Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

 

ВРЪЗКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА И ИТ

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БИЗНЕСА

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА РОЛЯТА НА ИТ ЗА БИЗНЕСА

 

МОДЕЛИ НА GARTNER

 

БАЗОВИ ЗАКОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТ

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ

 

Архитектурния подход в управлениета на ИТ

На организациите е необходим структуриран подход за управление на информационните технологии (ИТ), целящо обезпечаване изискванията на бизнеса.

 

Архитектурният подход позволява да се съгласуват целите на бизнеса  и информационните технологии, внедряването на мерки за контрол в съответствие с най-добрите практики, както и мониторинг на ефективността на ИТ.

 

 

 

       Корпоративно управление

Комплекс от управленски решения и практики, прилагани от висшето ръководство с цел:

      Корпоративно управление на ИТ

Важна част от корпоративното управление , включваща ръководство на организационни структури и процеси , обезпечаващи съответствие на информационните технологии с текущите и стратегически цели на организацията.

 

Управлението на ИТ осигурява баланс между изискванията към ИТ и ефективност от използването на ИТ.

 

                     Съответствие на изискванията –  законодателство, вътрешна политика, аудит, и.т.н.

                   

                    Ефективност -  поишаване на пачалбата, ефективността, динамиката на растеж и т.н.

 

Области на корпоративно управление на ИТ

 

 

        Strategic alignment - насочена към обезпечаване на:

  • Съответствие на бизнеса и ИТ плановете;

  • Определяне, поддръжка и оценка на показатели за ползата от ИТ;

  • Осигуряване на взаимовръзката на ИТ и безнес операциите.

        Value delivery 

Разглежда ползата от ИТ като цекъл, осигуряващ постигане на декларираните преимущества от използване на ИТ, с отчитане на оптимизация на разходите.

 

        Resource management

Разглежда оптимизацията на инвестициите в ИТ с отчитане на критичните ИТ ресурси : приложения, информация, инфраструктура и персонал.  Предмет на особено внимание се явяват проблемите, отнасящи се до оптимизация на знания и инфраструктура.

 

       Risk management

  • Осведоменост на висшето ръководство  за наличието и влиянието на рискове;

  • Ясно формулиране и прилагане на корпоративен подход по отношение на рисковете;

  • Включване на функции по управление на рисковете в практиката на организацията;

  • Съблюдаване на изскванията на законодателството и осигуряване на прозрачност по отношение на съществеващите рискове.

        Performance measurement

Мониторинг на реализация на стратегията, осъществяване на проекти, използвание на ресурси, ефективност на процесите и сервизите чрез използване на количествени показатели (например, система с балансирани показатели).