Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

МЕТОДИКИ ЗА РАЗРАБОТКА НА АРХИТЕКТУРА

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

МЕТОДИКИ ЗА РАЗРАБОТКА НА АРХИТЕКТУРА

 

МОДЕЛ НА ЗАХМАН

 

АРХИТЕКТУРА НА GARTNER

 

Методики за разработка на архитектура на предприятие

Архитектурата на предприятие се явява цялостно описание на ключовите стратегии на организацията, както и свързаните с бизнеса данни, приложни системи и технологии, които подсигуряват изпълнението на функциите и бизнес процесите на организацията.

 

При реализация на архитектурата се използва съответна методика, която се явява инструмент за създаване на широк спектър от различни архитектури.

 

Съществуват различни методики или рамкови модели (frameworks) за описание архитектурата на предприятие

По принцип те включват:

 • Класификация на основните области на архитектурата;

 • Единни принципи за тяхното описание;

 • Описание на използваните правила, стандарти, процеси, модели, които се използват за определяне на различните елементи на архитектурата на различни нива на абстракция.

Някои от по- известните  методики са следните:

 • Методики, публикованни от аналитични компании, като Gartner, Giga Group, META Group и други;

 • Модел на Захман;

 • Методика TOGAF;

 • Специални методики за държавни организации - (FEAFFederal Enterprise Architecture Framework), DoDAF (Department of Defence Architecture Framework).

Компоненти, използвани при  разрабатка на архитектура на предприятието

Разработката на архитектура на предприятие  включва компоненти, свързани с:

 • Функционалната архитектура (бизнес),

 • Информационните технологии;

 • Управление на архитектурните процеси.

Подходът NASCIO (Национальной Ассоциации CIO США)  нагледно отразява как различните компоненти взаимодействат и си влияят.

 

Компоненти на методиките за разрабатка на архитектура на предприятието

 

 

 

Компоненти  на методика за разработка на архитектура на предприятие

Разработка на архитектурата - явява се процес, базиран на бизнес стратегията, който координира процесите по създаване на бизнес архитектурата, архитектурата на информацията, архитектурата на приложните системи и технологичната архитектура.

 

Методиката се явява инструмент за създаване на различни архитектури. Тя като правило включва:

 • Описание на методите за проектиране на архитектурата чрез използване на определени «строителни блокове»;

 • Описание на връзките между "строителните блокове";

 • Набор от инструменти за описание елементите на архитектурата;

 • Общ речник на използваните термине;

 • Списък на използваните стандарти;

 • Съвместими продукти, които могат да се използват за реализация на различните елементи на архитектурата;

 • Описанието на ИТ-архитектурата служи като детайлно ръководство, което определя основните, стандартни или типови елементи на ИТ системите, техните взаимовръзки, както и процесите за управление на информационните системи.

Изисквания към методика за разработка на архитектура на предприятие:

 • Достатъчно високо ниво на детайлизация за практическо използване от ИТ специалистите при разработка на нови системи;

 • Просто и ясно описание, разбираемо за различните участвици в процеса;

 • Възможност за адаптация при възникване на нови изисквания;