Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

АРХИТЕКТУРА НА GARTNER

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

МЕТОДИКИ ЗА РАЗРАБОТКА НА АРХИТЕКТУРА

МОДЕЛ НА ЗАХМАН

АРХИТЕКТУРА НА GARTNER

МЕТОДИКА TOGAF

МЕТОДИКА MODAF

ФЕДЕРАЛНА АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕ FEA

 

Матрично представяне на архитектурата

ин от възможните, сравнително прости формати за описание на архитектурата се явява простото матрично представяне, където за всяка възможна област на архитектурата последователно се представят няколко спецификеции, отличаващи се по ниво на детайлизация и конкретизация:

 

Данни

Приложения

Интеграция

Общи сервизи

Инфраструктуря

Бизнес-потребности – определя ключови изисквания към конкретна технология за дадена организация. Определя се индивидуалността на архитектурата: издръжки, продукти, клиенти.

Базови принципи - основополагащи подходи на ръководството – от 20 до 30. Примери: използване на стандартни приложения, вместо по заявка; правила за собственост на данните и т.н.

Процеси и ръководства за всички области от жизнения цикъл на елементите на архитектурата. Примери – документиране изискванията на потребителите, стил на програмиране, процеси за управление на конфигурациите на устройства и системи.

Протоколи и стандарти – описва тези промишлени протоколи и стандарти, които трябва да се поддържат от използваните в организацията технологии.

Използвани продукти и технологии – явява се по същество утвърден за организацията списък от продукти или технологии. Те се закупуват и използват за създаване на приложение и изграждане на инфраструктурата.

 

Архитектура на Gartner

В 2002 година Gartner създава нова концепция за архитектура на предприятие, която обобщава:

 • Разработени по-рано модели на ИТ архитектура;

 • Важността на взаимодействието на предприятията помежду си;

 • Влияние на концепцията за сервиз-ориентирана архитектура;

 • Съществуване на различни стилове на архитектурата на информационните системи, съответстваща на различни стилове на бизнес процесите.

Моделът Gartner 2002 година е създаден във вид на четири свързани, взаимозависими и усложняващи се нива:

 • Среда на бизнес-взаимодействие (Business Relationship Grid);

 • Бизнес-процеси и стилове на  бизнес-процесите;

 • Шаблони;

 • Технологични строителни блокове (тухли – bricks).

Архитектура на Gartner

 

        Среда за бизнес взаимодействие – описва новия модел на "виртуален" бизнес, както и всичко, което е свързано с кооперацията на организацията и бизнеса B2B.

 

       Стил на бизнес-процесите -  описва, как организацията изпълнява своите ключови функции, т.е. включва бизнес процесите на организацията, такива като: обработка на заявки, мониторинг на производствените процеси;анализ на използване критично важните ресурси; съвместна работа с информация и т.н.

 

       Шаблони -  описват модели и алгоритми, които могат широко да се използват за решаване на различни задачи на организацията.

 Примери -  

 • архитектура на приложните системи (интерфейс-логика-данни),

 • използване на дебел клиент в архитектура клиент/сървър,

 • хранилища на данни.

       Строителни блокове (Bricks) съответстват на технологичната архитектура и включват: операционни системи, сървъри, бази данни, самите данни и т.н.

 

        Съответствие на ИТ архитектурата с бизнес архитектурата

 

Съответствие на ИТ архитектурата с бизнес архитектурата

 

 

Пълен модел на Gartner

Представлява тримерна комбинация на бизнес архитектура, техническа  и информационна архитектура

 

 • Информационна архитектура  - данни, приложения, интеграция, достъп;

 • Техническа архитектуры  - инфраструктура, системно управление, сигурност.