-for-Money),

  • Получаване на допълнителна стойност от реализирането на преимуществата;

  • Получаване на нови потенциални бизнес възможности.

Вследствие на различни проучвания се очертава следната тенденция в използването на ИТ за целите на бизнеса:

 

тенденция в използването на ИТ за целите на бизнеса:

 

Управление жизнения цикъл на ИТ ( ITLM - Information Technology Lifecycle Management)

 

Управление жизнения цикъл на ИТ